Thành lập Chi bộ quân sự xã, phường

Bước đột phá trong công tác xây dựng Đảng trên lĩnh vực quốc phòng ở Móng Cái

01/06/2022 10:00
Thời gian qua, việc triển khai thực hiện mô hình hoạt động chi bộ quân sự cấp xã ở các địa phương đã mang lại nhiều kết quả quan trọng, khẳng định được vai trò, vị trí trong quá trình thực hiện chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại cơ sở. Thành phố Móng Cái là một trong những địa phương đi đầu trong việc thành lập Chi bộ quân sự phường, xã, thể hiện sâu sắc sự quan tâm đặc biệt đến xây dựng hệ thống chính trị và công tác quân sự quốc phòng địa phương ngay từ cấp xã, phường. Đây cũng đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong xây dựng cơ sở chính trị, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, trong đó có nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng địa phương, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Móng Cái là thành phố địa đầu Đông Bắc của Tổ Quốc, có vị trí địa chiến lược về kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh Quảng Ninh và Quân khu 3. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 về công tác xây dựng Đảng, triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 41-KL/TW, ngày 31/3/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW, ngày 05/10/2002 của Ban Bí thư (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới; Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW, ngày 15/10/2009 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn; thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy quân sự tỉnh, Đảng ủy quân sự thành phố phối hợp với cơ quan Tổ chức - Nội vụ tham mưu cho Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thành lập chi bộ quân sự tại các Đảng bộ xã, phường trên địa bàn.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Hoàng Bá Nam trao quyết định thành lập Chi bộ quân sự Hòa Lạc và phát biểu chỉ đạo

Sau gần hai tháng triển khai các bước chuẩn bị, đến hết 31/5/2022, toàn thành phố đã có 15/17 Chi bộ quân sự (Riêng chi bộ quân sự phường Hải Hoà thành lập năm 2015), trong đó có 3 chi bộ quân sự có đủ điều kiện có chi ủy. Sau đại hội các chi bộ thuộc đảng bộ cơ sở, hai Đảng bộ còn lại là Hải Sơn và Vĩnh Trung sẽ ra quyết định thành lập để đảm bảo 17/17 Đảng bộ xã, phường trên địa bàn thành phố có chi bộ quân sự, vượt chỉ tiêu Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 03/2/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng gắn với phát triển nhanh đội ngũ đảng viên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Việc thành lập Chi bộ quân sự xã, phường được đánh giá là bước đột phá trong công tác xây dựng Đảng trên lĩnh vực quốc phòng.


Đến hết 31/5/2022, toàn thành phố đã có 15/17 Chi bộ quân sự

Theo Bí thư Đảng ủy Phường Ka Long- Bí thư Chi bộ quân sự Lê Văn Vĩnh: việc thành lập chi bộ quân sự là rất cần thiết nhất là đối với địa bàn biên giới cửa khẩu Móng Cái. Ngay khi nhận quyết định thành lập chi bộ quân sự Phường Ka Long, thay mặt chi ủy lâm thời, đồng chí đã xác định rõ những nhiệm vụ của Chi bộ, Chi ủy, đó là: Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ; Thực hiện nghiêm các nguyên tắc trong công tác tổ chức và xây dựng Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương. Duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt, đổi mới nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; xây dựng chi bộ TSVM. Lãnh đạo triển khai hiệu quả các Nghị quyết, chỉ thị các cấp liên quan công tác quân sự địa phương; Tham mưu cho Đảng ủy ban hành các chủ trương nghị quyết lãnh đạo công tác QSQP địa phương sát tình hình thực tế địa bàn. Xây dựng quy chế phối hợp và làm tốt công tác phối hợp với các chi bộ, nhất là các chi bộ khu phố để quản lý, giao nhiệm vụ cho các đồng chí đảng viên là khu đội trưởng, trung đội dân quân cơ động … trong công tác quân sự quốc phòng ở địa bàn , chăm lo chính sách hậu phương quân đội, chất lượng huấn luyện, công tác nắm nguồn tuyển quân…Quan tâm công tác phát triển đảng viên mới trong lực lượng dân quân, nâng cao tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân và tích cực chuẩn bị để đại hội chi bộ quân sự khóa 1 (nhiệm kỳ 2022-2025) vào tháng 7/2022…

Việc thành lập Chi bộ quân sự xã, phường được đánh giá là bước đột phá trong công tác xây dựng Đảng trên lĩnh vực quốc phòng

Trước đó, vào tháng 11/2015, Chi bộ Quân sự phường Hải Hòa (TP Móng Cái) được thành lập. Đến nay, sau hơn 6 năm hoạt động tích cực, Chi bộ Quân sự phường Hải Hòa đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quân sự quốc phòng ở cơ sở. Trong đó, đã góp phần giúp cấp uỷ, chính quyền các cấp, các ngành có nhận thức sâu sắc chủ trương của Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự cấp xã. Đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương (QP-QSĐP) gắn với thực hiện có hiệu quả phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội ở cơ sở. Mô hình Chi bộ quân sự đã thực sự phát huy hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên. Hoạt động của Chi bộ quân sự đã giúp cho cơ chế Đảng lãnh đạo nhiệm vụ QP-QSĐP được vận hành thông suốt và có hiệu quả hơn. Chi bộ quân sự đã tích cực tham mưu cho Đảng ủy ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ QP-QSĐP, kế hoạch huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị hằng năm. Đồng thời, phối hợp với các ngành, MTTQ, đoàn thể trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây là cơ sở quan trọng để Móng Cái tiếp tục triển khai thành lập Chi bộ quân sự tại 17/17 xã, phường hiện nay, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn, đem lại kết quả, hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Theo đồng chí Bí thư Thành ủy Móng Cái Hoàng Bá Nam: thành phố Móng Cái là một trong những địa phương đi đầu trong việc thành lập Chi bộ quân sự phường, xã, thể hiện sâu sắc sự quan tâm đặc biệt đến xây dựng hệ thống chính trị và công tác quân sự quốc phòng địa phương ngay từ cấp xã, phường. Đây cũng đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong xây dựng cơ sở chính trị, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, trong đó có nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng địa phương, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh, xây dựng chính quyền tốt hơn.

Do đó, đồng chí đề nghị các Đảng ủy nơi có Chi bộ quân sự mới thành lập cần khẩn trương ban hành kế hoạch, chương trình thực sự hiệu quả, gắn với thực tiễn cơ sở, chuẩn bị tốt cho Đại hội Chi bộ sắp tới, phối hợp có hiệu quả với các chi bộ thôn, Khu phố, Trường học và Công an phường, xã,  xây dựng tập thể chi bộ đoàn kết, thống nhất, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ và sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tập trung lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức quốc phòng toàn dân trong Ban chỉ huy quân sự phường xã; thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự; xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh; làm tốt công tác phối hợp với Công an phường xã và các lực lượng chức năng bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; sẵn sàng và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...