Banner trang chủ

THÔNG TIN THÀNH ỦY MÓNG CÁI

Ban Dân vận

1. Địa chỉ, số điện thoại, fax:

 - Địa điểm: Tầng 3, Cơ quan Thành ủy, đường Hữu Nghị, phường Hoà Lạc.

 - Điện thoại: 02033.777.000; Email: bandanvanmongcai@gmail.com.

2. Chức năng, nhiệm vụ:

* Chức năng: 

- Là cơ quan tham mưu của Thành ủy, trực tiếp và thường xuyên là Ban thường vụ, thường trực Thành ủy về công tác Dân vận của Đảng trong đó có công tác dân tộc, tôn giáo.

- Cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác D©n vận của Thành ủy; chịu sự quản lý về mọi mặt của Ban Thường vụ Thành ủy; sự hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn của Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Nhiệm vụ:

Nghiên cứu, đề xuất:

+ Những chủ trương, giải pháp về công tác Dân vận của cấp ủy và Ban thường vụ. Chuẩn bị, tham gia các dự thảo Nghị quyết Đại hội, các nghị quyết, các quyết định, chỉ thị, quy định, qui chế, chương trình công tác dân vận của Ban chấp hành, Ban thường vụ Thành uỷ.

+ Tham mưu cho Ban chấp hành, Ban thường vụ Thành uỷ thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, qui định, qui chế của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo; phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

+ Tham mưu sơ kết, tổng kết về các chủ trương công tác, các chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận.

- Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, giám sát:

+ Việc thực hiện các chủ trương, chính sách nghị quyết, quyết định, chỉ thị, qui định, qui chế của Đảng về công tác dân vận. Tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng trong nhân dân và phong trào quần chúng để kịp thời báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ.

+ Hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác Dân vận cho các cấp uỷ, khối dân vận cơ sở và cán bộ làm công tác dân vận của Đảng bộ Thành phố.

+ Tham gia các ý kiến với UBND Thành phố, UBND xã, phường và các phòng, ban chuyên môn trong việc thể chế hóa nghị quyết, quyết định, chỉ thị, qui định, quy chế của Đảng về công tác Dân vận, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

- Phối hợp:

+ Phối hợp với Ban Tổ chức Thành uỷ trong việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế Khối dân vận các cấp trực thuộc Thµnh ủy. Tham gia các ý kiến về công tác cán bộ đối với đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của Đảng bộ Thành phố.

+ Chủ trì, phối hợp các phòng, ban chuyên môn, Lực lượng vũ trang trong công tác vận động quần chúng, trong công tác nghiên cứu, kiểm tra, đào tạo bồi dưỡng cán bé, thông tin, tuyên truyền ... về công tác dân vận ở địa phương, đơn vị.

+ Phối hợp với MTTQ vµ các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng cña Thµnh phè trong công tác vận động quần chúng, tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

- Thẩm định, thẩm tra:

+ Các đề án về công tác dân vận trước khi trình Ban Thường vụ Thành uỷ.

+ Tham gia thẩm định các đề án, dự án của Hội đồng nhân dân, Uỷ Ban nhân dân thành phố, các ngành thuộc lĩnh vực kinh tế, văn hoá – xã hội, an ninh – quốc phòng… có liên quan đến công tác dân vận, quyền làm chủ của nhân dân.

- Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ giao:

+ Nắm tình hình hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng của Thành phố.

+ Thực hiện công việc khác do Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ giao.

3. Cơ cấu tổ chức:

       Đồng chí  Nguyễn Văn Đô

- Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế,  Kỹ sư Thủy lợi, Cử nhân Kinh tế.

- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân 

- Điện thoại: 02033.881.798;               01689.296888       

- Email: nguyenvando@quangninh.gov.vn

                            Đ/c: Nguyễn Thị Nhung

- Chức vụ: Phó Trưởng ban 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lịch sử ĐCSVN

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý Nhà nước: 

- Điện thoại: 02033.770.425;          0904.035.968       

Email: