Thành phố Móng Cái

Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác QLNN về quy hoạch, đất đai, xây dựng, GPMB gắn với phát triển KTXH

01/07/2022 11:06
Để củng cố và nâng cao nhận thức; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng; đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, xây dựng, giải phóng mặt bằng gắn với phát triển kinh tế - xã hội; Ban Thường vụ Thành ủy Móng Cái đã ban hành Nghị quyết về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về quy hoạch và quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng và giải phóng mặt bằng trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 – 2025. Thực hiện nghị quyết này, các ngành chức năng, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã tích cực vào cuộc chủ động, từng bước khắc phục những tồn tại, đẩy nhanh tiến độ các dự án và phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân, doanh nghiệp, vì sự phát triển chung của thành phố, của Tỉnh và tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.

Móng Cái là thành phố biên giới, diện tích tự nhiên 518 km2; có 17 đơn vị hành chính (8 phường, 9 xã), 101 thôn, khu phố. Với tiềm năng, lợi thế đặc thù, những năm qua, Thành phố đã có bước phát triển nhanh, mạnh về kinh tế - xã hội; trong đó, công tác quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng và giải phóng mặt bằng được các cấp ủy đảng, chính quyền Thành phố luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt. Năm 2015, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 02 quy hoạch chiến lược Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái; năm 2018, Thành phố được công nhận là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Ninh; tháng 3/2021, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu KTCK Móng Cái, UBND Tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030; dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, các dự án hạ tầng giao thông, cảng biển trọng điểm, động lực có sức lan tỏa được nghiên cứu đẩy nhanh tiến độ đầu tư. Bên cạnh đó, các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết cơ bản hoàn thiện, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án theo đúng chủ trương, tiến độ chỉ đạo của Tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai tại địa bàn; quản lý trật tự xây dựng ngày càng đi vào nề nếp; công tác cải cách thủ tục hành chính, kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước được tăng cường, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thái độ làm việc của cán bộ, công chức theo hướng phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp đã được nâng lên; đây chính là điều kiện, cơ hội lớn để phát triển Thành phố trong thời gian tới. 

Thành phố Móng Cái đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác QLNN về quy hoạch, đất đai, xây dựng, GPMB gắn với phát triển KTXH

Nghị quyết về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về quy hoạch và quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng và giải phóng mặt bằng trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 – 2025 nêu rõ quan điểm: Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch phải đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, liên tục, kế thừa, ổn định, khả thi cao, phù hợp định hướng phát triển chung của Thành phố; bám sát các quan điểm đã được nêu trong các quy hoạch, kế hoạch, chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và Thành phố, trọng tâm quản lý và thực hiện đúng lộ trình, có hiệu quả 02 Quy hoạch chiến lược Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái và Quy hoạch chung sau điều chỉnh (tại quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 16/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ), phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái trở thành cực tăng trưởng kinh tế năng động, bền vững của Tỉnh và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng và giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ cấp bách, lâu dài, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân, doanh nghiệp và của toàn xã hội; phải bảo đảm nguyên tắc tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật; trên cơ sở phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đảm bảo sử dụng tài nguyên đất tiết kiệm, hiệu quả, bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu; phục vụ mục tiêu phát triển bền vững  kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, giữ vững an ninh trật tự, nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của các tầng lớp Nhân dân, đáp ứng yêu cầu tất yếu, khách quan trong quá trình đô thị hóa, xây dựng thành phố Móng Cái trở thành đô thị loại I trước năm 2030.

Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân Ninh Dương. Ảnh tư liệu

Qua đó, đặt ra mục tiêu tổng quát là: Tạo chuyển biến căn bản trong nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp và Nhân dân về vai trò và trách nhiệm trong tuân thủ quy hoạch, quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, xây dựng; triển khai thực hiện tốt 02 Quy hoạch chiến lược Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái và Quy hoạch chung sau điều chỉnh; huy động nguồn lực hoàn thành phê duyệt quy hoạch phân khu chức năng Khu Kinh tế Cửa khẩu, làm cơ sở quản lý đất đai, xây dựng, lập quy hoạch chi tiết, thu hút đầu tư. Giải quyết dứt điểm tồn tại về đất đai, xây dựng; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; gắn kết phát triển đô thị biển hiện đại và bền vững với Nông thôn mới nâng cao; xây dựng Móng Cái trở thành trung tâm dịch vụ thương mại, du lịch, cảng biển trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh.

Tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2022, thành phố Móng Cái tiếp tục triển khai hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai theo quy định của Luật Đất đai 2013 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật cùng các chủ trương, chính sách của tỉnh, đồng thời tăng cường thực thi pháp luật về đất đai, phân công rõ trách nhiệm của các phòng ban chuyên môn, UBND các xã phường và các đơn vị chức năng nhằm tăng cường kiểm tra phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai. Nhờ đó, nhiều nội dung đạt kết quả tốt, đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án trọng điểm, nhân dân vùng dự án đảm bảo an cư, an sinh... 

