BCH Quân sự Thành phố

Địa chỉ: Đường Nguyễn Du –Phường Hoà Lạc – Thành phố Móng Cái

Điện Thoại : 02033.881.311

Fax: 02033.887.322

Chức năng, nhiệm vụ:

- Chức năng: Ban chỉ huy Quân sự thành phố Móng Cái là cơ quan Quân sự địa phương có chức năng quản lý nhà nước về công tác Quốc phòng Quân sự trên địa bàn.

- Nhiệm vụ: Có nhiệm vụ tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương về công tác Quốc phòng – Quân sự địa phương; đồng thời tổ chức thực hiện công tác Quốc phòng – Quân sự địa phương.

Trung tâm TT và VH
Loading...