Đảng viên Phùng Thị Hoa: “Làm theo lời Bác bắt đầu từ những việc nhỏ…”

Trung tâm TT&VH Móng Cái
Tweet