Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

28/07/2020 15:11

STT

Thủ tục hành chính

Tên lĩnh vực

Mức độ

Tiếp nhận tại TTHCC

1

Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

Bồi thường Nhà nước

4

2

Trả lại tài sản

Bồi thường Nhà nước

4

3

Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

Bồi thường Nhà nước

4

4

Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu

Bồi thường Nhà nước

4

5

Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (trường hợp phức tạp)

Bồi thường Nhà nước

4

6

Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu (trường hợp phức tạp)

Bồi thường Nhà nước

4

7

Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu (trường hợp phức tạp)

Bồi thường Nhà nước

4

8

Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường

Bồi thường Nhà nước

4

9Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường (Trường hợp có sự thống nhất về cơ quan có tránh nhiệm bồi thường)Bồi thường Nhà nước4 
10Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường (Trường hợp không có sự thống nhất về cơ quan có tránh nhiệm bồi thường)Bồi thường Nhà nước4 
11Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai (Trường hợp phức tạp)Bồi thường Nhà nước4 

 

Loading...