Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM

28/07/2020 15:29

STT

Thủ tục hành chính

Tên lĩnh vực

Mức độ

Tiếp nhận tại TTHCC

1

Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu

Đăng ký biện pháp bảo đảm

4

2

Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký

Đăng ký biện pháp bảo đảm

4

3

Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở

Đăng ký biện pháp bảo đảm

4

4

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Đăng ký biện pháp bảo đảm

4

5

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất

Đăng ký biện pháp bảo đảm

4

6

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã được hình thành nhưng chưa chứng nhận quyền sở hữu trên giấy chứng nhận

Đăng ký biện pháp bảo đảm

4

7

Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp đảm bảo bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký

Đăng ký biện pháp bảo đảm

4

8

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Đăng ký biện pháp bảo đảm

4

9

Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai

Đăng ký biện pháp bảo đảm

4

 

Loading...