Banner trang chủ

Đề xuất danh mục bãi bỏ điều kiện kinh doanh từ ngày 1/7/2015

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ.
Điều 5 -Thông tư 12/2015/TT-BTC quy định điều kiện về Đại lý làm thủ tục Hải quan là một trong những điều kiện hết hiệu lực từ ngày 1/7/2015 theo đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo đó, danh mục quy định về điều kiện kinh doanh được ban hành trái thẩm quyền và hết hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015.

Đó là các điều kiện kinh doanh được quy định tại các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định của Bộ trưởng, Chủ tịch UBND cấp tỉnh và hình thức văn bản khác của các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND cấp tỉnh.

Cơ sở của danh mục này là rà soát theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư, đó là điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề quy định được quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, UBND các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không được ban hành quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh.

Dự thảo Danh mục 127 quy định về điều kiện kinh doanh được ban hành trái thẩm quyền và hết hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015:

Thông tư

Điều, Khoản bãi bỏ

Thông tư 33/2010/TT-BCA

Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6

Thông tư 138/2013/TT-BTC

Điều 5, Điều 6

Thông tư số 72/2007/TT-BTC

Phần 2

Thông tư 183/2013/TT-BTC

Điều 6

Thông tư 202/2012/TT-BTC

Điều 3

Thông tư 150/2012/TT-BTC

Điều 5, Điều 6

Thông tư 56/2015/TT-BTC

Điều 1

Thông tư 117/2012/TT-BTC

Điều 6

Thông tư 12/2015/TT-BTC

Điều 5

Thông tư 148/2013/TT-BTC

Điều 3 Khoản 1, 7

Thông tư 128/2013/TT-BTC

Điều 63

Thông tư 210/2012/TT-BTC

Điều 3, Điều 29, Điều 30, Điều 31, Điều 32, Điều 33, Điều 34

Thông tư 147/2012/TT-BTC

Điều 1 Khoản 1

Quyết định 15/2008/

Điều 4

Quyết định 132/QĐ-UBCK

Điều 1, Điều 2

Thông tư 212/2012/TT-BTC

Điều 3, Điều 4, Điều 13 Khoản 1

Thông tư 124/2012/TT-BTC

Điều 5, Điều 46, Điều 48 Khoản 2.2

Thông tư 116/2014/TT-BTC

Điều 6, Điều 25, Điều 34

Thông tư 46/2014/TT-BTC

Điều 4

Thông tư 127/2012/TT-BTC

Điều 3

Thông tư 75/2013/TT-BTC

Điều 36, Điều 37

Thông tư 15/2009/TT-BKHCN

Mục 2 Khoản 1

Thông tư 23/2009/TT-BCT

Điều 4, Điều 5, Điều 6 Khoản 4, Điều 9, Điều 11 Khoản 1,3;

