Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

CẤP THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

28/07/2020 15:11

STT

Thủ tục hành chính

Tên lĩnh vực

 

Mức độ

Tiếp nhận tại TTHCC

 

1

CẤP MỚI THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN (Khi chưa có thông tin trong CSDL quốc gia về dân cư)

Cấp thẻ căn cước công dân

 

2

 

2

ĐỔI THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN (Khi chưa có thông tin trong CSDL quốc gia về dân cư)

Cấp thẻ căn cước công dân

 

2

 

3

CẤP LẠI THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN (Khi chưa có thông tin trong CSDL quốc gia về dân cư)

Cấp thẻ căn cước công dân

 

2

 

4

XÁC NHẬN SỐ CHỨNG MINH NHÂN DÂN KHI CẤP THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN (Khi chưa có thông tin trong CSDL quốc gia về dân cư)

Cấp thẻ căn cước công dân

 

2

 

5

XÁC NHẬN SỐ CHỨNG MINH NHÂN DÂN KHI ĐÃ ĐƯỢC CẤP THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN (Khi chưa có thông tin trong CSDL quốc gia về dân cư)

Cấp thẻ căn cước công dân

 

2

 

6

CẤP MỚI THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN (Khi đã có thông tin trong CSDL quốc gia về dân cư)

Cấp thẻ căn cước công dân

 

2

 

7

ĐỔI THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN (khi đã có thông tin trong CSDL quốc gia về dân cư)

Cấp thẻ căn cước công dân

 

2

 

8

XÁC NHẬN SỐ CHỨNG MINH NHÂN DÂN KHI CẤP THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN (khi đã có thông tin trong CSDL quốc gia về dân cư)

Cấp thẻ căn cước công dân

 

2

 

9

XÁC NHẬN SỐ CHỨNG MINH NHÂN DÂN KHI ĐÃ ĐƯỢC CẤP THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN (khi đã có thông tin trong CSDL quốc gia về dân cư)

Cấp thẻ căn cước công dân

 

2

 

 

Loading...