Một số giải pháp xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên

27/02/2015 16:10
GIẢI PHÁP XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG HIỆN NAY

Một là:  Phát triển kinh tế xã hội theo hướng nhanh, bền vững nhằm tạo tiền đề vật chất để xây dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên

 

Theo quan điểm của các nhà kinh điển mácxít, tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội, suy đến cùng kinh tế quyết định chính trị. Như vậy, cơ sở của đạo đức cũng xuất phát từ kinh tế. Vấn đề phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay là “con đường rút ngắn thời gian so với các nước đi trước, phát huy tối đa những tiềm năng và lợi thế của đất nước, gắn công nghiệp hóa với hiện đại hóa trong từng bước, gắn công nghiệp hóa, hiện đại hóa với xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế”[1]. Mặt khác, “phát triển nhanh phải đi liền với phát triển bền vững. Phát triển bền vững phải bao trùm các mặt của đời sống kinh tế, xã hội, tức là phải gắn kết sự phát triển kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ và cải thiện môi trường, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh”.

 

Đạo đức phản ánh và chịu sự quy định của đời sống kinh tế mà trực tiếp là quan hệ lợi ích của con người. Chúng ta nói nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, điều đó không có nghĩa là không quan tâm đầy đủ đến lợi ích chính đáng của từng người. Lợi ích của tập thể và cá nhân có mối quan hệ hữu cơ, thống nhất với nhau, trong đó lợi ích tập thể phải đặt lên trên hết, trước hết. Tách rời và đối lập hai mặt đó với nhau là một quan điểm sai lầm. Vì vậy, việc chăm lo phát triển kinh tế, qua đó nâng cao đời sống vật chất cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố Đà Nẵng phải là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu tạo nền tảng của việc bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên hiện nay.

 

Thực tế cho thấy rằng, ở đâu và lúc nào mà tình hình kinh tế - xã hội phát triển thuận lợi, tình hình chính trị ổn định thì sẽ tạo tiền đề cho đạo đức cách mạng được củng cố, duy trì và phát triển. Hiện nay, Đà Nẵng là một thành phố năng động đang trên đà phát triển. Thành phố đang đẩy mạnh các hoạt động kinh tế - xã hội rất đa dạng, trở thành động lực lôi kéo cả khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Thông qua các hoạt động đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên của thành phố có điều kiện để nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý; kĩ năng tổ chức thực hiện; rèn luyện, trau dồi các phẩm chất đạo đức cần thiết.

 

Tuy nhiên, để thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố theo tinh thần Nghị quyết 33 - NQ/TW của Bộ Chính trị về "Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước, là trung tâm kinh tế - xã hội lớn của miền Trung” thì thành phố Đà Nẵng cần phải tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Việc thực hiện các nhiệm vụ đó sẽ tạo tiền đề vật chất tốt nhất cho việc bồi dưỡng, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần giữ vững và phát huy các giá trị đạo đức truyền thống, đồng thời hình thành và phát triển các phẩm chất đạo đức mới phù hợp với điều kiện công tác và làm việc trong giai đoạn hiện nay của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

 

Hai là: Phát huy vai trò của hệ thống chính trị các cấp ở địa phương trong việc xây dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên

 

Bất kỳ tổ chức nào cũng do con người lập ra và đến lượt nó, các tổ chức lại quy định hành vi của các thành viên theo những chuẩn mực nhất định. Cán bộ, đảng viên là những người hoạt động trong các tổ chức thuộc hệ thống kinh tế - chính trị, trong đó, Đảng là hạt nhân lãnh đạo. Việc phát huy vai trò của các tổ chức nhằm quản lý, giáo dục, kiểm tra, giám sát, phê bình cán bộ, đảng viên có tác dụng to lớn đối với việc nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn ngừa, hạn chế và khắc phục những biểu hiện tiêu cực khác về mặt đạo đức của cán bộ, đảng viên.