Chủ tịch UBND TP Móng Cái Hồ Quang Huy đối thoại vận động hộ dân ở Hải Hòa bàn giao mặt bằng. Ảnh tư liệu

Trong đó, công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao dịch đảm bảo được thực hiện tốt. 6 tháng đầu năm UBND Thành phố đã cấp 2393 giấy CNQSD đất (đạt 198,26% so với cùng kỳ và đạt 52,02.% so với kế hoạch), trong đó: Cấp mới: 469 giấy (đạt 321,23% so với cùng kỳ và đạt 72,15% so KH); Cấp đổi, chuyển nhượng: 1090 giấy (đạt 208,01% so với cùng kỳ và đạt 49,54% so với kế hoạch). Chỉnh lý biến động: 834 giấy (đạt 155,30% so với cùng kỳ và đạt 47,66% so với kế hoạch); Chỉnh lý Giấy chứng nhận sau khi thu hồi đất do GPMB: 657 trường hợp. UBND Thành phố báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh để tổng hợp, trình HĐND Tỉnh thông qua danh mục dự án thu hồi đất đối với 04 dự án, chuyển mục đích đối với 12 dự án làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường GPMB. 

Trong 6 tháng đầu năm, Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư của Thành phố đã tiếp nhận từ Trung tâm phát triển quỹ đất và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 520 phương án; đã tổ chức thẩm định 461 phương án. Sau khi các đơn vị hoàn thiện hồ sơ và chuyển lại, UBND Thành phố phê duyệt 358/358 phương án đủ điều kiện phê duyệt (100%), tổng giá trị 385.8 tỷ đồng. Việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về đất đai được thực hiện nghiêm theo đúng trình tự. 

Bốc thăm ô đất có thu tiền sử dụng đất được Nhân dân đồng tình hưởng ứng bởi sự công khai, minh bạch, hiệu quả 

Đặc biệt, Công cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, giúp cải thiện quy trình, TTHC cấp đổi, cấp mới lĩnh vực đất đai, đa dạng hóa hình thức hỗ trợ công dân thực hiện thủ tục hành chính, hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến, sử dụng Biên lai điện tử, số hóa kết quả...

Những kết quá bước đầu nêu trên đã từng bước hiện thực hóa các mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể Nghị quyết đặt ra, để phấn đấu đến năm 2023, cơ bản hoàn thành tiến độ cấp đổi, cấp mới GCNQSD đất gắn với thực hiện Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn Thành phố. Giải quyết dứt điểm tồn tại đất đai; thủ tục về đất đai bảo đảm kịp thời, nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân về đất ở theo đúng quy định pháp luật. Hoàn thành xây dựng, áp dụng triển khai quy trình quản lý ISO nội bộ trong giải quyết thủ tục lĩnh vực đất đai, xây dựng; 100% các thủ tục hành chính về quy hoạch, đất đai, xây dựng, giải phóng mặt bằng được tiếp nhận, giải quyết tại Trung tâm phục vụ Hành chính công; trong đó, giải quyết đúng hạn trên 98%, mức độ hài lòng của người dân đạt tối thiểu 95%, bảo đảm công khai, minh bạch, xin lỗi đối với các hồ sơ trễ hẹn (nếu có).

Nghị quyết cũng đề ra những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, đó là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, điều hành của chính quyền; vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, trong đó, Chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu đổi mới tư duy, phương pháp, cách thức trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác quy hoạch, đất đai, xây dựng và giải phóng mặt bằng. Tăng cường phân cấp, ủy quyền theo hướng linh hoạt, chủ động, hiệu quả, tránh việc lạm dụng quyền lực; đồng thời, cá thể hóa trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao để siết chặt hơn nữa kỷ luật, kỷ cương theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. 

Thành phố Móng Cái tăng cường thực thi pháp luật về đất đai.(Ảnh tư liệu tháo dỡ công trình xây dựng trái phép tại xã Vĩnh Trung)

Tăng cường công tác quản lý nhà nước ở các lĩnh vực (quy hoạch và quản lý quy hoạch; quản lý đất đai; quản lý xây dựng; giải phóng mặt bằng), đồng thời  tập trung nguồn lực, cơ chế thực hiện qua việc hàng năm, cấp ủy đảng các cấp đưa nội dung quản lý đất đai, xây dựng, quy hoạch, giải phóng mặt bằng vào Nghị quyết về lãnh đạo công tác năm; phân bổ nguồn ngân sách, huy động nguồn lực xã hội để chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ. Nâng cao năng lực của tổ chức bộ máy và cán bộ quản lý trong đó lựa chọn, bố trí, sử dụng cán bộ "có tâm, có tầm", am hiểu pháp luật, vững vàng về chuyên môn, trong sáng về đạo đức, lối sống, có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phát huy vai trò người đứng đầu; lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo; ủng hộ, bảo vệ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì việc chung và sự phát triển của Thành phố. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi số.

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...