Bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục năm 2022

17/08/2022 13:58
Trong 3 ngày từ 16-18/8, Thành phố Móng Cái tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 cho gần 1.200 học viên là cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường Mầm non, Tiểu học, TH&THCS, THCS, THPT, Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn Thành phố. Dự và trực tiếp truyền đạt các nội dung của hội nghị có đồng chí Bùi Thị Lệ Hằng, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố.

Bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục năm 2022

Tại hội nghị, các học viên đã được truyền đạt những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ tư, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Chuyên đề năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”; tình hình thế giới và trong nước nổi bật 6 tháng đầu năm 2022; tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh và địa phương những tháng đầu năm 2022; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIV và việc triển khai thực hiện Chủ đề công tác năm 2022 của thành phố: “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; tạo đột phá mới trong công tác giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; phát triển dịch vụ, thương mại, logistic”. Những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2022-2023 và các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ hằng năm theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT. Kiến thức về luật an ninh mạng.

Tham gia lớp bồi dưỡng có gần 1.200 học viên là cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường Mầm non, Tiểu học, TH&THCS, THCS, THPT, Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn Thành phố

Thông qua đó, nhằm bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ tư, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm về học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh Quảng Ninh, của địa phương trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác giảng dạy.

Đồng chí Bùi Thị Lệ Hằng, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố trực tiếp truyền đạt các nội dung

Đồng thời là dịp để trao đổi các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ sau quá trình triển khai giảng dạy các môn lý luận chính trị biên soạn mới theo Kết luận 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đối mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân. Tiếp tục nâng cao ý thức chính trị, trách nhiệm của mỗi cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nghiên cứu, học tập lý luận chính trị. Từ đó cụ thể hóa và vận dụng vào công tác quản lý, chuyên môn, học tập nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8, khóa XI, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục thành phố trong nghiên cứu, học tập lý luận chính trị, nghiệp vụ; từ đó cụ thể hóa và vận dụng vào công tác quản lý, chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Vi Thu - Nguyễn Đức
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...