document.header


Công văn 17- CV-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực Thanh tra, phòng chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
document.number:
17- CV-UBND
document.publishdate:
05/01/2023
document.effectivedate:
05/01/2023
document.summary:
Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực Thanh tra, phòng chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Hồ Quang Huy
document.attach:
captcha
Loading...