Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

CHỨNG THỰC

28/07/2020 15:20

STT

Thủ tục hành chính

Tên lĩnh vực

Mức độ

Tiếp nhận tại TTHCC

1

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực

4

2

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

Chứng thực

4

3

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp mà tự dịch giấy tờ văn bản phục vụ mục đích cá nhân

Chứng thực

4

4

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản

Chứng thực

4

5

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản

Chứng thực

4

6

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

Chứng thực

4

7

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Chứng thực

4

8

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Chứng thực

4

9Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịchChứng thực4v
10Chứng thực sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịchChứng thực4v
11Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, điểm chỉ được)Chứng thực4v
12Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhậnChứng thực4v

 

Loading...