Danh mục Thủ tục hành chính giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả của phường Hòa Lạc

04/01/2023 14:49

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TÊN ĐƠN VỊ: UBND phường Hòa Lạc, Thành phố Móng Cái

STT

Tên thủ tục hành chính

An toàn đập, hồ chứa thủy điện 
1Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp xã
2Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp xã
Bảo trợ xã hội 
1Cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật
2Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm
3Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm
4Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn
5Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở
6Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
7Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2021 -2025 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế
Bảo vệ và chăm sóc trẻ em 
1Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế
2Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em
3Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
4Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em
Bồi thường Nhà nước 
1Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại
Chứng thực 
1Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
2Cấp bản sao từ sổ gốc
3Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
4Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, điểm chỉ được)
5Chứng thực di chúc
6Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
7Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, đất ở
8Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
9Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản
10Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
11Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
Dân số - kế hoạch hoá gia đình 
1Cấp giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ
2Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách Dân số
Đất đai 
1Hòa giải tranh chấp đất đai
Đường thủy, Hàng hải 
1Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
2Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh
3Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
4Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
5Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa
6Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật
7Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa
8Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa
9Xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung
10Xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải
11Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
Giải quyết khiếu nại, tố cáo 
1Giải quyết tố cáo
2Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu
Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác 
1Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học
2Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại
3Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập
4Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
5Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
Hộ tịch 
1Cấp bản sao trích lục hộ tịch
2Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
3Đăng ký chấm dứt giám hộ
4Đăng ký giám hộ
5Đăng ký kết hôn
6Đăng ký kết hôn lưu động
7Đăng ký khai sinh
8Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
9Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con
10Đăng ký khai sinh lưu động
11Đăng ký khai tử
12Đăng ký khai tử lưu động
13Đăng ký lại kết hôn
14Đăng ký lại khai sinh
15Đăng ký lại khai tử
16Đăng ký nhận cha, mẹ, con
17Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
18Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
19Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch (đối với yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch)
Hòa giải ở cơ sở 
1Công nhận hòa giải viên
2Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải
3Thanh toán thù lao cho hòa giải viên
4Thôi làm hòa giải viên cấp xã
Khác 
1Xác nhận theo yêu cầu của người dân
Khoa học công nghệ 
1Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương.
Môi trường 
1Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải (Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt, trường hợp tự khai thác nước để sử dụng)
2Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường
Người có công 
1Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công
Nuôi con nuôi 
1Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước
2Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước
Phổ biến giáo dục pháp luật 
1Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật
2Công nhận tuyên truyền viên pháp luật
Phòng chống tham nhũng 
1thực hiện kê khai tài sản, thu nhập
2Thực hiện việc giải trình
3Tiếp nhận yêu cầu giải trình
4Xác minh tài sản thu nhập
Phòng chống thiên tai 
1Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu
2Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh
3Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai
4Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã
Quốc phòng 
1Giải quyết chế độ hỗ trợ và cấp "Giấy chứng nhận" đối với người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài ủy quyền cho thân nhân ở trong nước kê khai, nhận chế độ
Thể dục, thể thao 
1Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở
Thi đua, khen thưởng 
1Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
2Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất
3Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề
4Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị
5Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa
Thư viện 
1Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng
2Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng
3Thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng
Thủy lợi 
1Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện)
2Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã
Tiếp Công Dân, Xử Lý Đơn Thư 
1Tiếp công dân
2Xử lý đơn
Tín ngưỡng, tôn giáo 
1Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng
2Đăng ký hoạt động tín ngưỡng
3Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung
4Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung
5Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung  đến địa bàn xã khác
6Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã
7Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã
8Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã
9Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc
10Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung
Trồng trọt 
1Đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa
Văn hóa cơ sở 
1Thông báo tổ chức lễ hội
2Xét tặng Gia đình văn hóa hàng năm
3Xét tặng Giấy khen gia đình văn hóa
  
 Tổng số: 114 Thủ tục/14 lĩnh vực ngành./.
Nguyễn Thị Thu Uyên
Loading...