Đoàn công tác của Ban thường trực UB MTTQ tỉnh làm việc với TP Móng Cái

09/11/2023 18:20
Vừa qua, Đoàn công tác của Ban thường trực UBMTTQ tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh làm trưởng đoàn đã làm việc với TP Móng Cái để khảo sát, nắm tình hình phục vụ Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh Quảng Ninh “Quy định số lượng, chức danh, một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; ở thôn, bản, khu phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”.

Đồng chí Đỗ Văn Tuấn, ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Móng Cái cùng đại diện UB MTTQ thành phố, các phòng ban liên quan, các xã, phường, thôn khu trên địa bàn TP Móng Cái dự.

Quang cảnh cuộc làm việc 

Báo cáo với Đoàn công tác, thời gian qua, Ủy ban nhân dân thành phố đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Móng Cái triển khai lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị, xã phường tham gia vào Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, kết quả cụ thể như sau:

Thành phố Móng Cái có 17 đơn vị hành chính (8 phường, 9 xã) trong đó 07 phường loại I, 08 xã loại I và 01 phường loại III. Thành phố có 100 thôn, khu phố trong đó có 59 thôn, khu loại I (43 khu, 16 thôn); 41 thôn, khu loại II (9 khu, 32 thôn).

Đồng chí Đỗ Viết Mạnh, ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQ TP Móng Cái phát biểu  
Đại diện các xã phường, thôn khu phát biểu 

Thực hiện Nghị quyết 207/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh. Hiện nay thành phố đang bố trí, sử dụng và chi trả chế độ chính sách cho đội ngũ người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn, khu phố đảm bảo bằng hoặc thấp hơn (đa số thấp hơn) so với số lượng được quy định.

Tại thời điểm báo cáo, 17 xã, phường hiện đang bố trí 175/234 người hoạt động không chuyên trách; 97 người kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách cấp xã trong đó, 63 cán bộ, công chức cấp xã và 34 người hoạt động không chuyên trách cấp xã kiêm nhiệm chức danh hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Ở thôn, khu phố: Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và quy định tại Nghị quyết 207/2019/NQ-HĐND, 17/17 xã, phường bố trí đủ 03 chức danh đảm bảo theo quy định: 100 thôn, khu phố bố trí 100 Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn, khu; 100 Trưởng ban công tác mặt trận.

Việc thực hiện chế độ, chính sách hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; ở thôn, bản, khu phố được thực hiện đầy đủ theo quy định với mức phụ cấp hiện hưởng là: 175 người hoạt động không chuyên trách cấp xã đảm nhiệm 01 chức danh hưởng phụ cấp 1,0 mức lương cơ sở/người/tháng.

97 cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã kiêm nhiệm chức danh hoạt động không chuyên trách cấp xã hưởng phụ cấp 0,5 mức lương cơ sở/người/tháng.

Các xã, phường thực hiện chi trả phụ cấp đảm bảo quy định của Nghị quyết số 207/2019/NQ-HĐND, cụ thể: 100 thôn, khu phố hiện bố trí 100 Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn, khu hưởng phụ cấp 1,8 mức lương cơ sở/người/tháng. 100 Trưởng ban Công tác mặt trận hưởng phụ cấp 1,0 mức lương cơ sở/người/tháng.

Ngoài 03 chức danh không chuyên trách ở thôn, khu được hưởng phụ cấp nêu trên, các chức danh còn lại (trừ Thôn, khu đội trưởng, Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng) Nghị quyết quy định hưởng hỗ trợ hàng tháng theo mức độ đóng góp vào kết quả thực hiện nhiệm vụ nhưng không quy định cụ thể dẫn đến các xã, phường thực hiện còn thiếu tính đồng nhất.

Đối với các tổ chức chính trị xã hội ở cấp xã được khoán theo phân loại đơn vị hành chính, cụ thể: xã loại 1 là 125 triệu đồng/ năm; loại III là 100 triệu đồng/ năm và quy định tương ứng đối với 03 phường không có tổ chức Hội Nông dân.

Hàng năm Ủy ban nhân dân thành phố đã giao dự toán cho UBND các xã phường, trên cơ sở dự toán được giao các xã, phường xây dựng phương án phân khai dự toán khoán kinh phí hoạt động cho từng tổ chức. Kinh phí này được chi cho hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội theo quy định hiện hành và được thanh quyết toán theo nguyên tắc tài chính. 

Đại diện đoàn khảo sát nêu một số vấn đề cần thảo luận 
Đồng chí Nguyễn Thị Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh phát biểu 

Việc thực hiện hỗ trợ kinh phí hoạt động tại các xã, phường đảm bảo quy định. Các thôn, khu phố đã tổ chức xây dựng phương án sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ cho từng hoạt động, phong trào và mức hỗ trợ cho những người tham gia trực tiếp công việc của thôn, khu phố trên cơ sở tính chất công việc được giao, mức độ đóng góp và kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng người phù hợp với quy định tài chính hiện hành, đảm bảo công bằng, khách quan, minh bạch và không vượt tổng mức kinh phí được khoán. Qua đó phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội và thôn, khu phố trong tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng chí Đỗ Văn Tuấn, ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Móng Cái phát biểu 

Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận các ý kiến tham gia dự thảo Nghị quyết của thành phố Móng Cái để tổng hợp, xem xét, hoàn chỉnh dự thảo trình, ban hành Nghị quyết mới để phù hợp thực tiễn.

Thu Hằng - Nguyễn Đức
Trung tâm TTVH
Loading...