Chào mừng kỷ niệm 10 thành lập TP. Móng Cái

THÔNG TIN CƠ QUAN ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

Đài Truyền thanh - Truyền hình

1. Địa chỉ, số điện thoại, fax của đơn vị

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Du, phường Hòa Lạc, Thành phố Móng Cái.

- Điện thoại: 0333.772.584

2. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị

* Chức năng:

- Đài TT-TH Thành phố là đơn vị sự nghiệp thuộc UBND Thành phố, thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền thành phố.

- Đài TT-TH Thành phố chịu sự quản lý trực tiếp của UBND Thành phố, quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật của Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Quảng Ninh.

- Đài TT-TH Thành phố có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

* Nhiệm vụ

- Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt và bằng các tiếng dân tộc trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy định của pháp luật.

- Tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật.

- Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành đề thực hiện việc tiếp sóng, phát sóng các chương trình phát thanh truyền hình theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Tỉnh sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài PTTH tỉnh.

- Quản lý, vận hành các Đài phát lại truyền hình, đài phát sóng phát thanh trên địa bàn theo sự phân công. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với Đài Truyền thanh xã, phường trên địa bàn Thành phố.

- Tham gia ý kiến với UBND cấp huyện và cơ quan chức năng để củng cố, mở rộng sự nghiệp truyền thanh, truyền hình trên địa bàn Thành phố.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND Thành phố giao theo quy định của pháp luật.

3. Danh sách lãnh đạo đơn vị:

            Đồng chí : Đỗ Bá Khang

 Chức vụ: Trưởng Đài TTTH

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân báo chí,

                               Cử nhân ngôn ngữ học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: 

- Email: bakhangbqn@gmail.com    

 - Số điện thoại: 0988.619.368 

 

              Đồng chí: Chu Minh Hùng 

- Chức vụ: Phó Trưởng Đài TTTH

- Trình độ VH: 12/12
 
- Trình độ chuyên môn: Đại học
 
- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
 
- Trình độ quản lý nhà nước: Trung cấp
 
- Email: hungbandanvan@gmail.com                 
 - Số điện thoại: 0903.279.085