Thông tư 26/2012/TT-BCT

Điều 1 Khoản 3

Thông tư 35/2010/TT-BCA

Điều 10

Thông tư 04/2014/TT-BCA

Điều 1 Khoản 2

Thông tư 61/2014/TT-BCT

Điều 3, Điều 4, Điều 5

Thông tư 28/2010/TT-BCT

Điều 5, Điều 6, Điều 7

Thông tư 29/2014/TT-BCT

Điều 5, Điều 13

Thông tư 05/2014/TT-BCT

Điều 4, Điều 9, Điều 10, Điều 11

Thông tư 14/2013/BCT

Điều 4

Thông tư 15/2013/TT-BCT

Điều 4

Thông tư 41/2012/TT-BCT

Điều 4

Thông tư 29/2011/TT-BLĐTBXH

Điều 6

Thông tư 15/2011/TT-BLĐTBXH

Điều 4

Thông tư 23/2013/TT-BLĐTBXH

Điều 6 Khoản 2

Thông tư 06/2014/TT-BLĐTBXH

Điều 5

Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH

Điều 13

Thông tư liên tịch 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT

Điều 3, Điều 4, Điều 5

Thông tư 35/2012/TT-BLĐTBXH

Điều 6

Thông tư 63/2014/TT-BGTVT

Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7

Thông tư 38/2011/TT-BGTVT

Điều 6, Điều 15

Thông tư 10/2006/TT-BGTVT

Mục 2

Thông tư 23/2012/TT-BGTVT

Điều 7

Thông tư 19/2012/TT-BGTVT

Điều 3, Điều 4

Thông tư 59/2013/TT-BGTVT

Điều 4

Thông tư 38/2013/TT-BGTVT

Điều 1 Khoản 1

Thông tư 16/2012/TT-BGTVT

Điều 7, Điều 10

Thông tư 46/2012/TT-BGTVT

Điều 30

Thông tư 57/2014/TT-BGTVT

Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10

Quyết định 32/2007/QĐ-BGTVT

Điều 67 Khoản 2

Thông tư 61/2011/TT-BGTVT

Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 26

Quyết định 29/2007/QĐ-BXD

Phần 1.1

Thông tư 14/2011/TT-BXD

Điều 5

Thông tư 25/2009/TT-BXD

Điều 3

Thông tư 03/2011/TT-BXD

Điều 7, Điều 10

Thông tư 14/2011/TT-BTTTT

Điều 9

Thông tư 03/2015/TT-BTTTT

Điều 6

Thông tư 09/2014/TT-BTTTT

Điều 3, Điều 4, Điều 5

Thông tư 03/2014/TT-BTTTT

Điều 2

Thông tư 14/2014/TT-TTTT

Điều 12

Thông tư 24/2014/TT-TTTT

Điều 13, Điều 17, Điều 21, Điều 22

Quyết định 01/2007/QĐ-BGDĐT

Điều 8

Quyết định 82/2007/QĐ-BGDĐT

Điều 5

Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT

Điều 9

Thông tư 54 /2011/TT-BGDĐT

Điều 8, Điều 9

Quyết định số 21/2012/QĐ-BGDĐT

Điều 7

Thông tư 26/2013/TT-BNNPTNT

Điều 4, Điều 5, Điều 6

Thông tư 02/2006/TT-BTS

Điểm 4 Mục III, Điểm 5 Mục III,Điểm 6 Mục III

Thông tư 51/2009/TT-BNNPTNT

Điều 5

Thông tư 26/2013/TT-BNNPTNT

Điều 11

Thông tư 66/2011/TT-BNNPTNT

Điều 3, Điều 25 Khoản 1

Thông tư 47/2012/TT-BNNPTNT

Điều 7

Thông tư 14/2013/TT-BNNPTNT

Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9

Thông tư 85/2011/TT-BNNPTNT

Điều 4

Thông tư 03/2013/TT-BNNPTNT

Điều 7 Khoản 1

Thông tư 51/2009/TT-BNNPTNT

 

Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9

Thông tư 59/2012/TT-BNNPTNT

Điều 3, Điều 4, Điều 5

Thông tư 52/2010/TT-BNNPTNT

Điều 5

Thông tư 88/2011/TT-BNNPTNT

Điều 8

Thông tư 10/2010/TT-BKH

Điều 2

Thông tư 23/2010/TT-BKHĐT

Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8

Thông tư 41/2011/TT-BYT

Điều 23, Điều 24, Điều 25, Điều 26, Điều 27, Điều 28, Điều 29, Điều 30, Điều 31, Điều 32, Điều 33, Điều 34, Điều 35, Điều 36, Điều 37