 

Chúng ta cần xác định việc thực hiện nhiệm vụ chính trị phải gắn với xây dựng tổ chức, trong đó có tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể, làm công tác đảng viên, công tác cán bộ đồng thời cũng phải làm công tác về bộ máy.

 

Chính quyền từ phường (xã), quận (huyện) đến các cơ quan, ban, ngành Mặt trận Tổ quốc của thành phố phải xây dựng quy chế làm việc, quy chế quản lý cán bộ và công tác cán bộ phù hợp với điều lệ Đảng và pháp luật hiện hành, phù hợp với thực trạng của cơ quan, địa phương, đơn vị mình; triển khai các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và nghị quyết của Mặt trận Tổ quốc rộng khắp trong nhân dân; xây dựng khối đại đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân thành phố.

 

Chính quyền địa phương và Mặt trận Tổ quốc phải có sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất với nhau trong việc quản lý kinh tế, xây dựng chủ trương, chính sách pháp luật, đặc biệt trong việc tổ chức thực hiện quyền kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của cơ quan Nhà nước, đối với cán bộ, đảng viên. Bản thân tổ chức Mặt trận phải khắc phục tình trạng thụ động, không phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của mình. Làm tốt điều đó, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân sẽ là người ngăn chặn có hiệu quả những biểu hiện lệch lạc về mặt phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên ở địa phương.

 

Hội đồng nhân dân phải thực hiện tốt chức năng giám sát theo quy định của pháp luật đồng thời căn cứ vào tình hình cụ thể mà có chương trình, kế hoạch giám sát thiết thực ở từng ngành, cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra của các tổ chức đảng, cơ quan thanh tra Nhà nước của thành phố đối với những lĩnh vực, những cán bộ, những đảng viên giữ chức vụ dễ phát sinh tham ô, tham nhũng, vi phạm đạo đức lối sống. Bên cạnh đó, làm trong sạch hóa đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra. Thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ năng lực, phẩm chất, đạo đức lối sống của đội ngũ này, kịp thời đưa những người không đủ tiêu chuẩn ra khỏi công tác kiểm tra, thanh tra. Phát huy vai trò của nhân dân, công luận trong công tác kiểm tra, giám sát; đấu tranh phát hiện, ngăn chặn những hiện tượng suy thoái đạo đức, lối sống. Các cấp chính quyền phải quản lý cán bộ, đảng viên chặt chẽ, thường xuyên ở cơ quan, đơn vị công tác và nơi cư trú.

 

Thực tế ở huyện Hòa Vang cho thấy, Huyện ủy thường xuyên thực hiện chức năng giám sát thông qua việc phân công mỗi ủy viên thường vụ phụ trách một xã, phân công các huyện ủy viên phụ trách ngành và địa bàn để thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình. Huyện ủy duy trì chế độ giao ban hàng tháng, hàng quý với lãnh đạo các Ban của Đảng, Mặt trận và các đoàn thể, Bí thư đảng ủy các xã để nắm bắt và giải quyết kịp thời các vấn đề nổi cộm xảy ra cũng như những đề xuất phản ánh từ tình hình thực tiễn ở cơ sở. Nhờ làm tốt công tác kiểm tra, giám sát từ huyện đến cơ sở nên 5 năm qua (2005 – 2009), huyện ủy Hòa Vang đã chấn chỉnh kịp thời những tổ chức cơ sở đảng, những đơn vị có dấu hiệu vi phạm điều lệ Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao một bước chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

 

Từ thực tiễn cho thấy, việc giáo dục, bồi dưỡng đạo đức cách mạng là một cuộc đấu tranh lâu dài, liên tục trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng và cần được kết hợp chặt chẽ trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, tất cả các tổ chức chính trị - xã hội, kinh tế…Song ở những nơi, những ngành có cán bộ, đảng viên vi phạm thì việc rèn luyện các phẩm chất cách mạng phải được xem là vấn đề cấp thiết. Tổ chức Đảng và chính quyền, đoàn thể ở đó cần có những biện pháp tích cực, triệt để nhằm phát huy những mặt tốt, khắc phục mặt chưa tốt, tiếp tục nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên.

