Đoàn giám sát của Tỉnh Đoàn Quảng Ninh làm việc với TP Móng Cái

13/11/2023 16:42
Ngày 13/11, Đoàn giám sát của Tỉnh Đoàn Quảng Ninh do đồng chí Hoàng Văn Hải - Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với thành phố Móng Cái để giám sát kết quả triển khai, thực hiện chương trình phát triển thanh niên tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2021-2030 ban hành kèm theo Quyết định số 4533/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Đồng chí Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái làm việc với đoàn.

Móng Cái là thành phố Cửa khẩu biên giới, nằm ở địa đầu Đông Bắc của tỉnh Quảng Ninh, gồm 17 đơn vị hành chính (8 phường, 9 xã), 100 thôn, khu phố. Theo kết quả điều tra dân số đến tháng 10/2020, dân số Móng Cái là 109,349 người, trong đó: thiếu niên, nhi đồng (từ 6 - 15 tuổi) là 17.540 người; thanh niên (từ 16 - 30 tuổi) là 28.701 người (trong đó nữ: 14.493 người, chiếm 50%; nam: 14.208 người, chiếm 49,5%) chiếm 26,2% tổng dân số toàn thành phố.

Quang cảnh hội nghị 
Đồng chí Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái làm việc với đoàn

Cùng với sự phát triển của địa phương, trong những năm qua, thanh niên Móng Cái tiếp tục có bước chuyển biến tích cực về mọi mặt: tỷ lệ thanh niên được đào tạo nghề tăng, cơ cấu lao động trẻ có sự chuyển biến phù hợp chuyển dịch cơ cấu kinh tế; đời sống vật chất và tinh thần được nâng lên; trình độ học vấn, chuyên môn, trình độ lý luận chính trị cao hơn trước. Thanh niên ngày càng thể hiện rõ sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; có ý chí vươn lên trong học tập, rèn luyện; chủ động tiếp thu, nắm bắt những kiến thức khoa học công nghệ mới; khao khát vươn lên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng; xung kích tình nguyện vì cộng đồng... 

Thực hiện chương trình phát triển thanh niên tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2021-2030, Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, triển khai có hiệu quả Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2021-2030 ban hành kèm theo Quyết định số 4533/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và pháp luật, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên. Chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác phối hợp, tham mưu ban hành các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, lựa chọn những việc làm cụ thể, phù hợp, thiết thực để triển khai thực hiện. Công tác giáo dục của Đoàn tiếp tục thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tổ chức tốt các hoạt động giáo dục truyền thống quê hương cách mạng cho đoàn viên, thanh thiếu niên, các hoạt động kỷ niệm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

Lãnh đạo các ngành liên quan phát biểu tại cuộc giám sát 

Chương trình phát triển thanh niên Móng Cái ban hành kèm theo Quyết định số 16502/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND Thành phố Móng Cái đã đề ra 06 nhóm mục tiêu mới 33 chỉ tiêu (trong đó: 19 chỉ tiêu thực hiện hàng năm; 14 chỉ tiêu thực hiện trong 2 giai đoạn (2021-2025 và 2026-2030)) song song với việc tổ chức thực hiện các phong trào, các chương trình, các cuộc vận động như: phong trào“Sáng tạo trẻ”,“Thanh niên tình nguyện vì biển đảo quê hương”; cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp, sống có ích”; chương trình “Khi Tổ quốc cần”,.. Qua đó giúp thế hệ trẻ thành phố nhận thức sâu sắc, toàn diện về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gắn việc giáo dục lý luận với giáo dục kỹ năng, nâng cao ý thức, trách nhiệm của công dân nói chung và thanh niên nói riêng đối với xã hội, cộng đồng.

Công tác triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu được các cấp các ngành quan tâm đổi mới, thông qua chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính quyền với các hình thức sáng tạo. Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn như: phòng Tư pháp, phòng Quản lý đô thị, phòng Y tế, phòng Giáo dục, Công an thành phố......Tổ chức các chương trình phối hợp trong công tác tuyên truyền giáo dục với các ngành và mặt trận, đoàn thể, nhiều chương trình, kế hoạch công tác, ký kết liên tịch, các cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng quỹ vì người nghèo, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người nghèo; tuyên truyền ngăn ngừa tệ nạn ma túy, mại dâm; giữ gìn an toàn giao thông, bảo vệ môi trường... được phối hợp triển khai, thực hiện có hiệu quả. Bên cạnh đó các ngành, đoàn thể đã tích cực phối hợp, triển khai tuyên truyền đẩy mạnh phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp, phòng chống tội phạm, khuyến học, khuyến tài, bồi dưỡng tài năng trẻ; vận động thanh niên tình nguyện tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, vận động tập hợp giáo dục thanh thiếu niên. Việc triển khai thực hiện chương trình trên địa bàn thành phố Móng Cái thời gian qua có nhiều chuyển biến mạnh mẽ; đặc biệt là thông qua các chương trình hành động của thanh niên đã kêu gọi được toàn xã hội quan tâm chăm lo bồi dưỡng thanh niên, nhiều đề án, chính sách ưu đãi học nghề cho thanh niên đã được phê duyệt, thực hiện đáp ứng nhu cầu chính đáng của thanh niên. Một số vấn đề xã hội bức xúc nhất của thanh niên hiện nay được tập trung giải quyết tốt hơn như: vấn đề việc làm, vốn vay, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ cho thanh niên và bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống cho thanh niên; qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo công tác Quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố Móng Cái.

Đồng chí Hoàng Văn Hải - Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh, trưởng đoàn giám sát phát biểu  

Qua làm việc, Đoàn giám sát của Tỉnh Đoàn Quảng Ninh ghi nhận những kết quả của TP Móng Cái trong thực hiện chương trình phát triển thanh niên tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2021-2030, nhất trí với các đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Bộ Nội vụ, Trung ương Đoàn Thanh niên, kiến nghị với Ủy ban nhân dân Tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Lao động Thương binh và xã hội Tỉnh đoàn Quảng Ninh của UBND TP Móng Cái đối với một số chính sách liên quan tới thanh niên.

 

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...