Đảng bộ Cơ quan Chính quyền Thành phố Móng Cái: Kiểm điểm, đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

28/03/2023 21:35
Ngày 28/3. Đảng bộ Cơ quan Chính quyền Thành phố Móng Cái đã tổ chức kiểm điểm, đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đồng chí Dương Thị Huệ - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP, Bí thư Đảng bộ Cơ quan Chính quyền Thành phố chủ trì hội nghị.
Quang cảnh hội nghị

Đảng bộ Cơ quan Chính quyền Thành phố gồm 21 chi bộ trực thuộc đến nay là 24 chi bộ, tăng 03 chi bộ; 351 đảng viên tăng 22 đảng viên so với đầu nhiệm kỳ, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phát huy tốt vai trò tham mưu trực tiếp giúp việc cho Thường trực HĐND- UBND Thành phố từ xây dựng kế hoạch đến tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác  được phân công  theo chức năng, nhiệm vụ. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Chính quyền lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, Đảng bộ, các chi bộ trực thuộc đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung triển khai thực hiện các chỉ tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tại Nghị quyết số Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, đạt được nhiều kết quả quan trọng: Đến nay, cơ bản các chỉ tiêu hàng năm cho cả nhiệm kỳ hoàn thành 11/15 chỉ tiêu, có chỉ tiêu vượt kế hoạch năm. Một số kết quả nổi bật về công tác giáo dục chính trị tư tưởng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, tạo sự chuyển biến tích cực góp phần định hướng dư luận, lan tỏa khát vọng đổi mới, phát triển, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên nâng lên, việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh, Thành ủy về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng tổ chức đảng gắn với phát triển đảm bảo chỉ tiêu phát triển đảng viên gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, khuyến khích cán bộ đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm động được chỉ đạo quyết liệt, đạt nhiều kết quả tích cực; công tác quy hoạch cán bộ và rà soát bổ sung, kiện toàn cấp ủy được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc chuẩn bị văn kiện, nhân sự và tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 và ban hành, thực hiện đồng bộ Quy chế làm việc, chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa  theo quy định, đảm bảo đúng phương án nhân sự được phê duyệt; công tác quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ được tăng cường. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phê và tự phê bình theo tinh thần nghị quyết TW 4 được đẩy mạnh; công tác kiểm tra, giám sát được Đảng ủy, UBKT Đảng ủy và đa số chi bộ thực hiện đúng kế hoạch, chất lượng dần được nâng lên; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai thực hiện hiệu quả; công tác dân vận chính quyền được quan tâm đổi mới; vai trò, hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội được phát huy và đạt kết quả tích cực. Công tác phòng chống dịch Covid-19, tiêm vắc xin tiếp tục được triển khai quyết liệt, hiệu quả, giữ vững thành quả địa bàn "Ồn định - Phát triển trong trạng thái bình thường mới", "Vùng xanh an toàn” gắn với triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả. Hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu, du lịch, dịch vụ phục hồi và tăng trưởng. Sản xuất công nghiệp, nông, lâm, thủy sản được duy trì. Công tác thu, chi ngân sách được chỉ đạo quyết liệt, cơ bản bảo đảm tiến độ kế hoạch đề ra. Công tác quy hoạch, giải ngân vốn đầu tư công, GPMB triển khai các dự án trọng điểm, động lực được tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ; việc cấp mới, cấp đổi GCNQSD đất, tháo gỡ một số vướng mắc tồn tại về đất đai, xây dựng kéo dài được quan tâm chỉ đạo giải quyết, tạo hiệu ứng tốt trong Nhân dân. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường. Văn hóa, xã hội được quan tâm phát triển gắn kết chặt chẽ với phát triển kinh tế; an sinh xã hội được đảm bảo; các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục đào tạo đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp, cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số được đẩy mạnh. Công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại của nhân dân. Hoạt động đối ngoại, ngoại giao Nhân dân, hợp tác quốc tế được tăng cường, mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả. 

Đảng bộ Cơ quan Chính quyền TP đã nghiêm túc triển khai thực hiện học tập Nghị quyết đại hội Đảng các  cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Chính quyền lần thứ III (nhiệm kỳ 2020 - 2025) trong đó chú trọng tới công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và thực hiện nghiêm việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết 

Năm 2020, 2021, 2022 Đảng bộ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; Tỷ lệ chi bộ đảng, cơ quan, đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt cơ bản đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra trên 80%, Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra trên 80%, Tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hàng năm đạt trên 3% so với tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, tích cực xây dựng Đảng vững mạnh về tổ chức, từ tháng 3/2020 đến tháng 3/2023 đã kết nạp được 32 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 9,7% so với tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ .

Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm được đảng bộ, các chi bộ quan tâm chỉ đạo và thực hiện hiệu quả, nề nếp, chất lượng ngày càng được nâng lên; kết quả đánh giá, xếp loại TCCS đảng và đảng viên bảo đảm yêu cầu và quy trình đặt ra, phản ánh thực chất hơn và sát với tình hình ở cơ sở, công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kỷ luật Đảng; việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán được thực hiện nghiêm. Từ tháng 3/2020 đến tháng 3/2023 Đảng bộ đã thực hiện được 78 cuộc kiểm tra, giám sát trong đó kiểm tra của BCH thực hiện 05 cuộc; UBKT Đảng ủy thực hiện 06 cuộc; Các chi bộ trực thuộc kiểm tra, giám sát 67 cuộc.

