Banner trang chủ

THÔNG TIN ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

Ban Quản lý chợ Móng Cái

Địa chỉ: Số 05, Đường thương mại - Phường Trần Phú – Thành phố Móng Cái. Số điện thoại: 02033.881.342; 02033.887.332; Fax: 02033.887.332

Chức năng:

Ban quản lý chợ Móng cái thực hiện chức năng quản lý Nhà nước, bảo đảm thi hành đầy đủ chính sách, pháp luật của nhà nước về kinh doanh, dịch vụ trên phạm vi địa bàn Chợ.

Ban quản lý chợ Móng Cái là đơn vị sự nghiệp có thu,  tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài chính theo Nghị định 43/NĐ-CP ngày 24/6/2006( nay dã được thay thế bằng Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ),  trực thuộc UBND Thành phố Móng Cái, có tư cách pháp nhân.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

BQL chợ Móng Cái có trách nhiệm quản lý tài sản Nhà nước và các hoạt động trong phạm vi chợ( Chợ trung tâm, chợ số 2, chợ số 3); quản lý hoạt động của chợ TOGI theo hợp đồng thuê chợ đã ký với công ty tài chính đầu tư bất động sản Togi.

Xây dựng và thực hiện dự toán thu chi tài chính theo quy định của Luật ngân sách, thực hiện chế độ kế toán HCSN theo quy định hiện hành.

Thực hiện ký hợp đồng với Thương nhân về thuê, sử dụng điểm kinh doanh.

Tổ chức bảo đảm PCCC, VSMT, ANTT, ATTP và VMTM trong phạm vi chợ.

Tổ chức thực hiện nội quy chợ và xử lý các vi phạm về nội quy chợ theo Nghị định 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ.

Điều hành chợ hoạt động và tổ chức phát triển các hoạt động chợ.

Tổng hợp tình hình hoạt động kinh doanh của chợ và báo cáo định kỳ cho Sở công thương, UBND thành phố Móng Cái theo quy định.

Thực hiện nhệm vụ khác theo sự phân công của UBND thành phố.

Cơ cấu tổ chức:

Đ/c: Phạm Văn Hoan

- Chức vụ: Trưởng ban

- Trình độ VH: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật.

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý Nhà nước: Trung cấp

- Điện thoại: 02033.881.342; 0903462243

- Email: Phamvanhoan.mc@quangninh.gov.vn

 

Đ/c: Cung Ngọc Đức

- Chức vụ: Phó Trưởng ban

- Trình độ VH: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Đại học xây dựng.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ quản lý Nhà nước:

- Điện thoại: 02033.778.302; 0904028727

- Email: cungngocduc.mc@quangninh.gov.vn

Đ/c: Vũ Thị Minh Thúy

- Chức vụ: Phó Trưởng ban

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QL kinh tế.

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý Nhà nước: Trung cấp

- Điện thoại: 0903415288

- Email: Vuminhthuy.mc@quangninh.gov.vn