Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

STT

Thủ tục hành chính

Tên lĩnh vực

Mức độ

Tiếp nhận tại TTHCC

1

Cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên

Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

2

2

Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy, xe mô tô điện, xe máy điện

Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

2

3

Đăng ký sang tên mô tô, xe gắn máy trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

2

4

Sang tên, di chuyển mô tô, xe gắn máy đi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

2

5

Đăng ký mô tô, xe gắn máy từ tỉnh khác chuyển đến

Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

2

6

Đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe

Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

2

7

Đăng ký mô tô, xe gắn máy tạm thời

Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

2

8

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe

Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

2

 

Loading...