 

Ba là:  Chú trọng tự giáo dục và giáo dục đạo đức cách mạng, đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đảng viên

 

Giáo dục là con đường cơ bản, phổ biến để hình thành và phát triển những năng lực và phẩm chất cần thiết cho mỗi người chuẩn bị bước vào cuộc sống lao động và trở thành công dân hữu ích cho xã hội. Giáo dục đạo đức là một bộ phận quan trọng của giáo dục, là yêu cầu khách quan nhằm nâng cao vai trò của đạo đức đối với sự hình thành và phát triển nhân cách người cán bộ, đảng viên. Thực chất của giáo dục đạo đức là nhằm hình thành, phát triển và hoàn thiện ý thức đạo đức cũng như năng lực thực hiện hành vi đạo đức của mỗi cá nhân. Điều đó có nghĩa là hình thành những chủ thể có ý thức trong việc bảo vệ và tăng cường lợi ích cộng đồng xã hội. Tuy nhiên, không phải cứ tăng trưởng kinh tế là đạo đức cách mạng tự động được nâng cao. Không phải cứ đời sống vật chất được cải thiện là sự sa đọa về lối sống, xuống cấp về đạo đức tự động được khắc phục. Sự hình thành những phẩm chất đạo đức của mỗi người không diễn ra một cách tự phát mà nó là kết quả sự nổ lực của quá trình giáo dục và tự giáo dục, tự rèn luyện của mỗi cá nhân theo những nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức của xã hội.

 

Việc chú trọng tự giáo dục, tự rèn luyện đạo đức cách mạng của mỗi cán bộ, đảng viên là biện pháp có ý nghĩa quyết định, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của việc tự giác hóa quá trình hình thành, phát triển đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhấn mạnh rằng đạo đức cách mạng không phải từ trên trời sa xuống, mà nó được củng cố và phát triển chủ yếu do sự đấu tranh rèn luyện bền bỉ hàng ngày. Vì vậy, cùng với sự quản lý, giáo dục thường xuyên của tổ chức, mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn tự mình trau dồi, rèn luyện tu dưỡng các phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân. Thực tế cho thấy, không ít cán bộ, đảng viên đã từng quên mình, anh hùng trong kháng chiến vì độc lập tự do của Tổ quốc và có những người đã từng giữ chức vị cao trong bộ máy Đảng, Nhà nước nhưng khi trở về cuộc sống đời thường do không thường xuyên tu dưỡng đạo đức nên có biểu hiện công thần, tự cao tự đại, gây mất đoàn kết nội bộ hoặc bị sa ngã trước những cám dỗ vật chất tầm thường, thậm chí trở thành kẻ có tội với đất nước và nhân dân.

 

Tự giáo dục đạo đức cách mạng ở thành phố Đà Nẵng phải gắn liền với học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực tư duy lý luận, năng lực tổ chức, quản lý của cán bộ, đảng viên. Mặt khác, phải gắn liền giáo dục đạo đức với giáo dục chính trị tư tưởng và giáo dục ý thức pháp luật. Chất lượng, hiệu quả của giáo dục và tự giáo dục đạo đức phụ thuộc vào nhiều nhân tố. Vì vậy, phải đa dạng hóa và kết hợp nhiều hình thức, phương thức tác động đến sự hình thành những phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên. Nội dung giáo dục phải thiết thực, cụ thể, phù hợp với từng loại đối tượng cán bộ, đảng viên, tránh khuôn sáo, máy móc. Chú trọng kết hợp giữa nâng cao nhận thức về đạo đức học Mác - Lênin qua nhiều kênh (trong nhà trường, trong sinh hoạt của tổ chức, qua các đợt tìm hiểu, qua các phương tiện thông tin đại chúng…) với rèn luyện đạo đức cách mạng qua hoạt động thực tiễn.

