THÔNG TIN ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

Ban Quản lý khu du lịch Trà Cổ

04/05/2010 11:20

Địa chỉ:       Khu Đông Thịnh - phường Trà Cổ 

Điện Thoại: 02033.608.111 hoặc 02033.508.222. Fax: 02033.885899;       Mail: bqlkdltraco.mc@quangninh.gov.vn

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Căn cứ vào Quyết định số 2564/QĐ-UBND  ngày 28/7/2011 của UBND Thành Phố Móng Cái về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của BQL khu du lịch Trà Cổ như sau:

1. Vị trí chức năng:

Ban quản lý khu du lịch Trà Cổ là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND Thành Phố Móng Cái, có chức năng tham mưu giúp UBND Thành Phố quản lý cơ sở vật chất hạ tầng và khai thác du lịch tại bãi biển Trà Cổ; đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn và các lĩnh vực khác có liên quan trực tiếp đến khu du lịch Trà Cổ theo phạm vi địa giới được UBND thành phố giao.

Ban quản lý khu du lịch Trà Cổ chịu sự hướng dẫn kiểm tra về lĩnh vực quản lý, khai thác du lịch tại bãi biển Trà Cổ của phòng văn hóa, thông tin do UBND thành phố Móng Cái ủy quyền.

Ban quản lý khu du lịch Trà Cổ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

 2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

   1.Về quản lý quy hoạch, quản lý công trình hạ tầng khu du lịch:

- Ban có nhiệm vụ quản lý quy hoạch khu du lịch Trà Cổ được UBND Tỉnh và UBND thành phố phê duyệt.

- Trình UBND thành phố dự thảo các trương trình kế hoạch dài hạn, ngắn hạn và hàng năm, chương trình biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về lĩnh vực công tác được UBND thành phố giao.

- Quản lý các công trình hạ tầng phục vụ phát triển du lịch ( Đường điện, cây xanh, bãi biển).

- Hàng năm xây dựng kế hoạch nâng cấp, duy tu sữa chữa các công trình cơ sở hạ tầng khu du lịch Trà Cổ trình UBND thành phố phê duyệt.

- Xây dựng nôi quy, tham mưu để UBND thành phố ban hành các nội quy, quy định về quản lý khu du lịch và bãi tắm du lịch theo quy chế tạm thời về quản lý, khai thác, sử dụng bãi tắm du lịch trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 3783/2003/QĐ-UB ngày 22/10/2003 của UBND Tỉnh Quảng Ninh

  2.Về quản lý kinh doanh dịch vụ:

- Quản lý, sắp xếp, bố trí hợp lý các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu kinh doanh, dịch vụ du lịch tại khu du lịch Trà Cổ theo đúng quy định hiện

hành, nghiêm cấm mọi tổ chức cá nhân tùy tiện làm lều quán làm mất trật tự mỹ quan tại khu du lịch Trà Cổ.

- Quản lý thu thuế, lệ phí và các khoản thu được UBND thành phố, hoặc cơ quan chức năng ủy quyền, hoặc ủy nhiệm.

- Khuyến khích tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đầu tư khai thác tại khu du lịch trên cơ sở quy hoạch được UBND thành phố phê duyệt.

- Nghiêm cấm các hoạt động hành nghề có tính chất mê tín, dị đoan và các tệ nạn xã hội làm mất thuần phong mỹ tục, nếp sống văn minh trên địa bàn.

   3.Về vệ sinh môi trường:

- Ban quản lý khu du lịch Trà Cổ có trách nhiệm tuyên truyền mọi tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh và khách du lịch phải có trách nhiệm bảo vệ môi trường sinh thái khu du lịch Trà Cổ.

- Cùng với các ngành chức năng tham mưu cho UBND thành phố xây dựng hệ thống sử lý nước thải, xây dựng khu vệ sinh công cộng khu du lịch đảm bảo vệ sinh môi trường và thuận tiện cho du khách.

- Quản lý, chăm sóc, bảo vệ hệ thống cây xanh, cảnh quan khu du lịch Trà Cổ thuộc phạm vi được giao.

  4.Về an ninh trật tự cứu hộ, cứu nạn:

- Ban được bố trí lực lượng bảo vệ làm nhiệm vụ trông giữ tài sản, phương tiện cho khách vào du lịch. Phối hợp với UBND phường Trà Cổ, Công an và các đơn vị có liên quan trên địa bàn bảo đảm tốt an ninh trật tự trong khu du lịch Trà Cổ. Bố trí các điểm neo đậu tàu thuyền, kịp thời phát hiện ngăn chặn và có hình thức xử lý đối với các hành vi làm mất an ninh trật tự, vi phạm các quy định về phòng trống tệ nạn xã hội.

- Bố trí phương tiện, con người, cơ sở vật chất và các trang thiết bị cần thiết để tổ chức việc phòng chống cháy nổ đảm bảo an toàn cho người lao động và khách du lịch, tổ chức cứu hộ, cứu nạn thuộc phạm vi Ban quản lý khu du lịch Trà Cổ quản lý.

5.Lập hồ sơ tham mưu cho UBND thành phố xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức, hạm về hoạt động kinh doanh, dịch vụ du lịch trong khu vực du lịch Trà Cổ.

5. Cơ cấu tổ chức:

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO CƠ QUAN

Đồng chí: Nguyễn Minh Thái

- Chức vụ:         Trưởng Ban

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Số điện thoại: 0913.387.966

 Email: nguyenminhthai.mc@quangninh.gov.vn

       Đồng chí: Lê Mạnh Hưng

- Chức vụ:      Phó Trưởng ban

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Email: lemanhhung.mc@quangninh.gov.vn

- Số điện thoại: 0979190036

  Đồng chí: Nguyễn Văn Trung

- Chức vụ:      Phó Trưởng ban

- Trình độ văn hóa:12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Email: nguyenvantrung@quangninh.gov.vn 

- Số điện thoại: 0912576708

DANH SÁCH VIÊN CHỨC CƠ QUAN

Đồng chí: Phan Thị Hương

- Chức danh: Viên chức

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán Doanh nghiệp

- Số điện thoại: 0838.088.889

- Email: phanhuong.mc@gmail.com

Đồng chí: Nguyễn Trường Phi

- Chức danh: Viên chức

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

- Số điện thoại: 0969.281.982

- Email: netchihoa. @gmail.com

Đồng chí: Ngô Văn Lâm

- Chức danh: Viên chức

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp điện

- Số điện thoại: 0917.616.686

- Email: ngolam72@gmail.com

Đồng chí: Nguyễn Văn Hoàn

- Chức danh: Viên chức

- Trình độ văn hóa: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp An ninh QLĐPCS

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0389.969.788

- Email: hoanbqldlmc@gmail.com

Đồng chí: Lê Trọng Thủy

- Chức danh: Viên chức

- Trình độ văn hóa: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Số điện thoại: 0904.035.488

- Email: Thuycomc@gmail.com

Đồng chí: Phạm Hùng Sinh

- Chức danh: Viên chức

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân thanh nhạc

- Số điện thoại: 0888.989.911

- Email: sinhhung.amnhac@gmail.com

Trung tâm TT và VH
Loading...