Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hải Xuân lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

10/04/2024 23:41
Ngày 10/4, xã Hải Xuân đã tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đồng chí Nguyễn Thu Trình - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực UB MTTQ TP và đồng chí Phạm Thanh Huyền - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy và lãnh đạo cấp ủy - chính quyền xã đã tới dự.
Đại biểu tới dự
Nghi lễ chào cờ
Đoàn chủ tịch điều hành đại hội
Quang cảnh đại hội
Tặng hoa chúc mừng đại hội
Đoàn thiếu nhi và đại diện nhân dân chúc mừng đại hội

Với truyền thống yêu nước và năng động, sáng tạo, 5 năm qua, quán triệt những quan điểm, chủ trương của Đảng và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, MTTQ Việt Nam xã Hải Xuân đã phối hợp chặt chẽ với UBND và các đoàn thể chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên của Mặt trận tổ Quốc Việt Nam, xã triển khai đồng bộ giải pháp tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã, gắn kết tạo sự đồng thuận xã hội đối với việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển xã Hải Xuân

Trong nhiệm kỳ 2019-2024, quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới, Mặt trận Tổ quốc xã và các tổ chức thành viên phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tập hợp và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, chủ động, sáng tạo, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động càng cụ thể, thiết thực nên đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội MTTQ xã lần thứ XI đề ra: Khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, công tác giám sát, phản biện xã hội đã triển khai thực hiện có hiệu quả; Vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng được khẳng định trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội; Hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân được nâng cao; tinh thần tự quản, sáng tạo của Nhân dân được phát huy; Các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục được triển khai sâu rộng, có hiệu quả; Các hoạt động vì người nghèo, an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, đảm bảo chất lượng; Các phong trào thi đua được nhân dân tích cực tham gia góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân; hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên đã đóng góp tích cực để tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã luôn được giữ vững, tuyệt đối không xảy ra đột xuất, bất ngờ; tình hình nhân dân ổn định, đồng thuận, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển của xã và xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc được chú trọng; đã huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong nhân dân, nhất là phát huy tính chủ động của nhân dân trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hoá, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; thay đổi đáng kể diện mạo nông thôn và là địa phương tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới, đảm bảo các tiêu chí lên phường ở mức cao. Đặc biệt đã tuyên truyền vận động nhân dân tự nguyện bàn giao mặt bằng trước thời hạn và hiến đất thực hiện dự án đường cao tốc Vân Đồn -Móng Cái hưởng ứng chiến dịch “30 ngày đêm hoàn thành giải phóng Mặt bằng” do tỉnh Quảng Ninh phát động với sự đồng thuận cao của các hộ dân (126/126 hộ dân) chỉ sau gần 10 ngày triển khai và dự án đường ven biển liên kết khu kinh tế Vân đồn với khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái với sự đồng thuận cao của 216/216 hộ dân chịu ảnh hưởng bởi dự án sau 2 ngày vận động; sáng tạo trong tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc dịp 18/11 hàng năm, qua đó đã tập hợp thu hút các lực lượng, nhân dân tham gia tạo sự lan toả sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Mặt trận đã làm tốt vai trò trung tâm đoàn kết các lực lượng trong phòng chống dịch COVID-19, bổ sung nội dung phòng, chống dịch Covid-19 vào quy ước, thành lập, ra mắt các tổ liên gia tự quản; duy trì các Tổ tuyên truyền vận động, giữ “vùng xanh an toàn” và là “điểm sáng” về phòng, chống dịch Covid-19 trong tỉnh và cả nước. Đồng thời, MTTQ xã đã chủ trì hiệp thương phát động và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, nhiều mô hình mang lại hiệu quả tích cực, có sức lan toả trong cộng đồng, Hải Xuân cũng là địa phương tiên phong đi đầu, thực hiện hiệu quả trong nhiều mô hình dân vận khéo, an ninh cơ sở; phát triển kinh tế trang trại, nuôi trồng thuỷ sản, xây dựng tuyến đường xanh sạch đẹp, giữ gìn vệ sinh môi trường …Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị: MT đã tham gia chủ động hơn trong hỗ trợ giảm nghèo, trong nhiệm kỳ đã giảm 7 hộ nghèo 10 hộ cận nghèo, hiện còn 02 hộ cận nghèo; đã quan tâm kêu gọi, tiếp nhận nguồn lực và tổ chức trao tặng quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người có công và các đối tượng khó khăn, yếu thế trên địa bàn góp phần quan trọng cùng với thành phố thực hiện tốt công tác ASXH với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau; MTTQ đã phát huy vai trò đoàn kết các tôn giáo, phối hợp hướng dẫn tuyên truyền vận động nhân dân, người có đạo chấp hành các quy định của pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo; phát huy giá trị di tích cấp quốc gia đối với chùa Xuân Lan, thực sự là nơi sinh hoạt tôn giáo của người dân và đồng bào có đạo, là địa chỉ du lịch tâm linh của nhân dân địa phương và du khách. Công tác tham gia xây dựng đảng, chính quyền, giám sát phản biện xã hội từng bước được nâng lên; tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân. Nhiệm kỳ qua, Uỷ ban MTTQ xã được quan tâm kiện toàn, có nhiều đổi mới trong hoạt động, phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân, là nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, đóng góp quan trọng thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của xã trong thời gian qua.

