Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CƯ TRÚ

STT

Thủ tục hành chính

Tên lĩnh vực

Mức độ

Tiếp nhận tại TTHCC

1

Tách sổ hộ khẩu

Đăng ký, quản lý cư trú

2

2

Cấp đổi sổ hộ khẩu

Đăng ký, quản lý cư trú

2

3

Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu

Đăng ký, quản lý cư trú

2

4

Xóa đăng ký thường trú

Đăng ký, quản lý cư trú

2

5

Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật

Đăng ký, quản lý cư trú

2

6

Cấp giấy chuyển hộ khẩu

Đăng ký, quản lý cư trú

2

7

Đăng ký thường trú

Đăng ký, quản lý cư trú

2

8

Cấp lại sổ hộ khẩu

Đăng ký, quản lý cư trú

2

9

Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú

Đăng ký, quản lý cư trú

2

 

 

Loading...