Banner trang chủ

THÔNG TIN PHÒNG BAN CHỨC NĂNG

BQL Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái

1. Thông tin về đơn vị:

- Tên cơ quan đơn vị: Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Móng Cái

- Địa chỉ: số 22 đường Hữu Nghị - phường Trần Phú – TP Móng Cái

          - Emai: bqlckqtmongcai.mc@quangninh.gov.vn

1.1. Vị trí, chức năng

BQL cửa khẩu quốc tế Móng Cái được thành lập theo Quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 06/5/1998 của UBND tỉnh Quảng Ninh và hoạt động theo Quyết định số 1990/2003/QĐ-UB ngày 27/6/2003 “V/v ban hành quy chế hoạt động của BQL cửa khẩu quốc tế Móng Cái” và Quyết định số 1989/2003/QĐ-UB ngày 27/6/2003 của UBND tỉnh Quảng Ninh “ V/v ban hành quy chế phối hợp của các lực lượng chuyên ngành tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái”.

BQL cửa khẩu quốc tế Móng Cái là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố Móng Cái, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định. Tự đảm bảo kinh phí hoạt động theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc UBND thành phố Móng Cái.

BQL cửa khẩu quốc tế Móng Cái là cơ quan phối hợp quản lý tại cửa khẩu Móng Cái gồm toàn bộ khu vực cửa khẩu Móng Cái nhằm phối hợp các hoạt động tại cửa khẩu Móng Cái theo hướng chỉ kiểm tra, kiểm soát một lần đảm bảo cho người hàng hóa qua lại cửa khẩu, biên giới nhanh gọn, đúng pháp luật, tránh phiền hà cho nhân dân.

1.2. Nhiệm vụ, quyền hạn

 (1) Thực hiện thống nhất quản lý các hoạt động tại cửa khẩu theo quy định tại Chương III Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 45/2013/QĐ-TTg ngày 25/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

(2) Xây dựng và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trình UBND tỉnh ban hành Nội quy cửa khẩu và tổ chức thực hiện Nội quy cửa khẩu sau khi được ban hành. Đảm bảo thời gian làm việc của các lực lượng chức năng tại cửa khẩu theo đúng quy định tại Nội quy cửa khẩu; phối hợp kiểm tra, kiểm soát trong cùng một thời gian đã được thống nhất giữa Ban Quản lý cửa khẩu với cơ quan quản lý cửa khẩu của nước có chung biên giới.

(3) Tổ chức thực hiện điều hành, phối hợp hoạt động của các lực lượng chức năng tại các cửa khẩu, điểm thông quan trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát đối với xuất nhập khẩu hàng hóa, xuất nhập cảnh người, phương tiện giao thông vận tải trên bộ qua cửa khẩu, điểm thông quan .

(4) Bố trí địa điểm kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng quản lý chuyên ngành tại cửa khẩu, điểm thông quan thống nhất, hợp lý, thông suốt, đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các lực lượng chức năng tại cửa khẩu theo quy định của pháp luật.

(5) Tổ chức phối hợp và giải quyết những vướng mắc phát sinh liên quan đến hoạt động chuyên ngành của các lực lượng chức năng tại cửa khẩu, điểm thông quan theo thẩm quyền. Phối hợp cùng các lực lượng chức năng đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn về người và phương tiện lưu thông khu vực cửa khẩu, điểm thông quan thuộc thẩm quyền quản lý; Phối hợp giải quyết các vấn đề ách tắc cửa khẩu, điểm thông quan, đường giao thông, đảm bảo phương tiện lưu thông thuận tiện; Phối hợp thực hiện phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố sảy ra trong địa bàn quản lý.

(6) Thông báo cơ chế, chính sách và những chỉ đạo, điều hành của các cơ quan có liên quan đến các lực lượng chức năng. Phổ biến tuyên truyền pháp luật và các quy định của Nhà nước liên quan đến các thỏa thuận quốc tế, quy định tại khu vực cửa khẩu, điểm thông quan, bến bãi hoạt động vận chuyển bốc xếp hàng hóa.

 (7) Phối hợp với cơ quan có liên quan thực hiện việc theo dõi, tổng hợp, báo cáo và Nghiên cứu đề xuất các cơ chế chính sách quản lý cửa khẩu, biên giới tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc quản lý các hoạt động và thực hiện các cơ chế, chính sách về thương mại tại khu vực cửa khẩu, hoặc kiến nghị với các ngành chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

 (8) Báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, sáu tháng và một năm hoặc báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động tại cửa khẩu cho Ủy ban nhân dân tỉnh. Báo cáo tình hình chấp hành về hành chính và công tác phối hợp đối với công chức, viên chức, cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng chức năng tại cửa khẩu đến các cơ quan có liên quan, kiến nghị khen thưởng hoặc xử lý đối với những cá nhân hay lực lượng chức năng vi phạm hành chính hoặc không chấp hành Nội quy cửa khẩu.

(9) Thu các loại phí, lệ phí, thu dịch vụ cửa khẩu có liên quan theo quy định tại các cửa khẩu, điểm thông quan: Ka Long, Bắc Luân và Điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu Lục Lầm, Km3+4 Thành Đạt, Lục Chắn (Hải Sơn); Đại Vai (Bắc Sơn) và các địa điểm khác theo thẩm quyền được giao.

(10) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao theo quy định của pháp luật.

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy lãnh đạo và danh sách CBCCVCNLĐ

- Bộ máy BQL cửa khẩu quốc tế Móng Cái gồm: Ban lãnh đạo cơ quan và 05 Trạm, Đội.

+ Ban lãnh đạo gồm: 01 Trưởng ban và 02 Phó ban

+ 05 trạm đội với 41 nhân viên gồm: đội Văn phòng, Trạm cửa khẩu Bắc Luân, Trạm cửa khẩu Ka Long, Trạm thu phí Lục Lầm, Trạm thu phí Thành Đạt – Lục Chắn.

Đ/c:      Lương Quang Sở

- Chức vụ:       Trưởng ban

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học - Thạc sĩ kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ quản lý nhà nước:

- Email: luongquangso@quangninh.gov.vn

- Điện thoại: 0904.096.188

 

Đ/c: Trần Minh Phương

- Chức vụ:          Phó Trưởng ban

- Trình độ VH: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị KD

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ QLNN: Chuyên viên

- Số điện thoại:   0913396068

 
 

Đ/c: Đỗ Văn Hùng

- Chức vụ:          Phó Trưởng ban

- Trình độ VH: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân chính trị

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên chính

- Điện thoại: 0916.574.362