THÔNG TIN ĐƠN VỊ NGÀNH DỌC

Chi cục thi hành án dân sự Móng Cái

03/08/2011 18:05
  • Tên cơ quan: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Móng Cái
  • Địa chỉ: 99 Nguyễn Du, phường Hòa Lạc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
  • Số điện thoại: 02033.881.508
  • Chức năng nhiệm vụ:

Trực tiếp tổ chức thi hành các bản án, quyết định theo quy định tại Điều 35 của Luật thi hành án dân sự ngày 14 tháng 11 năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014).

Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự thuộc thẩm quyền theo quy định của Luật thi hành án dân sự.

Thực hiện quản lý công chức, cơ sở vật chất, kinh phí và phương tiện hoạt động được giao theo hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh.

Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo công tác tổ chức, hoạt động thi hành án theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh.

Lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự.

Giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 174 của Luật thi hành án dân sự.

Báo cáo công tác thi hành án dân sự trước Hội đồng nhân dân khi có yêu cầu.

Cơ cấu tổ chức: Biên chế được giao 08 biên chế, biên chế có mặt: 08 người, gồm: 04 nam, 04 nữ; trong đó 04 Chấp hành viên, 02 thư ký thi hành án, 01 kế toán, 01 nhân viên. Bộ máy lãnh đạo gồm 01 Chi cục trưởng và 02 Phó Chi cục trưởng. 

 Thông tin liên hệ của lãnh đạo đơn vị:

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO CƠ QUAN

Đồng chí: Bùi Thị Hương

- Chức vụ:         Chi cục trưởng

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0989647158

- Email: huongbt.qnh@moj.gov.vn

Đồng chí: Ngô Thị Diệu Linh

- Chức vụ:        Phó Chi cục trưởng

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0915771551

- Email: linhntd.qnh@moj.gov.vn

Đồng chí: Nguyễn Hồng Quân

- Chức vụ:        Phó Chi cục trưởng

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0987648128

- Email: quannh.qnh@moj.gov.vn

DANH SÁCH CHUYÊN VIÊN

Đồng chí: Dương Thị Định

- Chức vụ:        Chấp hành viên

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0988277113

- Email: dinhdt.qnh@moj.gov.vn

Đồng chí: Vũ Huy Hải

- Chức vụ:      Thư ký thi hành án

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0934495958

- Email: haivh.qnh@moj.gov.vn

Đồng chí: Nguyễn Việt Đại

- Chức vụ:      Thư ký thi hành án

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0988795636

- Email: dainv.qnh@moj.gov.vn

Đồng chí: Phạm Minh Hằng

- Chức vụ:      Kế toán

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0906215285

- Email: dainv.qnh@moj.gov.vn

Đồng chí: Hoàng Tiến Vinh

- Chức vụ:      Nhân viên

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0366115966

- Email: vinhht.qnh@moj.gov.vn

Trung tâm TT và VH
Loading...