THÔNG TIN ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

03/05/2010 08:43

A. THÔNG TIN ĐƠN VỊ.

1. Thông tin cơ quan, đơn vị: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Móng Cái.

2. Địa chỉ: Số 35 Chu Văn An, phường Hòa Lạc, thành phố Móng Cái.

3. Số điện thoại cơ quan: 0203.386.240

4. email: banmongcai@gmail.com

B. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC.

I. Chức năng:

1. Làm chủ đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, các nguồn vốn khác do người quyết định đầu tư giao.

2. Tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật.

3. Thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư theo quy định tại Điều 68, Điều 69 Luật Xây dựng và các quy định của phấp luật khác có liên quan.

4. Thực hiện các chức năng khác khi được Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành phố giao và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án theo quy định của Luật Xây dựng, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ;

5. Bàn giao công trình hoàn thành cho chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình khi kết thúc xây dựng hoặc trực tiếp quản lý, khai thác sử dụng công trình hoàn thành theo yêu cầu của người quyết định đầu tư;

6. Nhận ủy thác quản lý dự án của chủ đầu tư khác khi được yêu cầu và có đủ năng lực để thực hiện trên cơ sở đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ quản lý các dự án đã được giao;

7. Thực hiện quản lý các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) theo quy định của Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư ngày 18/6/2020.

8. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái quản lý thực hiện chương trình, dự án và viện trợ theo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng và nguồn lực nêu trong văn kiện chương trình, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và Điều ước quốc tế cụ thể về ODA và vốn vay ưu đãi đối với chương trình, dự án và viện trợ phi dự án.       

9. Thực hiện các chức năng khác khi được cơ quan có thẩm quyền giao.

II. Nhiệm vụ.

1. Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án gồm:

a) Tổ chức thực hiện các nội dung quản lý dự án theo quy định tại Điều 66 và Điều 67 của Luật Xây dựng;

b) Phối hợp hoạt động với tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện dự án để bảo đảm yêu cầu về tiến độ, chất lượng, chi phí, an toàn và bảo vệ môi trường;

c) Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án khác do người quyết định đầu tư, chủ đầu tư giao hoặc ủy quyền thực hiện.

3. Nhận ủy thác quản lý dự án theo hợp đồng ký kết với các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu, phù hợp với năng lực hoạt động của mình.

4. Tự thực hiện thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng khi có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Khoản 27 Điều 1 Luật Xây dựng số 62/2020/QH14.

5. Giám sát thi công xây dựng công trình khi đủ Điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn đối với dự án ODA.

a) Lập kế hoạch tổng thể và kế hoạch hàng năm thực hiện chương trình, dự án;

b) Chuẩn bị thực hiện và thực hiện chương trình, dự án;

c) Thực hiện các hoạt động liên quan đến đấu thầu, quản lý hợp đồng và công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (nếu có);

d) Thực hiện công tác giải ngân, quản lý tài chính và tài sản của chương trình, dự án;

đ) Thực hiện công tác theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện chương trình, dự án;

e) Thực hiện công tác nghiệm thu và bàn giao các kết quả đầu ra của dự án sau khi hoàn thành; hoàn tất công tác kiểm toán, bàn giao tài sản dự án; Lập báo cáo kết thúc và báo cáo quyết toán chương trình, dự án;

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác trong khuôn khổ chương trình, dự án do chủ dự án giao theo quy định của pháp luật, Điều ước quốc tế cụ thể, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi đối với chương trình, dự án;

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao.

III. Cơ cấu, tổ chức

a) Lãnh đạo Ban gồm: Giám đốc và 03 Phó Giám đốc.

b) Các phòng nghiệp vụ trực thuộc Ban, gồm:

- Phòng Kỹ thuật - Giám sát.

- Phòng Kế hoạch - Thẩm định.

- Phòng Kế toán - Hành chính.

C. THÔNG TIN CÁN BỘ VIÊN CHỨC

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO

Đ/c: Lê Văn Vĩnh

- Chức vụ:         Giám đốc

- Trình độ Văn hóa: 12/12;

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế; Kỹ sư giao thông vận tải;

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp;

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên chính;

- Điện thoại: 0904.170.939

- Email: levanvinh.mc@quangninh.gov.vn

Đ/c: Ngô Đăng Tĩnh

- Chức vụ:  Phó Giám đốc

- Trình độ văn hóa:  12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế; kỹ sư Cầu - Đường bộ

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0983.046.838

- Email: ngodangtinh@gmail.com

DANH SÁCH VIÊN CHỨC TRƯỞNG, PHÓ PHÒNG BAN CƠ QUAN

Đ/c: Nguyễn Hữu Thành

- Chức vụ:  Viên chức phòng Kế hoạch, Thẩm định

- Trình độ văn hóa:  12/12

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Quản trị kinh doanh

- Điện thoại: 0912.155.795

Đ/c: Lê Thị Hồng

- Chức vụ:  Viên chức phòng Kế hoạch - Thẩm định

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cầu - Đường 

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0963.631.658

Đ/c: Nguyễn Thị Kim Anh

- Chức vụ: Viên chức phòng Kế toán - Hành chính

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

- Điện thoại: 0936.551.279

 

Trung tâm TT và VH
Loading...