document.header


Thông báo 72/TB - HĐND document.of HĐND thành phố: Thông báo kết luận của TT HĐND TP tại Hội nghị sơ kết Quý I/2023, triển khai nhiệm vụ Quý II/2023 của HĐND TP và TT HĐND các xã, phường
document.number:
72/TB - HĐND
document.publishdate:
27/04/2023
document.effectivedate:
27/04/2023
document.summary:
Thông báo kết luận của TT HĐND TP tại Hội nghị sơ kết Quý I/2023, triển khai nhiệm vụ Quý II/2023 của HĐND TP và TT HĐND các xã, phường
document.agency.issued:
HĐND thành phố
document.signature:
Vũ Văn khánh
document.attach:
captcha
Loading...