Đảng bộ xã Vĩnh Trung:

Sinh hoạt chính trị tư tưởng "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2024

21/05/2024 11:28
Ngày 21/5, Đảng bộ xã Vĩnh Trung tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2024 về xây dựng văn hoá con người Việt Nam nhất là về văn hoá trong đảng và đạo đức cách mạng trong tình hình mới.
Quang cảnh hội nghị
Đồng chí Vũ Việt Hưng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy quán triệt sinh hoạt chuyên đề 
Đồng chí Nguyễn Duy Khánh - Bí thư Đảng ủy xã quán triệt tại hội nghị sinh hoạt chuyên đề

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 64-KH/ĐU của Đảng uỷ xã về “Triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024”, các chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề với nội dung Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hoá con người Việt Nam nhất là về văn hoá trong đảng và đạo đức cách mạng trong tình hình mới. Đây là chuyên đề có ý nghĩa thiết thực phù hợp với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Sau khi quán triệt chuyên đề đảng viên và các chi bộ sẽ trao đổi, thảo luận nhằm vận dụng vào thực tiễn và đề ra giải pháp thực hiện tốt các nhiệm vụ của đơn vị.

Việc xây dựng và học tập chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hoá con người Việt Nam nhất là về văn hoá trong đảng và đạo đức cách mạng trong tình hình mới nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thiết thực, hiệu quả trong việc nghiên cứu, học tập, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa Đảng với Nhân dân; tiếp tục đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng thời, tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chủ đề toàn khóa và chuyên đề năm 2024. Trong đó, chú trọng xây dựng văn hóa trong Đảng và đạo đức cách mạng trong tình hình mới, xây dựng văn hóa công sở tại cơ quan, đơn vị; tập trung chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, tạo niềm tin và lan tỏa mạnh mẽ trong Nhân dân. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nâng cao chất lượng triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, của Đảng về xây dựng văn hóa: Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vũng đất nước”; Bài phát biểu của tống Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc diễn ra ngày 24/11/2021; Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 30/10/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về xây dựng và phát huy văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững”…

Sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ Trường mầm non Vĩnh Trung

Thời gian tới, Đảng bộ xã Vĩnh Trung xác định rõ nội dung công việc của từng cấp ủy, cơ quan đơn vị theo các nội dung được đề ra trong Chỉ thị số 16-CT/TU để tổ chức thực hiện trong năm 2024 gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong toàn Đảng bộ xã Vĩnh Trung, tập trung thực hiện có hiệu quả nội dung trọng tâm, đột phá và giải quyết dứt điềm những vấn đề bức xúc, nôi cộm ở địa phương, đơn vị. Việc tổ chức thực hiện bảo đảm thường xuyên, nghiêm túc, hiệu quả; cụ thể, sâu sát trong chỉ đạo, thực hiện; tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch - vững mạnh và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...