THÔNG TIN PHÒNG BAN CHỨC NĂNG

Chi cục Thống kê thành phố Móng Cái

03/05/2010 22:11

Tên đơn vị: Chi cục Thống kê thành phố Móng Cái

Địa chỉ: 11 Nguyễn Du, phường Hòa Lạc, thành phố Móng Cái

Điện thoại: 0203.3881600

Email: mongcaiqni@gmail.com

I. Chức năng nhiệm vụ:

1 Chức năng.

Chi Cục Thống kê thành phố Móng Cái là cơ quan trực thuộc Cục Thống kê tỉnh Quảng Ninh; giúp Cục trưởng Cục Thống kê thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động thống kê ở địa phương; tổ chức các hoạt động thống kê theo chương trình công tác của Cục giao; cung cấp thông tin kinh tế - XH phục vụ sự lãnh đạo của cơ quan Đảng, chính quyền và các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ.

Thực hiện báo cáo thống kê theo chương trình công tác của Cục thống kê giao hàng năm; tổ chức thu thập, xử lý, tổng hợp thông tin thống kê cơ sở, các cuộc điều tra thống kê theo phương án và hướng dẫn của Tổng Cục Thống kê; tổng hợp các báo cáo thống kê và báo cáo kết quả điều tra thống kê do các phòng, ban, UBND cấp xã và các đơn vị khác trên địa bàn cung cấp; biên soạn, xuất bản Niên giám Thống kê và các sản phẩm thống kê khác; quản lý biên chế, quỹ lương; thực hiện công tác thi đua - khen thưởng và đánh giá phân loại CBCC hàng năm; thực hiện các công việc khác do Cục trưởng Cục Thống kê giao.

II. Cơ cấu tổ chức bộ máy lãnh đạo:

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO 

Đ/c: Bùi Thị Loan Phương​​​​​​​

- Chức vụ:              Chi cục trưởng​​​​​​​

- Trình độ văn hóa:12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0917313222

- Email: btlphuongqni@gso.gov.vn

Đ/c: Nguyễn Văn Việt​​​​​​​​​​​​​​

- Chức vụ:               Phó Chi cục trưởng​​​​​​​

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0912381683

- Email: nvvietqni@gso.gov.vn

DANH SÁCH CHUYÊN VIÊN 

Đ/c: Ngô Minh Thắng

- Chức vụ:              Chuyên viên

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0914881558

- Email: ntmthangqni@gso.gov.vn

Đ/c: Đinh Trần Trung​​​​​​​​​​​​​​

- Chức vụ:               Chuyên viên​​​​​​​

- Trình độ văn hóa:12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Điện thoại: 0888111890

- Email: tdtrungqni@gso.gov.vn

Đ/c: Nguyễn Thị Minh Huệ

- Chức vụ:               Chuyên viên​​​​​​​

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

- Điện thoại: 0915345519

- Email: ntmhueqni@gso.gov.vn

 

Trung tâm TT và VH
Loading...