THÔNG TIN THÀNH ỦY MÓNG CÁI

Ban Tuyên giáo Thành uỷ

02/04/2014 15:25
Ban Tuyên giáo Thành ủy Móng Cái - Địa chỉ: Tầng 3 - Cơ quan Thành ủy Móng Cái Đường Hữu Nghị, phường Hòa Lạc, Thành phố Móng Cái - Số điện thoại: 02033.3886724 - Số máy fax: 033.881120 - E-mail: btg.mc@quangninh.gov.vn

1. Chức năng

1.1. Ban Tuyên giáo Thành ủy là cơ quan tham mưu của Thành uỷ mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Thành uỷ về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực: Chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị - hành chính; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức, kỹ năng và chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, kiến thức quản lý nhà nước cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn Thành phố không thuộc đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, tỉnh Quảng Ninh.

1.2. Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Thành uỷ.

2. Nhiệm vụ

2.1. Nghiên cứu, đề xuất:

a) Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân, những diễn biến trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá trên địa bàn Thành phố; dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, tham mưu với Thành uỷ, Ban Thường vụ về phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết.

b) Phối hợp, tham mưu chuẩn bị nghị quyết đại hội; xây dựng các đề án, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế của Thành ủy, Ban Thường vụ về công tác tuyên giáo.

c) Sơ kết, tổng kết về công tác tuyên giáo.

2.2. Tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

a) Tổ chức nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản của Đảng. Kiểm tra, giám sát các cấp uỷ, tổ chức đảng, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp uỷ cấp trên và của Thành ủy trong lĩnh vực tuyên giáo.

b) Bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho cấp uỷ, cán bộ tuyên giáo cấp dưới. Hướng dẫn cấp uỷ xã, phường, tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố sưu tầm, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương.

c) Hướng dẫn, thẩm định, kiểm tra tuyên truyền các ngày lễ lớn, các phong trào thi đua yêu nước, truyền thống cách mạng của Đảng, dân tộc, địa phương.

2.3. Thẩm định, thẩm tra:

Đề án, văn bản của các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng - văn hoá, khoa giáo, lịch sử Đảng bộ Thành phố, cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố trước khi trình Thường trực Thành uỷ, Ban Thường vụ, Thành uỷ.

2.4. Phối hợp:

a) Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia xây dựng Đảng về công tác chính trị - tư tưởng, về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tuyên giáo đối với các chi bộ, đảng bộ cơ sở. Tham gia ý kiến về công tác cán bộ, công chức đối với đội ngũ cán bộ, công chức trong khối theo phân cấp quản lý.

b) Chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy xây dựng kế hoạch nội dung đào tạo, bồi dưỡng chính trị - hành chính, nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận và các đoàn thể cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở.

2.5. Giáo dục Lý luận chính trị:

a) Chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị - hành chính.

b) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và cấp giấy chứng nhận hoàn thành các chương trình: Sơ cấp lý luận chính trị - hành chính; bồi dưỡng các chương trình lý luận chính trị cho các đối tượng theo quy định. Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và một số lĩnh vực khác cho cán bộ công tác đảng (là cấp uỷ viên cơ sở), cán bộ chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở.

c) Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng phát triển đảng viên; cho đảng viên mới; nghiệp vụ công tác đảng cho cấp uỷ viên cơ sở...

d) Tổ chức thông tin về tình hình thời sự, chính sách... cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở. Tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn Thành phố.

2.6. Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Tthường vụ, Thường trực Thành uỷ giao:

a) Tổ chức mạng lưới và chỉ đạo nội dung hoạt động đối với báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên từ Thành phố đến cơ sở. Tổ chức thông tin thời sự, tuyên truyền chủ trương, chính sách theo kế hoạch, chương trình của cấp uỷ cấp trên và của Thành uỷ; tổ chức sưu tầm, quản lý tư liệu và biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương.

b) Chủ trì, chỉ đạo định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan văn hoá, cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương, đảm bảo hoạt động theo đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

c) Thực hiện chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trên địa bàn Thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ giao.

3.   Cơ cấu tổ chức:

Đ/c: Nguyễn Thị Ninh

- Chức vụ:  Trưởng ban 

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế - Chính trị.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Email: nguyenthininh@quangninh.gov.vn 

- Số điện thoại: 0904.015.818

Đ/c: Vũ Việt Hưng

- Chức vụ: Phó Trưởng ban 

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm Văn;

   Cử nhân Báo chí

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Email: vuviethung@quangninh.gov.vn                               

- Số điện thoại: 0813.760.848

Đ/c: Hoàng Thị Lan Hương

- Chức vụ:  Phó Trưởng ban 

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Hóa học

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Số điện thoại: 0396386666

Email: hoangthilanhuong@quangninh.gov.vn

DANH SÁCH CHUYÊN VIÊN BAN TUYÊN GIÁO

Đ/c: Lê Thị Chung

- Chức vụ: Chuyên viên 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lịch sử               

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0399.357.613

- Email: lethichung2903@gmail.com

Đồng chí: Nguyễn Đông Mai

- Chức vụ: Chuyên viên 

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh - TM; Cử nhân Hành chính học

- Trình độ lý luận chính trị: 

- Số điện thoại: 0906.027.811

- Email: truongngocbien@quangninh.gov.vn


 

Trung tâm TT và VH
Loading...