THÔNG TIN ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

Ban Quản lý chợ Móng Cái

03/05/2010 11:24

Đơn vị: Ban Quản lý chợ Móng Cái

Địa chỉ: số 5-7, phố Thương Mại, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

A/ Chức năng, nhiệm vụ :

I. Chức năng:

- Ban quản lý chợ Móng Cái là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố Móng Cái, tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước.

- Ban quản lý chợ Móng Cái thực hiện chức năng quản lý các hoạt động của chợ và tổ chức kinh doanh các dịch vụ tại chợ Trung tâm, chợ 2, chợ 3 và các chợ khác được giao quản lý theo quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ:

1. Quản lý tài sản Nhà nước và các hoạt động trong phạm vi chợ Trung tâm, chợ 2, chợ 3 và các chợ khác được giao quản lý.

2. Trình cơ quan có thẩm quyền quyết định :

- Phê duyệt quy hoạch phương án sử dụng điểm kinh doanh và bố trí, sắp xếp các ngành nghề kinh doanh tại chợ;

- Quy định cụ thể việc sử dụng, thuê, thời hạn và các biện pháp quản lý điểm kinh doanh tại chợ;

- Phê duyệt Nội quy chợ;

- Phê duyệt phương án đảm bảo phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và an toàn thực phẩm trong  phạm vi chợ;

- Phê duyệt kế hoạch sửa chữa lớn, nâng cấp cơ sở vật chất và phát triển các hoạt động của chợ khi có nhu cầu.

2. Chịu trách nhiệm quản lý tài sản và kết quả tài chính của Ban Quản lý chợ theo quy định của pháp luật.

3. Bố trí sắp xếp các khu vực ngành hàng kinh doanh hợp lý theo quy định; bảo đảm các yêu cầu về trật tự, vệ sinh, văn minh thương mại và phù hợp với yêu cầu tính chất thương phẩm của hàng hóa.

4. Tổng hợp tình hình hoạt động kinh doanh của chợ và báo cáo định kỳ cho các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

B/ Cơ cấu tổ chức :

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO CƠ QUAN

Đồng chí: Vũ Tiến Chung

- Chức vụ:        Trưởng ban

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế 

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Email: Vutienchung@quangninh.gov.vn

- Điện thoại: 0913268008

Đồng chí:Đỗ Viết Hà

- Chức vụ:  Phó Trưởng ban TT

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại:  0933.003.398

- Email:dovietha@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Ngô Thị Lý

- Chức vụ: Phó Trưởng ban

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế đối ngoại

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại:  0904841588

- Email: ngothily@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Đoàn Thị Duyên

- Chức vụ: Phó Trưởng ban

- Trình độ văn hóa: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính Nhà nước

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Email: doanduyenht@gmail.com

- Số điện thoại; 0979.809.848

DANH SÁCH ĐỘI TRƯỞNG, ĐỘI PHÓ CÁC BỘ PHẬN
1. Đội Hành chính – Tổng hợp

Đồng chí : Trần Việt Dũng

- Chức danh: Đội trưởng, Đội Hành chính - Tổng hợp

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0396.926.266

- Email: tranvietdung.mc@quangninh.gov.vn

Đồng chí : Phạm Thị Bích Hằng

- Chức danh: Đội phó, Đội Hành chính - Tổng hợp.

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Ngân hàng

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0912292125

- Email : phamthibichhang@quangninh.gov.vn

2. Đội Quản lý chợ Trung tâm

Đồng chí : Lê Văn Tuấn

- Chức danh: Đội trưởng, Đội Quản lý chợ Trung tâm

- Trình độ văn hóa: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Hành chính

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0913265688

Đồng chí : Trịnh Ngọc Tuyến

- Chức danh: Đội phó, Đội Quản lý chợ Trung tâm

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Hành chính

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0912089385

Đồng chí : Nguyễn Mạnh Cường

- Chức danh: Đội phó, Đội Quản lý chợ Trung tâm

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0904122901

3. Đội Quản lý chợ 2

Đồng chí : Trần Quang Thao

- Chức danh: Đội trưởng, Đội Quản lý chợ 2

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Hành chính

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại:  0904031636

Đồng chí : Đoàn Thanh Tú

- Chức danh: Đội phó, Đội Quản lý chợ 2

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Luật 

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0904303919

Đồng chí : Bùi Văn Đặng

- Chức danh: Đội phó, Đội Quản lý chợ 2

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0904402890

4. Đội Quản lý chợ 3

Đồng chí : Phạm Văn Tuyên

- Chức danh: Đội trưởng, Đội Quản lý chợ 3

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Hành chính

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0904450188

Đồng chí : Hoàng Thị Liễu

- Chức danh: Đội phó, Đội Quản lý chợ 3

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh doanh thương mại

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0982043916

Đồng chí : Nguyễn Văn Lệ

- Chức danh: Đội phó, Đội Quản lý chợ 3

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0904807288

5. Đội Quản lý chợ Togi

Đồng chí : Phan Quốc Hưng

- Chức danh: Đội trưởng, Đội Quản lý chợ Togi

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0982900202