THÔNG TIN THÀNH ỦY MÓNG CÁI

Ban Dân vận Thành ủy

13/07/2010 11:13

1. Thông tin về đơn vị:

 - Tên đơn vị: Ban Dân vận Thành ủy Móng Cái

 - Số điện thoại: 02033770425

 - Email: bdv.mc@quangninh.gov.vn

- Chức năng, nhiệm vụ:

* Chức năng

Là cơ quan tham mưu của Thành uỷ, trực tiếp và thường xuyên là Thường trực, Ban thường vụ  Thành uỷ về công tác dân vận (bao gồm cả công tác dân tộc, tôn giáo) của Thành uỷ.

*  Nhiệm vụ

- Nghiên cứu, đề xuất:

+ Những chủ trương, giải pháp về công tác dân vận của Thành uỷ. Chuẩn bị hoặc giam gia chuẩn bị nghị quyết đại hội, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, chương trình, kế hoạch, kết luận của Thường trực, Ban thường vụ Thành uỷ về công tác dân vận.

+ Chủ trì, phối hợp tham mưu triển khai thực hiện các văn bản của cấp uỷ cấp trên, pháp luật và chính sách của Nhà nước về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình nhân dân (tình hình dân tộc, tôn giáo, các giai tầng xã hội, các vấn đề bức xúc trong nhân dân) để báo cáo và tham mưu cho Thường trực, Ban thường vụ Thành uỷ.

+ Sơ kết, tổng kết về công tác dân vận.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

+ Việc thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết, quyết định, chỉ trị, quy định, quy chế của cấp uỷ cấp trên và của Thành uỷ về công tác dân vận.

+ Hướng dẫn, phối hợp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác dân vận cho cấp uỷ và đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân vận của các cấp trong Đảng bộ Thành phố.

- Thẩm định, thẩm tra:

+ Các đề án, văn bản về công tác dân vận trước khi trình Thường trực, Ban thường vụ Thành uỷ.

+ Tham gia thẩm định các đề án, dự án, văn bản có liên quan đến công tác dân vận; các đề án, dự án liên quan đến quyền làm chủ của nhân dân và công tác dân vận của hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân Thành phố; các đề án của Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố và các đề án khác liên quan trước khi trình Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy.

- Phối hợp:

+ Chủ trì phối hợp với các Ban xây dựng đảng, Văn phòng Thành ủy, Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố và các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện các chương trình phối hợp; công tác nghiên cứu, kiểm tra, đào tạo, bồi dưỡng, thông tin... về công tác dân vận.

+ Các Ban xây dựng đảng, cơ quan, tổ chức liên quan theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân và phong trào quần chúng, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban thường vụ Thành uỷ.

+ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và hội quần chúng Thành phố tham gia công tác xây dựng Đảng; xây dựng chính quyền; xây dựng Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các hội quần chúng.

+ Các cơ quan chức năng đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân vận đối với các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành uỷ.

- Thực hiện một số nhiệm vụ do Thường trực, Ban thường vụ Thành  uỷ giao:

+ Tham gia ý kiến về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, khen thưởng, miễn nhiệm, kỷ luật đối với đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận theo phân cấp quản lý.

+ Nắm tình hình và chỉ đạo hoạt động của Khối Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng ở địa phương.

+ Là cơ quan thường trực ban chỉ đạo về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực, Ban thường vụ Thành uỷ giao.

 2. Thông tin liên hệ của lãnh đạo đơn vị

       Đồng chí: Đỗ Viết Mạnh

- Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Email: dovietmanh@quangninh.gov.vn

- Số điện thoại: 0904.009.168

    

Đ/c: Nguyễn Văn Chiều

- Chức vụ: Phó Trưởng ban 

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân giao thông vận tải

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 0903.224.878

- Email: 

    

Đ/c: Lê Thị Ngọc Nhung

- Chức vụ:   Phó Trưởng ban

- Trình độ văn hóa: 12/12.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xã hội học

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Số điện thoại: 098.156.8818

- Email: lethingocnhung@quangninh.gov.vn


 

DANH SÁCH CHUYÊN VIÊN BAN DÂN VẬN

Đồng chí: Bùi Thị Thu Thắng

- Chức vụ: Chuyên viên Ban Dân vận

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục-phát triển cộng đồng 

- Trình độ lý luận chính trị: Trung Cấp

- Số điện thoại: 0812.088.668

- Email: buithithuthang@quangninh.gov.vn

 

 

 

Trung tâm TT và VH
Loading...