Bác sĩ Dương Thị Thu Hương: Tận tâm với người bệnh bằng tấm lòng sáng trong

 

 

Hải Ninh
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Tweet