 

Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã bước sang năm thứ tư. Tại thành phố Đà Nẵng, cuộc vận động được triển khai thực hiện sâu rộng, tạo được những chuyển biến bước đầu về ý thức rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân; có tác dụng tích cực đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị địa phương, đơn vị. Tuy nhiên, một số địa phương, đơn vị chưa gắn nội dung cuộc vận động với thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và cải cách hành chính. Việc đưa nội dung cuộc vận động vào sinh hoạt chi bộ chưa được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt, một số nơi có duy trì thực hiện nhưng chất lượng chưa cao, đôi khi còn mang tính hình thức. Việc “làm theo” tấm gương Bác chưa thật sự rõ nét, chưa tạo được phong trào rộng lớn và tự giác. Vì vậy, cuộc vận động này cần được đẩy mạnh hơn nữa trong thời gian tới. Phải coi đây là công việc thường xuyên của cán bộ, đảng viên, của mọi tổ chức Đảng; phải khơi dậy tinh thần tự giác, tự nguyện “học tập” và “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ và trong toàn xã hội; gắn cuộc vận động với phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị; xây dựng các quy định về tiêu chuẩn đạo đức của cán bộ, đảng viên ở từng vị trí công tác và kịp thời biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác. Những yếu tố trên nhằm nâng cao hơn nữa ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng phải được coi là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên càng giữ các trọng trách lớn càng phải chú tâm rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để cổ vũ mọi người học tập.

 

Bốn là: Nâng cao trình độ về các mặt, nhất là trình độ lý luận chính trị - hành chính của cán bộ, đảng viên

 

Cán bộ, đảng viên là lực lượng tiên tiến nhất của giai cấp công nhân. Đối với mỗi cán bộ, đảng viên dù trong hoàn cảnh nào, cương vị nào cũng đòi hỏi phải có cả đức lẫn tài. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX chỉ rõ: “Các cấp ủy và chi bộ tổ chức, hướng dẫn và kiểm tra đảng viên học tập, rèn luyện, không ngừng nâng cao trình độ chính trị, học vấn chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức lãnh đạo, quản lý”[2]. Việc nâng cao trình độ về lý luận chính trị - hành chính sẽ tạo sự phát triển ngày càng hoàn thiện cho mỗi cán bộ, đảng viên, là yếu tố để mỗi cán bộ, đảng viên phát huy hết mọi khả năng đối với công việc, góp phần làm tăng hiệu quả trong công tác nhất là đối với công tác quản lý, lãnh đạo.

 

Thành tựu của gần 25 năm đổi mới ở nước ta chứng tỏ đội ngũ cán bộ, đảng viên đã trưởng thành về trình độ lý luận. Trình độ học vấn, chuyên môn cũng đã có bước chuyển biến rõ nét. Thực tế ở thành phố Đà Nẵng cho thấy đội ngũ đảng viên có trình độ tương đối cao trong xã hội. Năm 2009, có 96,7% số đảng viên mới có trình độ phổ thông trung học, 53,3 % trình độ chuyên môn đại học, 2,8% thạc sĩ và tiến sĩ. Tuy nhiên, năng lực lãnh đạo, kỹ năng nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ, tin học của đảng viên có mặt chưa theo kịp yêu cầu của sự nghiệp đổi mới. Điều đó một phần quan trọng là do một số cán bộ, đảng viên giảm sút ý chí, thiếu tu dưỡng bản thân, trở thành những đảng viên trung bình hoặc yếu kém. Đối với bộ phận đảng viên này, tình trạng ngại đi học, ngại học tập chính quy và dài hạn là khá phổ biến.

