Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

28/07/2020 15:36

STT

Thủ tục hành chính

Tên lĩnh vực

Mức độ

Tiếp nhận tại TTHCC

1

Cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên

Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

2

2

Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy, xe mô tô điện, xe máy điện

Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

2

3

Đăng ký sang tên mô tô, xe gắn máy trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

2

4

Sang tên, di chuyển mô tô, xe gắn máy đi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

2

5

Đăng ký mô tô, xe gắn máy từ tỉnh khác chuyển đến

Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

2

6

Đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe

Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

2

7

Đăng ký mô tô, xe gắn máy tạm thời

Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

2

8

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe

Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

2

 

Loading...