Đoàn giám sát của Tỉnh ủy Quảng Ninh làm việc tại TP Móng Cái

16/08/2022 14:56
Ngày 16/8, Đoàn giám sát của Tỉnh ủy Quảng Ninh do đồng chí Nguyễn Văn Hồi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc tại TP Móng Cái theo Quyết định số 12-QĐ/BCĐ ngày 27/7/2022 của Tỉnh ủy Quảng Ninh. Đón và làm việc với đoàn giám sát về phía Thành phố Móng Cái có đồng chí Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái; đồng chí Nguyễn Văn Đô - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; đồng chí Hồ Quang Huy - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Móng Cái.
Quang cảnh hội nghị

Tại buổi làm việc,đồng chí Hồ Quang Huy - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Móng Cái đã báo cáo với đoàn công tác Tỉnh ủy về vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong công tác chỉ đạo và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đồng chí Hồ Quang Huy - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Móng Cái thông qua báo cáo với đoàn công tác Tỉnh ủy 

Theo đó, với cương vị là Chủ tịch UBND thành phố, đồng chí đã cùng tập thể lãnh đạo UBND thành phố tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Trung ương, của Tỉnh và của Thành phố về phát triển kinh tế, an sinh xã hội; an ninh quốc phòng, công tác cán bộ; tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong việc tham gia giám sát công tác hoạt động của chính quyền địa phương. Đã thường xuyên chỉ đạo, quán triệt các cơ quan, đơn vị, cán bộ chủ chốt và đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, không ngừng xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; ý thức, tác phong phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức ngày càng tốt hơn; nhiều vấn đề bức xúc, tồn tại, khó khăn vướng mắc kéo dài đã được tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm, tạo sự đồng thuận và củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, với Nhà nước.

Công tác bố trí sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức được UBND thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc theo Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của cấp trên; công tác tổ chức, cán bộ, đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo và quản lý, các quy định, quy trình về công tác cán bộ, đảm bảo công khai, dân chủ, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, của cơ quan tham mưu trong việc đề xuất về công tác cán bộ. Công tác tuyển dụng, nhận xét, đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, bồi dưỡng, đào tạo, thực hiện chính sách đối với cán bộ công chức đã có bước chuyển biến rõ nét về nhận thức và đạt được những kết quả thiết thực. Công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết các thông tin, phản ánh liên quan đến cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội các cấp chuyển đến của các cấp ủy, chính quyền, tổ chức cơ sở đảng được quan tâm chú trọng thực hiện, giải quyết kịp thời.

Tuy nhiên, công tác quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở một số đơn vị có việc còn hạn chế, chất lượng chưa đồng đều, một bộ phận nhân dân ít quan tâm. Vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội ở một số đơn vị cơ sở trong việc đại diện, tập hợp ý kiến góp ý của nhân dân chưa rõ nét; chất lượng ý kiến tham gia chưa cao; Việc bố trí, điều động, luân chuyển cán bộ, công chức từ khối Đảng sang khối Chính quyền; từ xã, phường về thành phố còn khó khăn, quy trình do phải báo cáo xin ý kiến UBND tỉnh, nên địa phương không chủ động được trong công tác cán bộ. Đồng thời, biên chế công chức, viên chức các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân thành phố ngày càng giảm nên việc luân chuyển, bố trí sắp xếp cán bộ gặp nhiều khó khăn.

Thành viên đoàn giám sát tham gia ý kiến

Tại hội nghị, thành viên đoàn giám sát đã phát biểu ý kiến ghi nhận những đóng góp trong công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của người đứng đầu chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đồng thời làm rõ những kết quả cụ thể của TP Móng Cái trong công tác cải cách hành chính và tỉnh thần cầu thị trong việc công khai các văn bản về cám ơn và xin lỗi công dân, thực hiện công khai minh bạch các thủ tục hành chính; tạo điều kiện cho nhân dân được tham gia kiểm tra giám sát, tăng cường mối quan hệ gắn bó và tạo dựng được niềm tin, đồng thuận trong nhân dân với chính quyền các cấp.

Đồng chí Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái phát biểu ý kiến

Cũng tại hội nghị, sau khi nghe ý kiến phát biểu làm rõ của đồng chí Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái; đồng chí Nguyễn Văn Đô - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; đồng chí Hồ Quang Huy - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Móng Cái về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đồng thời chỉ rõ Thường vụ Thành ủy đã triển khai phân công rõ người rõ việc rõ tiến độ và trách nhiệm cũng như những cách làm hay, những kinh nghiệm quý cách xây dựng các mô hình hoạt động trong việc giải quyết những vấn đề của địa phương trong GPMB, tiếp công dân của các đồng chí đứng đầu Thành phố; việc duy trì có hiệu quả giao ban 3 chức danh theo quý, nêu cao trách nhiệm của cán bộ công chức viên chức trong thực thi công vụ, tăng cường hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước ở cơ sở…vv…

Đồng chí Nguyễn Văn Hồi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trưởng đoàn đã phát biểu ý kiến kết luận

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hồi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trưởng đoàn đã phát biểu ý kiến ghi nhận đánh giá cao và biểu dương đồng chí Hồ Quang Huy - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Móng Cái với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền các cấp trong công tác chỉ đạo và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã có nhiều cố gắng nỗ lực và đổi mới sáng tạo trong thực tiễn, làm việc khoa học, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả sự chỉ đạo của Tỉnh và TP; tập trung chỉ đạo lãnh đạo toàn diện thắng lợi các nhiệm vụ công tác năm đề ra; Đồng chí Nguyễn Văn Hồi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trưởng đoàn cũng đã nhấn mạnh thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện tốt các quy định về giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ theo các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quy chế dân chủ; Thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của UBND TP theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị, phường xã; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị về thực hiện quy chế dân chủ; Nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; các đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền các phường, xã, phòng, ban, đơn vị của thành phố, nhất là đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố phải tự giác, gương mẫu thực hiện và chỉ đạo thực hiện nghiêm quy chế dân chủ; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan; chấp hành tốt quy định của cơ quan, nâng cao chất lượng công tác, kỷ luật, kỷ cương hành chính, hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức…. và một số nội dung quan trọng khác nhằm thực hiện có hiệu quả trong công tác chỉ đạo và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở./.

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...