Đảng bộ TP Móng Cái: Nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng

13/12/2023 14:00
Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết của Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Xác định rõ tầm quan trọng đó, Thành ủy Móng Cái thường đã xuyên quan tâm nâng cao chất lượng công tác này.


 

Cán bộ, đảng viên TP Móng Cái dự hội nghị quán triệt, triển khai Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 và Quy định số 117-QĐ/TW ngày 18/8/2023 của Bộ Chính trị.

Đảng bộ TP Móng Cái hiện có 36 chi, đảng bộ cơ sở, 262 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với trên 4.400 đảng viên. Theo đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Móng Cái: Thành ủy phân công các đồng chí ủy viên BTV Thành ủy chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc và chịu trách nhiệm về kết quả tổ chức học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết tại địa phương, đơn vị được giao phụ trách; các đồng chí là bí thư cấp ủy nâng cao trách nhiệm của mình đối với công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai nghị quyết của Đảng.

Trước mỗi đợt học tập, quán triệt nghị quyết, căn cứ vào tình hình của địa phương, Ban Tuyên giáo Thành ủy soạn thảo đề cương tuyên truyền theo nguyên tắc bám sát mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, những nhiệm vụ, giải pháp của trung ương, của tỉnh, đồng thời vận dụng để xây dựng những mục tiêu, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ sở; chỉ rõ những việc các cấp ủy cần phải làm để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Trong quá trình các đơn vị triển khai nghị quyết, Ban Tuyên giáo Thành ủy phân công cán bộ theo dõi, tổ chức rút kinh nghiệm cho các kỳ quán triệt sau. Bên cạnh đó, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền, định hướng và nắm bắt tình hình dư luận xã hội. Ban Tuyên giáo Thành ủy thường xuyên hướng dẫn đội ngũ báo cáo viên khai thác các thông tin, tài liệu nghiên cứu, tuyên truyền. Đồng thời tăng cường nắm bắt tình hình dư luận xã hội thông qua các nhóm Zalo; tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của thành phố...

Đội ngũ báo cáo viên tham gia truyền đạt các nghị quyết của Đảng đều nắm rõ những quan điểm về đổi mới cách thức, phương pháp truyền đạt, từng bước hình thành phương pháp truyền đạt đảm bảo ngắn gọn, đi thẳng vào các vấn đề cốt lõi của nghị quyết đã nêu, nhất là những vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm, chú trọng lồng ghép tình hình thực tế địa phương, cơ sở. Triển khai học tập, quán triệt nghị quyết kết hợp với thông tin thời sự, giúp cán bộ, đảng viên nắm rõ tình hình và chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước, góp phần định hướng dư luận xã hội, kịp thời phản bác những luận điệu xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết được các cấp ủy thực hiện nghiêm túc. Sau kiểm tra, giám sát, Thành ủy yêu cầu những tổ chức cơ sở đảng thực hiện chưa nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế, hoàn thiện, bổ sung những nội dung còn thiếu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Từ đó từng bước khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, phát huy tinh thần đấu tranh kiên quyết bảo vệ cái đúng, phản bác, loại trừ cái sai, những biểu hiện lệch lạc, âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Sau mỗi đợt học tập, quán triệt nghị quyết, các cấp ủy nghiêm túc chỉ đạo 100% đảng viên viết bài thu hoạch; trong đó các đồng chí giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có liên hệ thực tế, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết. Các bài viết thu hoạch không đạt chất lượng yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh lại. Nhờ đó ý thức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ được nâng lên, cơ bản khắc phục được tình trạng bài thu hoạch sao chép, liên hệ chung chung, không gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Song song với học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Thành ủy Móng Cái xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên; rà soát, chọn, cử cán bộ đi đào tạo lý luận chính trị đúng đối tượng; tăng cường phối hợp với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng theo dõi, quản lý học tập, rèn luyện của cán bộ, đảng viên. Đặc biệt phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, phổ biến chỉ thị, nghị quyết sâu rộng đến các đoàn viên, hội viên, nhằm tạo sự đồng thuận cao nhất; đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đảm bảo phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức.

quangninh.gov.vn
Loading...