Biểu rà soát thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp xã

06/01/2023 09:45
Biểu rà soát thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp xã

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TÊN ĐƠN VỊ: UBND phường Trần Phú, Thành phố Móng Cái

Quyết định công bốLĩnh vựcSTTDanh mục thủ tục hành chínhDịch vụ công trực tuyến chia theo các mức độHình thức thực hiện dịch vụ bưu chính công íchThời gian giải quyết theo QĐ ban hànhPhíGhi chú
Mức độ 

(X)
Mức độ 

(X)
Mức độ 
4
(X)
Tiếp nhận hồ sơ 
(X)
Trả kết quả
(X)
LĨNH VỰC NGÀNH LAO ĐỘNG VÀ XÃ HỘI (13 THỦ TỤC)        
 Lĩnh vực bảo trợ xã hội1Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật  xxx25 ngàyKhông 
2Cấp đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật  xxx5 ngàyKhông 
3Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở  xxx2 ngàyKhông 
4Xác nhận hồ gia đình làm nông nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế  xxx10 ngàyKhông 
5Công nhận hộ nghèo, cận nghèo phát sinh trong năm  xxx7 ngàyKhông 
6Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm  xxx7 ngàyKhông 
7Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn  xxx10 ngàyKhông 
 Lĩnh vực người có công8Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ, đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ  xxx1 ngàyKhông 
9Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãix   x1 ngàyKhông 
 Lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em10Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt  xxx7 ngàyKhông 
11Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em  xxxKhông quy địnhKhông 
12Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em  xxx15 ngàyKhông 
13Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế  xxx25 ngàyKhông 
LĨNH VỰC NGÀNH CÔNG THƯƠNG (02 THỦ TỤC)        
 Lĩnh vực An toàn đập, hồ chứa thủy điện1Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã x xx11 ngàyKhông 
2Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã x xx11 ngàyKhông 
LĨNH VỰC NGÀNH TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG (02 THỦ TỤC)        
 Lĩnh vực Đất đai1Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai x xx45 ngàyKhông 
 Lĩnh vực Môi trường2Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải  xxx0Không 
LĨNH VỰC NGÀNH NỘI VỤ (15 THỦ TỤC)        
 Lĩnh vực Thi đua khen thưởng1Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị x   10 ngàyKhông 
2Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề x   10 ngàyKhông 
3Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về thành tích đột xuất x   10 ngàyKhông 
4Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa x   10 ngàyKhông 
5Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến  x  10 ngàyKhông 
Lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng6Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng  xxx8 ngàyKhông 
7Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng  xxx8 ngàyKhông 
8Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung  xxx10 ngàyKhông 
9Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã  xxx01 ngàyKhông 
10Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã  xxx01 ngàyKhông 
11Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung  xxx08 ngàyKhông 
12Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã  xxx08 ngàyKhông 
13Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung  đến địa bàn xã khác  x xx10 ngàyKhông 
14Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung  x xx01 ngàyKhông 
15Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc x xx01 ngàyKhông 
 LĨNH VỰC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (04THỦ TỤC)        
 Lĩnh vực giáo dục và đào tạo1Thủ tục đăng ký hoạt động nhóm trẻ đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ tới trường, lớp  xxx15 ngàyKhông 
2Thủ tục thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập  xxx10 ngàyKhông 
3Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập  xxx10 ngàyKhông 
4Thủ tục giải thể  nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập  xxx15 ngàyKhông 
LĨNH VỰC NGÀNH TƯ PHÁP (44 THỦ TỤC)        
 Lĩnh vực hộ tịch1Thủ tục đăng ký khai sinh x x 1 ngày  
2Thủ tục đăng ký kết hônx    1 ngày  
3Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con x       
4Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, conx       
5Thủ tục đăng ký khai tử  x x    
6Thủ tục đăng ký khai sinh lưu độngx    5 ngày  
7Thủ tục đăng ký kết hôn lưu độngx    5 ngày  
8Thủ tục đăng ký khai tử lưu độngx    5 ngày  
9Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới x x 1 ngày  
10Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giớix       
11Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giớix       
12Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới x x    
13Thủ tục đăng ký giám hộ  x x 3 ngày  
14Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ  x x 2 ngày  
15Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch x x    
16Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân  xx    
17Thủ tục đăng ký lại khai sinhx       
18Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân x x    
19Thủ tục đăng ký lại kết hônx       
20Thủ tục đăng ký lại khai tử x x    
21Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch x xx15 giờ8.000 đ/bản 
 Lĩnh vực hòa giải ở cơ sở24Thủ tục công nhận hòa giải viên  x  4 ngày  
25Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải  x  4 ngày  
26Thủ tục thôi làm hòa giải viên  x  4 ngày  
27Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên   x  4 ngày  
 Lĩnh vực chứng thực28Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) x   1 ngày10.000 đ/TH 
29Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận x   1-3 ngày  
30Thủ tục chứng thực di chúc x   1 ngày  
31Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở x   1 ngày50.000 đ/TH 
32Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở x   1 ngày50.000 đ/TH 
33Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản x   1 ngày50.000 đ/TH 
34Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở x   1 ngày50.000 đ/TH 
35Sửa lỗi sai soát trong hợp đồng, giao dịch x   1 ngày25.000 đ/TH 
36Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực x   1 ngày25.000 đ/TH 
37Cấp bản sao từ sổ gốc x   15 giờKhông 
38Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch x xx15 giờ30.000 đ/GD 
 Lĩnh vực nuôi con nuôi39Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nướcx    05 ngàyKhông 
40Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôix    30 ngày4.500.000 đ/TH 
41Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nướcx    30 ngày400.000 Đ/TH 
 Lĩnh vực Bồi thường Nhà nước42Giải quyết bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại  xx 99 ngàyKhông 
Lĩnh vực tuyên truyền pháp luật43Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật  xxx4 ngàyKhông 
44Thu tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật  xxx2 ngàyKhông 
LĨNH VỰC NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO (07 THỦ TỤC)        
 Lĩnh vực Văn hóa cơ sở 1Thông báo tổ chức lễ hội  xxx5 ngàyKhông 
2Xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm  xxx3 ngàyKhông 
3Xét tặng giấy khen gia đình văn hóa x xx3 ngàyKhông 
 Lĩnh vực thư viện4Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng x xx10 ngàyKhông 
5Thủ tục thông báo sát nhập, hợp nhất, chia tách thư viện đối với thư viện cộng đồng x xx10 ngàyKhông 
6Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng x xx10 ngàyKhông 
 Lĩnh vực thể dục thể thao7Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở x xx3 ngàyKhông 
LĨNH VỰC NGÀNH Y TẾ (02 THỦ TỤC)        
 Lĩnh vực dân số-KHHGĐ1Thủ tục xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách Dân số x xx10 ngàyKhông 
 Lĩnh vực dân số-KHHGĐ2Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnhx  xx3 ngày (không quá 5 ngày đối với TH cần xác minh)Không 
LĨNH VỰC NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (08 THỦ TỤC)        
 Lĩnh vực phòng chống thiên tai1Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh x xx15 ngàyKhông 
2Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu x xx15 ngàyKhông 
3Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai x xx15 ngàyKhông 
Lĩnh vực khoa học công nghệ4Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương x xx60 ngàyKhông 
 Lĩnh vực thủy lợi5Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã x xx12 ngàyKhông 
6Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã x xx42 ngàyKhông 
7Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi  nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện) x xx7 ngàyKhông 
Lĩnh vực thương mại8Chuyển đổi cơ cấu cây trồng x xx25 ngàyKhông 
LĨNH VỰC NGÀNH THANH TRA (08 THỦ TỤC)        
 Lĩnh vực phòng chống tham nhũng1Thủ tục thực hiện kê khai tài sản, thu nhậpx    10 ngàyKhông 
2Thủ tục xác minh tài sản thu nhậpx    115 ngàyKhông 
3Thuủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trìnhx    05 ngàyKhông 
4Thủ tục thực hiện việc giải trìnhx    15 ngàyKhông 
Lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo5Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xãx    45 ngàyKhông 
 Lĩnh vực tiếp công dân6Thủ tục tiếp công dânx   xvô thời hạnKhông 
Lĩnh vực xử lý đơn thư7Thủ tục xử lý đơn thư x xx10 ngàyKhông 
 Lĩnh vực giải quyết tố cáo8Thủ tục giải quyết tố cáo x xx30 ngàyKhông 
LĨNH VỰC KHÁC (01 THỦ TỤC)        
  1Thủ tục Xác nhận theo yêu cầu của người dân  xxxtrong ngày3.000 đ/TH 
LĨNH VỰC NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI (11 THỦ TỤC)        
 Lĩnh vực đường thủy, hàng hải1đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa  x  3 ngày70.000 đ/GCN 
2đăng ký phương tiện lần đầu với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa  x  3 ngày70.000 đ/GCN 
3đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa  xxx3 ngày70.000 đ/GCN 
4Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật  xxx3 ngày70.000 đ/GCN 
5Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện  xxx3 ngày70.000 đ/GCN 
6Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện  xxx3 ngày70.000 đ/GCN 
7đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác  xxx3 ngày70.000 đ/GCN 
8Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phiên tiện  xxx3 ngày70.000 đ/GCN 
9xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện  xxx3 ngàyKhông 
10Xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung  xxx3 giờTùy TH 
11Xác nhận việc trình báo kháng nghị hàng hải  xxx3 giờTùy TH 
 Lĩnh vực Quốc phòng1Giải quyết chế độ hỗ trợ và cấp "Giấy chứng nhận" đối với người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài ủy quyền cho thân nhân ở trong nước kê khai, nhận chế độx       
   Tổng cộng:  29 lĩnh vực = 118 thủ tục2544497262   
Vi Thu Trà
Loading...