CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC KHO BẠC NHÀ NƯỚC

20/08/2016 15:55

BẢNG NIÊM YẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC KBNN

(Ban hành kèm Quyết định số 230/QĐ-BTC ngày 24/02/2020 của Bộ Tài chính)

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

SỐ TRANG

1

Thủ tục tất toán tài khoản của đơn vị giao dịch mở tại KBNN

09

2

Thủ tục nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước

22

3

Thủ tục hoàn trả các khoản thu NSNN qua KBNN

02

4

Thủ tục kiểm soát cam kết chi NSNN qua KBNN

05

5

Thủ tục kiểm soát thanh toán các khoản chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất thường xuyên, chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu sử dụng kinh phí sự nghiệp

28

6

Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước

15

7

Thủ tục kiểm soát, thanh toán chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn NSNN qua KBNN

16

8

Thủ tục kiểm soát chi vốn nước ngoài qua KBNN

6

9

Thủ tục hạch toán vốn ODA, vốn vay ưu đãi vào NSNN

6

10

Thủ tục đăng ký sử dụng tài khoản, bổ sung tài khoản và thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký của đơn vị giao dịch tại KBNN

10

11

Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản của đơn vị giao dịch tại KBNN 

12

KHO BẠC NHÀ NƯỚC QUẢNG NINH

 

STT

CÁC QUY TRÌNH ISO 9001-2015

 

1

QT TTHC - Thủ tục đăng ký và sử dụng tài khoản

2

QT TTHC - Thủ tục hoàn trả các khoản thu NSNN

 

3

QT TTHC - Thủ tục kiểm soát cam kết chi NSNN

 

4

QT TTHC - Thủ tục kiểm soát chi vốn nước ngoài

 

5

QT TTHC - Thủ tục kiểm soát, thanh toán chi đầu tư XDCB

 

6

QT TTHC - Thủ tục kiểm soát, thanh toán chi phí quản lý dự án

 

7

QT TTHC - Thủ tục kiểm soát, thanh toán vốn ODA, vốn vay nước ngoài

 

8

QT TTHC - Thủ tục nộp tiền vào NSNN

 
9

QT TTHC- Thủ tục kiểm soát, thanh toán chi thường xuyên, chi sự nghiệp

 
Loading...