THÔNG TIN CÁC ĐƠN VỊ NGÀNH DỌC

Bảo hiểm xã hội Móng Cái

05/03/2012 10:54
Trụ sở: Số 13 – Phố Lò Bát - Phường Trần Phú - Thành phố Móng Cái; Điện thoại: 02033.778.954 - 02033.886.911- 02033.883.334; Fax: 02033.883.334 Email: mongcai@quangninh.vss.gov.vn

1. Chức năng

-  Bảo hiểm xã hội thành phốMóng Cái là cơ quan trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh đặt tại thành phố Móng Cái, có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn Thành phố theo quy định.

-  Bảo hiểm xã hội thành phố Móng Cái chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh và chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn của Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái.

- Bảo hiểm xã hội thành phố Móng Cái có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và trụ sở riêng.

2. Nhiệm vụ

- Xây dựng trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh kế hoạch phát triển Bảo hiểm xã hội Thành phố dài hạn, ngắn hạn và chương trình công tác hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt.

- Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội tỉnh, cụ thể:

+ Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho những người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;

+ Khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Thu các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với các tổ chức và cá nhân tham gia, từ chối việc đóng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế không đúng quy định. Kiểm tra việc ký hợp đồng, việc đóng, trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động;

+ Ký hợp đồng với các tổ chức làm đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và đại lý chi các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định;

+ Giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tổ chức bộ phận tiếp nhận, trả kết quả giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo cơ chế “một cửa” tại Bảo hiểm xã hội Thành phố;

+ Chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; từ chối chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế không đúng quy định;

+ Tiếp nhận khoản kinh phí từ Ngân sách Nhà nước chuyển sang để đóng, hỗ trợ đóng cho các đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế;

+ Quản lý, sử dụng, hạch toán kế toán các nguồn kinh phí và tài sản của Bảo hiểm xã hội thành phố theo phân cấp;

+ Ký, tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật theo phân cấp.

+ Kiểm tra, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại về việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với các tổ chức, cá nhân tham gia và các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định.

+ Thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội tỉnh. Tổ chức triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015  vào hoạt động của Bảo hiểm xã hội thành phố.

+ Tổ chức thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định.

+ Quản lý, lưu trữ hồ sơ của đối tượng tham gia và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định.

+ Hướng dẫn nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho các tổ chức, cá nhân tham gia.

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn, với các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định.

+. Đề xuất, kiến nghị, phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

+ Cung cấp đầy đủ và ịp thời thông tin về việc đóng, quyền được hưởng các chế độ, thủ tục thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế khi người lao động, người sử dụng lao động hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu; Cung cấp đầy đủ và kịp thời tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

+ Định kỳ 6 tháng, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở địa phương cập nhật thông tin về tình hình sử dụng lao động, trên địa bàn. Phối hợp cơ quan Thuế cập nhật mã số thuế của tổ chức, cá nhân; định kỳ hàng năm, cập nhật thông tin do cơ quan thuế cung cấp về chi phí tiền lương để tính thuế của doanh nghiệp hoặc tổ chức.

+ Quản lý viên chức, lao động hợp đồng của Bảo hiểm xã hội thành phố.

+ Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo, thi đua - khen thưởng theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội tỉnh.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh giao.

3. Cơ cấu tổ chức:

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO

Đ/c: Lưu Văn Hà

- Chức vụ:  Giám đốc

- Trình độ văn hóa:12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế; Cử nhân Luật; Thạc sĩ Quản lý kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại:  0866.999.388

- Email: halv@quangninh.vss.gov.vn

 Đ/c: Phạm Thị Hạnh

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- Trình độ văn hóa:12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại:  0912.513.657

- Email: hanhpt@quangninh.vss.gov.vn

DANH SÁCH VIÊN CHỨC CƠ QUAN BHXH MÓNG CÁI

 Đ/c: Trần Thúy Dung

- Chức vụ:        Chuyên viên

- Trình độ văn hóa:12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xã hội học

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại:  0383927606

- Email: dungtt@quangninh.vss.gov.vn

 Đ/c: Vy Ánh Nguyệt

- Chức vụ:        Chuyên viên

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại:  0904023858

- Email: nguyetva@quangninh.vss.gov.vn

 Đ/c: Đỗ Xuân Trang

- Chức vụ:        Chuyên viên

- Trình độ văn hóa:12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại:  0921832223

- Email: trangdx@quangninh.vss.gov.vn

 Đ/c: Vũ Văn Thắng

- Chức vụ:        Chuyên viên

- Trình độ văn hóa:12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại:  0904057784

- Email: thangvv@quangninh.vss.gov.vn

 Đ/c: Phạm Bảo Cường

- Chức vụ:        Chuyên viên

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công nghệ thông tin

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại:  0349638886

- Email: cuongbp@quangninh.vss.gov.vn

 Đ/c: Phạm Thanh Hiền

- Chức vụ:        Kế toán trưởng

- Trình độ văn hóa:12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Ngân hàng

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại:  0918918588

- Email: hienpt@quangninh.vss.gov.vn

 Đ/c: Võ Việt Dũng

- Chức vụ:        Chuyên viên

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Bác sĩ đa khoa

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại:  0904655151

- Email: dungw@quangninh.vss.gov.vn

Đ/c: Nguyễn Thị Lệ Hằng

- Chức vụ:        Chuyên viên

- Trình độ văn hóa:12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị nhân lực

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại:  0916910038

- Email: hangntl@quangninh.vss.gov.vn

Đ/c: Lê Thị Kim Dung

- Chức vụ:        Chuyên viên

- Trình độ văn hóa:12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh doanh - Quản lý

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại:  0915424979

- Email: dungltk2@quangninh.vss.gov.vn

Đ/c: Hoàng Thị Minh Trang

- Chức vụ:        Chuyên viên

- Trình độ văn hóa:12/12

- Trình độ chuyên môn: Bác sĩ đa khoa

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại:  0944401069

- Email: tranghtm@quangninh.vss.gov.vn

Đ/c: Vũ Tài Nam

- Chức vụ:       Hợp đồng lao động

- Trình độ văn hóa:12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật kinh tế

- Điện thoại:  0344330734

- Email: namvt@quangninh.vss.gov.vn

 

Trung tâm TT và VH
Loading...