Thông tư 18/2014/TT-BQP

Điều 22, Điều 23, Điều 24, Điều 25, Điều 26

Thông tư 14/2013/TT-BYT

Điều 9, Điều 10, Điều 11

Thông tư 15/2013/TT-BYT

Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15, Điều 16

Quyết định 03/2008/QĐ-BYT

Mục II Khoản 1,2,3,4

Thông tư 07/2003/TT-BYT

Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9

Thông tư 12/2014/TT-BYT

Điều 5, Điều 6

Thông tư 12/2013/TT-BYT

Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8

Thông tư 41/2011/TT-BYT

Điều 25

Thông tư 04/2012/TT-BKHCN

Điều 1 Khoản 2

Thông tư 08/2010/TT-BKHCN

Điều 7

Thông tư 08/2009/TT-BKHCN

Mục II Khoản 1,2,3

Thông tư 10/2011/TT-BKHCN

Điều 1 Khoản 1,2,3

Thông tư 24/2013/TT-BKHCN

Điều 3

Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BKHCN-BCT-BCA-BGTVT

Điều 3

Thông tư 22/2011/TT-BVHTTDL

Điều 5

Thông tư 18/2012/TT-BVHTTDL

Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13

Quyết định 04/2009/TT-BVHTTDL

Điều 12, Điều 10

Thông tư 08/2000/TT-BVHTTDL

Điều 5, Điều 7

Thông tư 04/2009/TT-BVHTTDL

Điều 14

Thông tư 37/2014/TT-BTNMT

Điều 12

Thông tư 34/2014/TT-BTNMT

Điều 20, Điều 22, Điều 23

Thông tư 32/2010/TT-BTNMT

Điều 6

Thông tư 40/2014/TT-BTNMT

Điều 6

Thông tư 56/2014/TT-BTNMT

Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9

Thông tư 17/2012/TT-BTNMT

Điều 4, Điều 5, Điều 6

Thông tư 12/2011/TT-BTNMT

Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14

Thông tư 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT

Điều 4, Điều 5

Thông tư 40/2011/TT-NHNN

Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12

Thông tư 36/2014/TT-NHNN

Điều 18, Điều 19

Thông tư 01/2015/TT-NHNN

Điều 4, Điều 11, Điều 12

Quyết định 40/2007/QĐ-NHNN

Điều 8

Thông tư 06/2002/TT-NHNN

Mục 2 Khoản 7

Thông tư 24/2011/TT-NHNN

Điều 6 Khoản 2

Thông tư 06/2005/TT-NHNN

Mục II

Thông tư 31/2012/TT-NHNN

Điều 8, Điều 23, Điều 24, Điều 25, Điều 34

Thông tư 04/2015/TT-NHNN

Điều 10, Điều 20, Điều 23, Điều 24, Điều 31

Thông tư 02/2008/TT-NHNN

Mục II Khoản 9

Thông tư 16/2010/TT-NHNN

Điều 4

Thông tư 27/2014/TT-NHNN

Điều 1 Khoản 1

Thông tư 21/2014/TT-NHNN

Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 24, Điều 25, Điều 26, Điều 29, Điều 30

Thông tư 25/2011/TT-NHNN

Điều 4 Khoản 2 điểm d, Điều 12 Khoản 2

Quyết định 21/2008/QĐ-NHNN

Điều 3, Điều 4, Điều 5

Thông tư 16/2012/TT-NHNN

Điều 3, Điều 4, Điều 5

Thông tư 18/2014/TT-NHNN

Điều 4

 

Tin cùng chuyên mục

Tập đoàn Bến Thành khảo sát tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Móng Cái

Tập đoàn Bến Thành khảo sát tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Móng Cái


Cuộc thi Master Chef Trà Cổ 2020

Cuộc thi Master Chef Trà Cổ 2020


118 hộ dân và 01 tổ chức cam kết bàn giao mặt bằng

118 hộ dân và 01 tổ chức cam kết bàn giao mặt bằng


Cam kết để cùng phát triển

Cam kết để cùng phát triển


Ra quân triển khai công tác GPMB Dự án Cao tốc Vân Đồn – Móng Cái

Ra quân triển khai công tác GPMB Dự án Cao tốc Vân Đồn – Móng Cái


Sẽ thực hiện cưỡng chế

Sẽ thực hiện cưỡng chế


Tư duy mới, hành động cụ thể

Tư duy mới, hành động cụ thểHoa Kỳ là nhà đầu tư ngoại lớn nhất tại Quảng Ninh

Hoa Kỳ là nhà đầu tư ngoại lớn nhất tại Quảng Ninh


Đoàn công tác của thành phố Móng Cái tham gia các hoạt động Xúc tiến đầu tư  tại Singapore và Malaysia

Đoàn công tác của thành phố Móng Cái tham gia các hoạt động Xúc tiến đầu tư tại Singapore và Malaysia


Hội nghị tăng cường đầu tư của doanh nghiệp vào lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh 2016: Ấn tượng và hiệu quả

Hội nghị tăng cường đầu tư của doanh nghiệp vào lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh 2016: Ấn tượng và hiệu quả


Động thổ dự án chăn nuôi bò thịt và bò giống tại Quảng Nghĩa

Động thổ dự án chăn nuôi bò thịt và bò giống tại Quảng Nghĩa


Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050


‘Bắt sóng’ FDI nông nghiệp

‘Bắt sóng’ FDI nông nghiệp


Quảng Ninh kêu gọi đầu tư vào 71 dự án trong vòng 5 năm tới

Quảng Ninh kêu gọi đầu tư vào 71 dự án trong vòng 5 năm tới