UBND THÀNH PHỐ MÓNG CÁI THÔNG BÁO:

Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Móng Cái

15/08/2023 10:16
.

Tệp đính kèm


Loading...