Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CƯ TRÚ

28/07/2020 15:29

STT

Thủ tục hành chính

Tên lĩnh vực

Mức độ

Tiếp nhận tại TTHCC

1

Tách sổ hộ khẩu

Đăng ký, quản lý cư trú

2

2

Cấp đổi sổ hộ khẩu

Đăng ký, quản lý cư trú

2

3

Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu

Đăng ký, quản lý cư trú

2

4

Xóa đăng ký thường trú

Đăng ký, quản lý cư trú

2

5

Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật

Đăng ký, quản lý cư trú

2

6

Cấp giấy chuyển hộ khẩu

Đăng ký, quản lý cư trú

2

7

Đăng ký thường trú

Đăng ký, quản lý cư trú

2

8

Cấp lại sổ hộ khẩu

Đăng ký, quản lý cư trú

2

9

Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú

Đăng ký, quản lý cư trú

2

 

 

Loading...