Banner Chi cục thuế Móng Cái

Cơ cấu tổ chức Chi cục thuế thành phố Móng Cái

Chi cục thuế thành phố Móng Cái có trụ sở đặt tại số 74 – Đại lộ Hòa Bình – Trần Phú – TP Móng Cái. Điện thoại: 02033.886741; Fax: 02033.882.671; Đường dây nóng: 02033.884.501

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục thuế được thực hiện theo Quyết định số 503/QĐ-TCT ngày 29/3/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục thuế.

BAN LÃNH ĐẠO:

Đồng chí: Nguyễn Văn Phấn

 • Chức vụ: Chi cục trưởng
 • Trình độ chuyên môn: Đại học
 • Số điện thoại: 0913.595.252
 • Email: nvphan.qni@gdt.gov.vn
 • Nhiệm vụ: Chỉ đạo điều hành các hoạt động của đơn vị trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thuế trên địa bàn thành phố Móng Cái.
 

Đồng chí: Đoàn Mạnh Cẩn

 • Chức vụ: Phó Chi cục trưởng
 • Trình độ chuyên môn: Đại học
 • Số điện thoại: 0913.065.828
 • Email: dmcan.qni@gdt.gov.vn
 • Nhiệm vụ: Giúp Chi cục trưởng trong lĩnh vực quản lý các khoản thu NSNN về đất đai; phí và lệ phí; công tác tài vụ của đơn vị
 

Đồng chí: Nguyễn Ngọc Tặng

 • Chức vụ: Phó Chi cục trưởng
 • Trình độ chuyên môn: Đại học
 • Số điện thoại: 0913.595.222
 • Email: nntang.qni@gdt.gov.vn
 • Nhiệm vụ: Giúp Chi cục trưởng trong lĩnh vực quản lý thuế hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn, công tác cấp phát ấn chỉ thuế.
 

Đồng chí: Trần Mạnh Hùng

 • Chức vụ: Phó Chi cục trưởng
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
 • Số điện thoại: 0904.154.186
 • Email: tmhung.qni@gdt.gov.vn
 • Nhiệm vụ: Giúp Chi cục trưởng trong lĩnh vực quản lý thuế TNCN; tham gia công tác tại Trạm kiểm soát liên hợp Km15-BTDT theo quy định của UBND tỉnh Quảng Ninh.
 

CÁC ĐỘI CHỨC NĂNG:

STT  CÁC ĐỘI CHỨC NĂNG  ĐIỆN THOẠI
1

  Đội Kê khai kế toán thuế và tin học

 02033.883.435
2

 Đội kiểm tra thuế số 1

 02033.884.970
3

 Đội Kiểm tra thuế số 2

02033.884.969
4

 Đội Nghiệp vụ tuyên truyền - hỗ trợ người nộp thuế

 02033.884.502
5

 Đội Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế

02033.772038
6

 Đội Quản lý thuế TNCN, lệ phí trước bạ và thu khác

02033.772.138
7

 Đội Hành chính NS-TV-AC

 02033.886741
8

 Đội Thuế số 1

 02033.882.432
9

 Đội Thuế số 2

02033.886.853
10

 Đội Thuế số 3

02033.882.346