THÔNG TIN ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

Ban Quản lý Rừng phòng hộ

17/03/2014 17:26
BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ MÓNG CÁI Địa chỉ: Số 25 Võ Thị Sáu, phường Hòa Lạc, TP Móng Cái, Quảng Ninh.

1. Chức năng

Quản lý bảo vệ, phát triển rừng và sử dụng rừng thuộc phạm vi được giao quản lý theo quy định của pháp luật, chịu sự hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn và các phòng chức năng thuộc sở.

2. Nhiệm vụ

(1)  Đề xuất với UBND thành phố về chính sách chiến lược, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn hàng năm về quản lý bảo vệ và phát triển rừng, sử dụng rừng thuộc phạm vi được giao quản lý theo quy định của pháp luật.

(2) Quản lý sử dụng đất rừng được giao đúng theo quy hoạch, kế hoạch, phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

(3) Quản lý bảo vệ, phát triển sử dụng rừng bền vững theo quy chế quản lý rừng, quy định của luật Lâm nghiệp và quy định khác của phap luật liên quan.

(4) Thực hiện quy định về theo dõi diễn biến rừng

(5) Thực hiện các dự án, đề án, chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững được cấp có thẩm quyền giao và theo quy định của pháp luật.

(6) Trả lai rừng khi nhà nước thu hồi theo quy đinh của Luật Lâm nghiệp.

(7) Bảo tồn đa rạng sinh học rừng theo quy định của Luật Lâm nghiệp.

(8) Chấp hành sự quản lý, thanh tra kiểm tra, xử lý vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Thực hiện nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

(9) Lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án quản lý rừng bền vũng; tổ chức thực hiện phương án sau khi được phê duyệt.

(10) Khoán bảo vệ và phát triển rừng cho hộ gia đình, cá nhân cộng đồng dân cư tại chỗ theo quy định của Pháp Luật.

(11) Xây dựng kế hoạch, phương án trồng rừng, phục hồi rừng, cải tạo rừng khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ, sản xuất Nông – lâm – Ngư nghiệp kết hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án sau khi được phê duyệt.

(12) xây dựng phương án phòng, chống chặt phá rừng; Phòng, chống să bắt, bẫy động vật rừng trái phép trình cấp thẩm quyền phê duyệt; Tổ chức thực hiện sau khi phương án được phê duyệt.

(13) Tuyên truyền pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng cho nhân dân trên địa bàn quản lý; vận động nhân dân sử dụng hợp lý, bền vững các nguồn tài nguyên rừng; hướng dẫn các tổ chức cá nhân thực hiện đúng quy chế quản lý rừng; Xây dựng và phổ biến các quy định về quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng theo quy định của pháp luật.

(14) Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, tài chính tài sản và các nguồn lực khác được giao theo phân cấp và quy định của pháp luật.

(15) Thuê tư vấn lập dự án đầu tư lâm sinh; Lập hồ sơ thiết kế, dự toán các công trình lâm sinh; thiết kế dự toán khoán bảo vệ rừng theo quy định của pháp luật trên diện tích rừng được giao quản lý.

(16) Thuê tư vấn thiết kế khai thác rừng; xây dựng các mô hình Nông – Lâm – Ngư nghiệp kết hợp.

(17) Tham gia thực hiện chủ trì thực hiện các đề tài dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực chuyên môn của đơn vị khi được cấp có thẩm quyền giao.

(18) Xây dựng kế hoạc bảo vệ, phát triển rừng; thống kê rừng, kiểm kê rừng và theo dõi diễn biến rừng tài nguyên rừng theo quy định.

(19) Liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân dễ hoạt động dịch vụ đáp ứng nhu cầ xã hội theo quy định của pháp luật.

(20) Giải quyết đơn thư khiếu nại, tô cáo theo quy định của pháp luật của công dân, tổ chức thuộc lĩnh vực phụ trách.

3. Cơ cấu tổ chức : 

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO

Đồng chí: Nguyễn Tiến Đạt 

- Chức vụ:        Giám đốc

- Trình độ văn hóa: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế đối ngoại              

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Số điện thoại: 0916.591.898

- Email: nguyentiendat@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Đông

- Chức vụ:           Phó Giám đốc

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0913267627  

- Email: nguyenvandong@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Đoàn Trung Kiên

- Chức vụ:              Phó Giám đốc

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản lý đất đai

      Đại học quản lý nhà nước

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0962991985

- Email: doantrungkien@quangninh.gov.vn

DANH SÁCH VIÊN CHỨC CƠ QUAN

Đồng chí : Nguyễn Hồng Chu

- Chức danh: Viên chức

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

- Số điện thoại: 0901 304 888

- Gmail: nguyenchu35@gmail.com

Đồng chí : Lê Văn Phong

- Chức danh: Viên chức

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân công tác xã hội

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp lý luận chính trị

- Số điện thoại: 0983 213 966

Đồng chí : Nguyễn Minh Ngọc

- Chức danh: Viên chức

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công nghệ thông tin

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0393 262 787

Đồng chí : Nguyễn Hữu Hùng

- Chức danh: Viên chức

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Trồng trọt

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0369 717 081

Đồng chí : Đỗ Việt Tâm

- Chức danh: Viên chức

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế đối ngoại

 - Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0399 805 856

Đồng chí : Phạm Huy Bình

- Chức danh: Viên chức

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Lâm nghiệp

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0983 836 658

Đồng chí : Phạm Đình Hồng

- Chức danh: Viên chức

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân môi trường

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0983 882 819

Đồng chí : Lê Xuân Huy

- Chức danh: Viên chức

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Hành chính

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0969 226 888

Đồng chí : Vũ Xuân Dũng

- Chức danh: Viên Chức

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Lâm nghiệp

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0388 063 668

Đồng chí : Tô Đình Phúc

- Chức danh: Viên chức

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: cao cấp

- Số điện thoại: 0983 501 618

Đồng chí : Nguyễn Anh Hùng

- Chức danh: Hợp đồng

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp lái tàu (tàu trưởng)

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0919 783 729

 

  

Trung tâm TT và VH
Loading...