document.header


Kế hoạch 145/KH-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Thực hiện chuyển đổi sử dụng vật liệu nổi trong hoạt động nuôi trồng thủy sản theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương (QCĐP 08:2020) trên địa bàn thành phố Móng Cái năm 2022
document.number:
145/KH-UBND
document.publishdate:
08/04/2022
document.effectivedate:
08/04/2022
document.summary:
Thực hiện chuyển đổi sử dụng vật liệu nổi trong hoạt động nuôi trồng thủy sản theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương (QCĐP 08:2020) trên địa bàn thành phố Móng Cái năm 2022
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Đỗ Văn Tuấn
document.attach:
captcha
Loading...