Chùm thơ: Móng Cái nơi địa đầu Tổ quốc

 

 

Hải Ninh
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Tweet