THÔNG TIN THÀNH ỦY MÓNG CÁI

Ban Tổ chức Thành ủy

27/02/2014 15:35

1. Địa điểm trụ sở chính:

- Tầng II, Trụ sở Cơ quan Thành ủy - Đường Hữu Nghị, Phường Hòa Lạc, Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

- Điện thoại: 02033.3882.611.

- Email: bantochucthanhuymongcaiqn@gmail.com

2. Chức năng, nhiệm vụ:

- Chức năng: Là cơ quan tham mưu của Thành ủy, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy về công tác xây dựng Đảng thuộc lĩnh vực tổ chức và cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị thành phố; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên.

- Nhiệm vụ:

+ Tham mưu và thực hiện nhiệm vụ về công tác tổ chức bộ máy và công tác cán bộ trong hệ thống chính trị của Thành phố theo quy chế phân cấp quản lý tổ chức và cán bộ.

+ Tham mưu công tác quản lý, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, khen thưởng cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

+ Tham mưu giúp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và Thường trực Thành ủy về: giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ (thuộc diện phân cấp) và phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác bảo vệ sức khỏe cán bộ theo quy định.

+ Quản lý tổ chức, bộ máy và biên chế các cơ quan Đảng, đoàn thể thành phố.

+ Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ thuộc Thành phố.

+ Nhận xét, đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý các cơ quan Đảng, đoàn thể Thành phố; Bí thư, Phó Bí thư Thường trực các đảng bộ cơ sở theo phân cấp.

+ Tham mưu và thực hiện chức năng tham mưu về công tác xây dựng TCCS đảng, bao gồm: xây dựng TCCS đảng trực thuộc Thành ủy thực hiện theo đúng các quy định của Điều lệ Đảng nhằm phát huy chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các TCCS đảng; tổ chức, hướng dẫn, phối hợp với các Ban xây dựng Đảng và các cơ quan liên quan thực hiện việc đánh giá xếp loại TCCS đảng, phân loại đảng viên hàng năm; phối hợp với các Ban xây dựng Đảng tham mưu thực hiện nhiệm vụ phát triển đảng viên mới hàng năm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố.

+ Thực hiện nghiệp vụ công tác đảng viên bao gồm: công tác quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên, hồ sơ cán bộ công chức khối Đảng, đoàn thể Thành phố, hồ sơ đảng viên Đảng bộ Thành phố; giới thiệu, tiếp nhận sinh hoạt đảng; quản lý và trực tiếp làm thẻ, phát thẻ, kiểm tra thẻ đảng viên, tặng huy hiệu Đảng; tổ chức làm công tác thống kê cơ bản của Đảng bộ Thành phố.

+ Cùng các cơ quan chức năng tham mưu giúp Ban bảo vệ chính trị nội bộ Thành phố; nắm bắt, tổng hợp, đề xuất công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định của Trung ương và Tỉnh ủy.

+ Phối kết hợp với các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị Thành phố, các cơ quan, ban ngành liên quan để thực hiện các nhiệm vụ khác.

+ Thực hiện nhiệm vụ khác do Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy phân công. 

3. Cơ cấu tổ chức:

 

Đồng chí: Vũ Thị Thanh Thảo

- Chức vụ:  Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

- Trình độ văn hóa: 12/12;

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tiếng Anh

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Số điện thoại: 0904.256.988.

- Email: vuthanhthao@quangninh.gov.vn

             

Đồng chí: Nguyễn Văn Phước

- Chức vụ: Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy  

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Toán

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Số ĐT: 036.306.8888

- Email: nguyenvanphuoc@quangninh.gov.vn                      

 

Đồng chí: Đặng Quang Trung

- Chức vụ: Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy  

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Toán; Cử nhân chính trị (chuyên ngành công tác tổ chức)

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Số ĐT: 039.768.2222

- Email: Dangquangtrung007@gmail.com 

DANH SÁCH CÁN BỘ, CHUYÊN VIÊN BAN TỔ CHỨC THÀNH ỦY

Đồng chí: Lê Việt Dũng

- Chức vụ: Chuyên viên 

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tiếng Trung

- Trình độ lý luận chính trị: Trung Cấp

- Số điện thoại: 0762.368.668

- Email: levietdung@quangninh.gov.vn

    

Đồng chí: Trương Ngọc Biên

- Chức vụ: Chuyên viên, Phó bí thư Đảng ủy CQCQ 

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Thông tin học; Thạc sỹ QL kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Trung Cấp

- Số điện thoại: 0842.841.986

- Email: truongngocbien@quangninh.gov.vn

                            

  

Đồng chí: Lê Tuấn Vinh

- Chức vụ: Chuyên viên, Phó bí thư Đảng ủy các đơn vị kinh tế tư nhân 

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản lý kinh tế, Cử nhân chính trị học

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Số điện thoại: 0989123486

- Email: leducvinh.mc@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Nguyễn Văn Giang

- Chức vụ: Chuyên viên 

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm Ngữ văn

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0983.898.120

- Email: nguyenvangiang@quangninh.gov.vn

 

 

Trung tâm TT và VH
Loading...