Không yêu cầu người dân xuất trình xác nhận thông tin về cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến

06/03/2023 16:13
Vừa qua, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Công điện số 90/CĐ-TTg ngày 28/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy. Trong đó chỉ đạo các cấp không yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến.

Thực hiện Công điện, ngày 3/3/2023, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Văn bản số 433/UBND-PC về việc triển khai Công điện của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật Cư trú, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và tổ chức triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06 năm 2023 và những năm tiếp theo.

Đồng thời, quán triệt đến tất cả các phòng, ban, đơn vị và bộ phận một cửa các cấp thuộc quyền quản lý về việc không yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến. Tăng cường rà soát, kiểm tra và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định của Luật Cư trú, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh tỉnh về rà soát, thực hiện tái cấu trúc quy trình, hoàn thiện quy trình nội bộ để khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, không yêu cầu người dân xuất trình hoặc nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy trong khi đã có dữ liệu về dân cư được kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Trước đó, ngày 27/02/2023, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 371/UBND-XD6 yêu cầu các sở, ban, ngành và các địa phương chỉ đạo và quán triệt 100% cán bộ tiếp dân buộc phải sử dụng các phương thức khai thác thông tin về cư trú của công dân theo quy định, khi thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công tuyệt đối không được sử dụng và yêu cầu người dân xuất trình Giấy xác nhận thông tin về cư trú. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền đến toàn bộ người dân, dán tài liệu tuyên truyền công khai tại bộ phận tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để người dân biết việc không yêu cầu cung cấp giấy tờ xác nhận thông tin về cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công; bố trí cán bộ hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNEID mức 1 để sử dụng thực hiện tra cứu dịch vụ công.

UBND tỉnh cũng giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan thiết lập đường dây nóng của Tổ công tác Đề án 06 cấp tỉnh, cấp huyện nhằm tiếp nhận, giải quyết, xử lý các khó khăn, vướng mắc của công dân; tổ chức thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh việc triển khai, thực hiện, xử lý cán bộ thực hiện không đúng quy định.

baoquangninh.vn
Loading...