Đảng bộ đã thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền và đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp, xây dựng Cơ quan, Đoàn thể trong sạch - vững mạnh; Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tập trung khắc phục dứt điểm các tồn tại, hạn chế, vi phạm đã được chỉ ra tại các Kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán. Tổng thu ngân sách nhà nước 2,5 năm ước đạt 11.461.339 triệu đồng; Tổng chi ngân sách 2,5 năm ước đạt 4.077.039 triệu đồng Tham mưu và thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược, đẩy mạnh phát triển văn hóa - xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thông qua kiểm điểm hoạt động giữa nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Chính quyền Thành phố khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Dương Thị Huệ - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP, Bí thư Đảng bộ Cơ quan Chính quyền Thành phố phát biểu kết luận

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Dương Thị Huệ - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP, Bí thư Đảng bộ Cơ quan Chính quyền Thành phố đánh giá cao tinh thần trách nhiệm sự cố gắng Thường trực Đảng ủy, UBKT đảng ủy của 23 Chi  bộ thuộc đảng bộ đã nghiêm túc thực hiện việc rà soát, đánh giá 15 chỉ tiêu, trong đó 4 chỉ tiêu về xây dựng đảng, 11 chỉ tiêu chính về kinh tế xã hội, đối ngoại và 2 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và  nhiệm vụ nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ CQCQ TP theo tinh thần Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đã đề ra. Đồng chí Bí thư Đảng bộ cơ quan chính quyền TP cũng đã thẳng  thắn chỉ ra 6  tồn tại, hạn chế và 2 nhóm nguyên nhân chủ quan và khách quan trong nửa nhiệm kỳ để khắc phục nhằm thực hiện tốt nghị quyết đã đề ra trong nhiệm kỳ. Đồng thời, nhấn mạnh: từ nay đến cuối nhiệm kỳ, bên cạnh việc triển khai thực hiện tốt 15 chỉ tiêu, nhất là các chỉ tiêu chưa hoàn thành: Còn 03 chỉ tiêu chưa đạt về thu ngân sách nhà nước ; phấn đấu 100% xã đạt NTM nâng cao, tỷ lệ  lao động qua đào tạo có chứng chỉ; Xây dựng TP thông minh không thực hiện được, 02 nhóm giải pháp bằng 11 giải pháp với 5 nhóm nhiệm vụ thực hiện phát triển KTXH; 6 nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh cần  tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết nội bộ, quyết tâm thực hiện và hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại mà Nghị quyết đã đề ra;  tập trung quyết liệt thực hiện 6 giải pháp trong đó cần rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm đã được các mục tiêu,nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và đối ngoại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 24, Đại hội đảng bộ cơ quan chính quyền thành phố lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025; không ngừng nâng cao đời sống  nhân dân góp phần vào thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triểnKT- XH của thành phố. Tiếp tục duy trì các chỉ tiêu đã đat được hàng năm về xây dựng đảng về kinh tế xã hội; có giải pháp quyết liệt phân công rõ người rõ việc phấn đấu 100% xã đạt NTM nâng cao; Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, tuyên truyền, vận động; tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân; nâng cao chất lượng học tập và quán triệt Nghị quyết của các cấp uỷ đảng; Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 03/02/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy “Về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng gắn với phát triển nhanh, chất lượng đội ngũ đảng viên giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến 2030”; phấn đấu đạt và vượt kế hoạch phát triển đảng viên mới góp phần nâng cao tỷ lệ đảng viên so với dân số của Thành phố; củng cố tổ chức đảng, quản lý và phát triển đảng viên bảo đảm số lượng, chất lượng theo “6 dám, 5 thật”. Tham mưu xây dựng, triển khai có hiệu quả Đề án “Phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý thực hiện lộ trình đưa thành phố Móng Cái lên đô thị loại I trước năm 2030”; tập trung thực hiện tinh giản biên chế theo chỉ tiêu được giao; Tiếp tục  thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng công tác phát triển đảng, Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, cấp ủy, chất lượng kiểm điểm và gợi ý kiểm điểm. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng và hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng chuẩn bị, tổ chức các hội nghị, chất lượng ban hành nghị quyết, chỉ thị, các văn bản chỉ đạo của cấp uỷ các cấp theo hướng ngắn gọn, thiết thực, hợp lý. Đồng thời, nâng cao hiệu quả đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên theo hướng xuyên suốt, đa chiều, trong đó lấy khâu đánh giá cán bộ, đảng viên và lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo quản lý đảm bảo thực chất gắn với tiêu chí, kết quả đo đếm được,…là khâu “đột phá” để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảm bảo số lượng và cơ cấu hợp lý. Tham mưu sắp xếp, điều động, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trên cơ sở qui hoạch và bổ sung đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực, chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận và chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Thường xuyên, chủ động rà soát, phát hiện sớm nguồn cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, có triển vọng phát triển để bổ sung quy hoạch của nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2021 - 2026) và nhiệm kỳ 2025 - 2030 (2026 - 2031); Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ, các chi bộ. Bên cạnh đó, tiếp tục tập trung chỉ đạo các chi bộ thường xuyên chăm lo củng cố xây dựng cơ quan, các tổ chức đoàn thể trong sạch vững mạnh về mọi mặt. Phân công các đồng chí Chi ủy viên phụ trách và thường xuyên giữ mối liên hệ với các tổ chức đoàn thể, tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể hoạt động theo điều lệ và quy chế làm việc, chủ động xây dựng nhiệm vụ trọng tâm, chương trình kế hoạch hàng năm, không để xẩy ra tình trạng mất dân chủ trong nội bộ cơ quan và các tổ chức đoàn thể. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động trong phản biện, giám sát, góp ý xây dựng chi bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh và một số nội dung quan trọng khác. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ cơ bản và trọng tâm trong năm 2023 và trong nửa nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ với tinh thần đổi mới thể hiện ý chí quyết liệt nhằm thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua đảm bảo thiết thực tạo sức lan tỏa mạnh trong toàn đảng bộ với quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ đã đề ra./.

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...