 

Hiện nay, Đà Nẵng là một trong những thành phố năng động, kinh tế - xã hội phát triển tương đối toàn diện, tốc độ tăng trưởng khá, hiệu quả và sức cạnh tranh cao (hai năm liên tục: 2008 và 2009 đạt chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh cao nhất nước). Thành phố Đà Nẵng đang tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội XX và Nghị quyết 33 - NQ/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước, là trung tâm kinh tế - xã hội lớn của miền Trung”. Để thực hiện tốt nhiệm vụ đó thì việc nâng cao trình độ về các mặt cho cán bộ, đảng viên có vai trò rất quan trọng. Điều đó góp phần nâng cao năng lực quản lý, lãnh đạo cũng như sự chủ động, sáng tạo trong công việc của cán bộ, đảng viên. Mặt khác nó còn là yếu tố góp phần bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu của sự phát triển thành phố Đà Nẵng  hiện tại và tương lai.

 

Để thực hiện tốt công tác bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị - hành chính  cho cán bộ, đảng viên, thành phố Đà Nẵng cần tổ chức nhiều hơn các đợt học tập nâng cao trình độ chính trị - hành chính cho cán bộ, đảng viên đặc biệt là cán bộ chủ chốt; tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ, tin học. Để đạt hiệu quả cao, công tác này đòi hỏi ý thức tự giác học tập rèn luyện của mỗi người. Trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố Đà Nẵng hiện nay, để khắc phục tình trạng yếu kém về đạo đức của một bộ phận nhỏ cán bộ, đảng viên thì việc tổ chức Đảng chăm lo đào tạo, bồi đưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên cả về phẩm chất chính trị lẫn học vấn tri thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý là một việc làm quan trọng và cấp bách hiện nay.

 

Năm là: Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên

 

Đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên nảy sinh trong quá trình xây dựng xã hội mới qua hoạt động thực tiễn của họ. Cán bộ, đảng viên là những người trực tiếp tiếp xúc với nhân dân, giải quyết những vấn đề có liên quan đến lợi ích của nhân dân và bản thân họ. Vì vậy, đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên có hay không và như thế nào đều được thể hiện ở những việc làm cụ thể của mỗi cán bộ, đảng viên. Đạo đức của cán bộ, đảng viên không chỉ phụ thuộc vào phẩm chất và năng lực tự giải quyết công việc của họ mà còn phụ thuộc vào quyền làm chủ của nhân dân. Quy chế dân chủ ở cơ sở đã góp phần quan trọng vào sự đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp uỷ, sự điều hành của chính quyền. Qua đó, cán bộ, đảng viên đã khắc phục dần lối làm việc tuỳ tiện, cảm tính; gần gũi, sâu sát với nhân dân hơn, lắng nghe ý kiến đúng đắn của nhân dân, tiếp thu nguyện vọng chính đáng của nhân dân trong việc xây dựng các chương trình, mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta; tệ quan liêu, độc đoán, cửa quyển giảm dần, niềm tin của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên ngày càng được củng cố. Điều đó góp phần làm ổn định trật tự ở địa phương, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với các cấp uỷ và các cơ quan lãnh đạo.

 

Việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở cần đi đôi với việc tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên. Thông qua việc phát huy quyền làm chủ và sự giám sát của nhân dân để rèn luyện cán bộ, đảng viên về lập trường tư tưởng, quan điểm, tác phong và lối sống cách mạng. Bởi vì, nhân dân là những người trực tiếp tiếp xúc với cán bộ, đảng viên và thấy được năng lực, phẩm chất của cán bộ, đảng viên qua những việc làm cụ thể của họ. Thực tế ở nước ta và thành phố Đà Nẵng cho thấy, nơi nào quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy, công tác kiểm tra, giám sát của nhân dân được coi trọng thì nơi đó tổ chức Đảng lãnh đạo và hoạt động có hiệu quả; cán bộ, đảng viên luông là những người gương mẫu, chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; gần gũi, tôn trọng nhân dân tạo môi trường lành mạnh ở nơi làm việc và nơi cư trú. Vì vậy, việc giáo dục và nâng cao ý thức làm chủ và phát huy tới mức cao quyền làm chủ của nhân dân ở thành phố Đà Nẵng hiện nay cần đi đôi với những biện pháp tổ chức, đảm bảo cho quần chúng thực sự kiểm tra, giám sát công việc của cán bộ, đảng viên ở cơ sở, các tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, các đơn vị sản xuất – kinh doanh, các đơn vị hành chính - sự nghiệp phải thường xuyên tổ chức quần chúng phê bình cán bộ, đảng viên, góp ý kiến phê bình cơ quan lãnh đạo quản lý tạo thành dư luận rộng rãi, thành nề nếp thường xuyên của quần chúng là giám sát, biểu dương người tốt, việc tốt, phê bình và lên án những tư tưởng, hành động, tác phong xấu của cán bộ, đảng viên.

 

Trong những năm qua, các chi bộ đảng ở phường Tam Thuận (quận Thanh Khê), ở xã Hòa Phước (huyện Hòa Vang) đã rất chú trọng đến việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Các chi bộ chú ý phân công các đồng chí đảng viên trực tiếp tham gia làm trưởng các đoàn thể, mặt trận thôn (khu phố). Mọi thắc mắc của dân đều được cán bộ, đảng viên giải thích cặn kẽ để dân hiểu và nắm bắt được. Từ đó, nhân dân tự giác chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tự nguyện tham gia đóng góp xây dựng nhiều công trình dân sinh đạt hiệu quả. Mọi chủ trương của cấp trên cũng như của chi bộ đều được đưa ra cho nhân dân thảo luận, bàn bạc và khi thống nhất ý kiến mới triển khai thực hiện. Các thôn (khu phố) cũng thường xuyên tổ chức quần chúng phê bình, đóng góp ý kiến cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn; giám sát, giáo dục, giúp đỡ những đảng viên vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật và đạo đức. Nhờ đó, cán bộ, đảng viên trong các chi bộ được trưởng thành hơn, nhiều chi bộ đạt chi bộ trong sạch vững mạnh trong nhiều năm.

 

Từ những điều đề cập trên đây, có thể khẳng định rằngviệcthực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với cán bộ, đảngviên là một trong những yếu tố góp phần làm cho cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức đạo đức cách mạng, làm cho nhân dân tin tưởng hơn vào đội ngũ cán bộ, đảng viên.

 

Sáu là: Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân và những biểu hiện tiêu cực về đạo đức trong một bộ phận cán bộ, đảng viên

 

Chủ nghĩa cá nhân là một trở ngại lớn cho việc xây dựng đạo đức cách mạng. Vì vậy, thắng lợi của cách mạng không thể tách rời cuộc đấu tranh bài trừ chủ nghĩa cá nhân.

 

Cán bộ, đảng viên là những người chịu trách nhiệm trước Đảng, trước tập thể và nhân dân. Cán bộ, đảng viên là người đại diện cho lợi ích của một tập thể, một cộng đồng. Mặt khác, Đảng ta là đảng cầm quyền nên hầu hết những người có chức, có quyền đều là đảng viên. Các chức vụ phải đi đôi với các quyền trong đó có quyền bảo vệ các tài sản của Nhà nước và phân bổ các tài sản này theo Hiến pháp, pháp luật hoặc theo các nguyên tắc đã được thông qua. Chính đây là chỗ một số cán bộ, đảng viên mang nặng chủ nghĩa cá nhân có thể lợi dụng để chiếm đoạt tài sản, làm trái Hiến pháp, pháp luật, nguyên tắc và thể lệ chung.

