TP Móng Cái: Hiệu quả từ các chương trình mục tiêu quốc gia

05/03/2024 15:46
Thời gian qua, TP Móng Cái đã triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), thúc đẩy sự phát triển KT-XH, nâng cao đời sống nhân dân.
Nhân dân xã Bắc Sơn thu hoạch rừng sản xuất
Người dân xã Bắc Sơn thu hoạch rừng sản xuất.

Thực hiện các nghị quyết, quyết định của Trung ương, của tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các chương trình MTQG và Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về “Phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” (Nghị quyết số 06-NQ/TU), TP Móng Cái đã tập trung chỉ đạo thực hiện các cơ chế, chính sách thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết số 06-NQ/TU, hướng đến phát triển bền vững KT-XH gắn với bảo đảm vững chắc QP-AN ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và giảm nghèo bền vững.

Thu mua hải sản tại bến mũi Ngọc, phường Bình Ngọc
Thu mua hải sản tại bến mũi Ngọc, phường Bình Ngọc.

Triển khai các chương trình MTQG, TP Móng Cái đã lãnh đạo, chỉ đạo, vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách để thực hiện phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn, giảm nghèo và xây dựng NTM, phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động, giúp đỡ người dân xây dựng NTM, hỗ trợ các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo của thành phố phát triển kinh tế, QP-AN, ổn định xã hội, nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân trong xây dựng NTM, ngành nông nghiệp, sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản chuyển dịch đúng định hướng; trong đó đẩy mạnh thực hiện Chương trình OCOP. Đến nay, TP Móng Cái có 29 sản phẩm OCOP đạt từ 3-5 sao, tăng 9 sản phẩm so với cuối năm 2020. Các lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn thành phố bước đầu hình thành các chuỗi giá trị, thu hút nhiều doanh nghiệp, HTX tham gia đầu tư, từng bước hướng tới sản xuất nông nghiệp hàng hóa, định hướng chuỗi giá trị, đồng thời ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất một số lĩnh vực là lợi thế của địa phương.

Riêng đối với chương trình MTQG về giảm nghèo, TP Móng Cái đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp về giảm nghèo bền vững gắn với chương trình phát triển KT-XH của địa phương, như: Triển khai đầu tư các công trình hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất, văn hoá, giáo dục, y tế, đào tạo nghề, vay vốn giải quyết việc làm, vận động xã hội hóa các nguồn lực giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo về nhà ở, các tiêu chí tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản còn thiếu hụt, đồng thời vận động hộ nghèo, hộ cận nghèo tích cực tham gia các chương trình, dự án, các chính sách hỗ trợ của Nhà nước để vươn lên thoát nghèo bền vững. Trong giai đoạn 2021-2023, TP Móng Cái đã giảm 39/39 hộ nghèo. Đến nay, toàn thành phố không còn hộ nghèo.

Đối với chương trình MTQG về xây dựng NTM, TP Móng Cái tập trung thực hiện nâng chất, bổ sung các tiêu chí, chỉ tiêu đạt chuẩn NTM theo bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021-2025 cho 9/9 xã. Hiện nay, 9/9 xã của TP Móng Cái đạt chuẩn NTM, đạt 100%; trong đó có 2/5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt 40% và 1/5 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 76,611 triệu đồng/người/năm, trong đó các xã vùng đồng bào dân tộc, biên giới, hải đảo đạt 70,957 triệu đồng/người/năm. Đến hết năm 2023, thành phố không còn xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo.

Nghề xúc tép của ngư dân phường Trà Cổ
Nghề xúc tép của ngư dân phường Trà Cổ.

Để thực hiện hiệu quả các chương trình MTQG, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, nhất là người dân khu vực nông thôn, thời gian tới, TP Móng Cái tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các đề án: Xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án phát triển sản phẩm OCOP TP Móng Cái đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;  Đề án phát triển Du lịch TP Móng Cái đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án phát triển hạ tầng môi trường thủy sản TP Móng Cái đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030... phấn đấu đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người khu vực 5 xã miền núi, biên giới, hải đảo (Quảng Nghĩa, Hải Sơn, Bắc Sơn, Vĩnh Trung, Vĩnh Thực)  tăng tối thiểu 2 lần so với năm 2020, đạt mức 100 triệu đồng/người/năm. Duy trì không còn hộ nghèo trên địa bàn toàn thành phố. Tỷ lệ hộ cận nghèo theo chuẩn đa chiều giảm bình quân hàng năm 0,05%/năm. Thành phố cũng đã đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2030, 100% số xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao; có ít nhất 3 xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu.

baoquangninh.vn
Loading...