Các đại biểu thông qua báo cáo và phát biểu tại đại hội

Tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thu Trình - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực UB MTTQ TP và đồng chí Phạm Thanh Huyền - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã đã phát biểu ghi nhận những thành tích mà MTTQ xã đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời, thẳng thẳn chỉ ra những tồn tại, hạn chế để nhiệm kỳ tới MTTQ xã rút kinh nghiệm làm tốt hơn. 

Đồng chí Phạm Thanh Huyền - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã phát biểu và cùng với lãnh đạo xã tặng hoa chúc mừng  
Đồng chí Nguyễn Thu Trình - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực UB MTTQ TP phát biểu và tặng hoa chúc mừng

Đồng chí Nguyễn Thu Trình - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực UB MTTQ TP cũng chỉ đạo và định hướng một số nội dung đó là: xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Mặt trận là phải thường xuyên quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng về vị trí, tầm quan trọng của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục đổi mới phương thức, mở rộng, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; góp phần tạo đồng thuận xã hội, khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng xây dựng và phát triển xã Hải Xuân ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hoá; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, cần tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Quan tâm hướng dẫn Nhân dân thực hiện dân chủ ở cơ sở, nhất là phát huy vai trò trách nhiệm trong hoạt động Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tại địa phương; Tập trung đổi mới công tác tuyên truyền nâng cao trình độ dân trí, kiến thức xã hội trong nhân dân, hướng vào các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm của địa phương để gắn tuyên truyền với giải thích pháp luật với giám sát, phản biện xã hội; với bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, tập trung nguồn lực hoàn thành mục tiêu đưa xã đạt Nông thôn mới kiểu mẫu gắn với các tiêu chí, chỉ tiêu nâng cấp xã lên phường trong năm 2024 và hướng đến sự phát triển bền vững của địa phương. Phát huy tốt hơn nữa vai trò nòng cốt của Mặt trận trong phát động, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn; MTTQ xã cần quan tâm phối hợp hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước về ngoại giao nhân dân, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận; quan tâm bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; Triển khai xây dựng các mô hình tự quản tại cộng đồng dân cư … 

Đại hội hiệp thương 

Đại hội cũng đã hiệp thương dân chủ cử 33 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029 và hiệp thương cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam Thành phố Móng Cái lần thứ XVIII. Đồng thời, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới 2024 - 2029 và tại hộ nghị làn thứ nhất UB MTTQ xã đã hiệp thương bầu ông Bùi Xuân Vĩnh vào chức danh Chủ tịch UB MTTQ xã, 2 phó chủ tịch nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Biểu dương và khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc

Đại hội cũng đã biểu dương và khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2024 - 2029 và chia tay các vị thôi tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ khóa mới. Đại hội đại biểu MTTQ xã Hải Xuân cũng đã thống nhất 6 chương trình công tác và đề ra các chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Các vị Ủy viên UB MTTQ xã khóa mới ra mắt đại hội 
Chia tay các vị thôi không tham gia Ủy viên UB MTTQ khóa XII

Nhiệm kỳ 2024 - 2029, với mục tiêu chung: “Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên. Tăng cường củng cố, mở rộng khối đoàn kết toàn dân, hướng mạnh về các khu dân cư để triển khai các cuộc vận động: "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong toàn xã, huy động sức mạnh đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt quyền làm chủ của nhân dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tăng cường hiệu quả giám sát, phản biện xã hội góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; không ngừng xây dựng và củng cố về tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân để “MTTQ thực sự là hình ảnh tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc” trên địa bàn, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển bền vững./.

Văn nghệ chào mừng
Trần Tương - Nguyễn Hậu - CTV
Trung tâm TT và VH
Loading...