 

Ở Đà Nẵng hiện nay, những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân rất đa dạng. Biểu hiện nổi bật đối với người có chức quyền là quan liêu, tham nhũng. Ngoài ra còn có các biểu hiện khác như cơ hội về chính trị, cơ hội về tổ chức, chạy chức, chạy quyền, chạy tội, chạy lợi…Muốn loại bỏ những hiện tượng này trước hết phải loại trừ chủ nghĩa cá nhân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhận định: Do chủ nghĩa cá nhân mà cán bộ, đảng viên ngại gian khổ, khó khăn, sa vào tham ô, hủ hóa, lãng phí xa hoa. Họ tự cao tự đại, coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, độc đoán chuyên quyền. Họ xa rời quần chúng, xa rời thực tế, mắc bệnh quan liêu, mệnh lệnh. Họ không có tinh thần cố gắng vươn lên, không chịu học tập để tiến bộ…Cũng do chủ nghĩa cá nhân mà mất đoàn kết, thiếu tính tổ chức, tính kỷ luật, kém tinh thần trách nhiệm, không chấp hành đúng đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, làm hại đến lợi ích của cách mạng, của nhân dân. Vì vậy, “muốn thành người cách mạng, thành người cộng sản chân chính phải chống chủ nghĩa cá nhân”[3].

 

Hiện nay, thành phố Đà Nẵng vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng. Từ khi Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng thành phố Đà Nẵng được thành lập (26/05/2010), tình hình chống tham nhũng tại thành phố Đà Nẵng có bước chuyển biến cơ bản tích cực. Qua 6 tháng đầu năm 2010, thành phố đã tập trung triển khai thực hiện đúng tiến độ các nội dung, công việc đã đề ra tại Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2010. Đặc biệt thành phố quan tâm công tác cải cách hành chính là khâu góp phần giảm thiểu tiêu cực, tham nhũng. Đi đôi với công tác phòng thì công tác chống cũng được quan tâm: trong 6 tháng đầu năm 2010 Uỷ ban kiểm tra Thành uỷ đã xử lý kỷ luật 2 tổ chức Đảng với hình thức khiển trách và 45 đảng viên. Nội dung vi phạm chủ yếu là chấp hành chưa nghiêm các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thiếu tinh thần trách nhiệm, vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống…. Thanh tra thành phố đã tiến hành nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra, đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách hơn 4 tỷ đồng, qua đó, có tác dụng ngăn ngừa tham nhũng. Công tác điều tra, truy tố và xét xử cũng triển khai rất nghiêm minh, đúng người, đúng tội nên có tác dụng răn đe nhất định.

 

Tóm lại, trong những năm qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên thành phố Đà Nẵng tăng lên đáng kể về chất lượng và số lượng. Có thể nói rằng, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã có mặt ở hầu hết các ngành, các cấp. Vấn đề đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên cũng có bước chuyển biến mới. Trình độ lý luận chính trị, học vấn chuyên môn của cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt. Cán bộ, đảng viên thành phố Đà Nẵng luôn luôn là lực lượng tiên phong trong mọi công việc, chủ động sáng tạo trong học tập và công tác nhằm phục vụ có hiệu quả những yêu cầu của tình hình mới đặt ra.

 

Mặc dù vậy, từ thực trạng đạo đức và công tác xây dựng đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên thành phố Đà Nẵng hiện nay (những ưu điểm cơ bản, những hạn chế và nguyên nhân của những ưu điểm, hạn chế đã được phân tích), để đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình đổi mới hiện nay và thực hiện Nghị quyết 33 - NQ/TW của Bộ Chính trị về việc "Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước, là trung tâm kinh tế - xã hội lớn của Miền Trung”, điều cần thiết là phải xây dựng, bồi dưỡng, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên thành phố. Để xây dựng, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên thành phố Đà Nẵng hiện nay cần thực hiện đồng bộ các giải pháp đã được đề cập. Điều đó chắc chắn sẽ phát huy hơn nữa vai trò tiên phong của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sự nghiệp đổi mới và tạo ra động lực thúc đẩy việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trung tâm TT và VH
Loading...