Banner trang chủ

Đội kiểm tra TT&ĐT và môi trường

I. Địa chỉ, số điện thoại, fax:

Địa chỉ: Số nhà 20 - phố Võ Thị Sáu - Phường Hoà Lạc – Thành phố Móng Cái

Điện thoại: 02033.772.025

Fax: 02033.772.158

II. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị:

Vị trí, chức năng

Đội thanh tra xây dựng đô thị - Thành phố Móng Cái là đơn vị sự nghiệp hưởng lương ngân sách thuộc UBND thành phố Móng Cái. Thựchiện nhiệm vụ quyền hạn thanh tra, kiểm tra hành chính về lĩnh vực hoạt động xây dựng, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, trật tự đô thị trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của đội.

Nhiệm vụ, quyền hạn

- Xây dựng chương trình kế hoạch thanh tra, kiểm tra hành chính, thanh tra kiểm tra các hoạt động xây dựng, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, trật tự đô thị, trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đó.

- Thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt động xây dựng, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, trật tự đô thị. Lập hồ sơ, kết luận, kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền quyết định xử lý theo quy định của pháp luật. Chủ trì hoặc phối kết hợp với các cơ quan liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra, kiểm tra.

- Tham mưu cho UBND Thành phố thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra xây dựng và quản lý trật tự đô thị, cứ cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra, thanh tra khi có yêu cầu.

- Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, tham gia tiếp công dân liên quan đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu cho UBND Thành phố giải quyết các khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo.

- Tuyên truyền, phổ biến, hưỡng dẫn và kiểm tra các tổ chức, cá nhân thực hiện quy định về thanh tra xây dựng và quản lý đô thị.

- Quản lý, tổ chức, biên chế tài sản và kinh phí phục vụ cho hoạt động đội.

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và UBND Thành phố Móng Cái.

III. Danh sách lãnh đạo:

 

 

Đ/c: Vũ Ngọc Lâm

- Chức vụ:            Đội trưởng

- Trình độ VH: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: cao cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Số điện thoại: 02033.770.816

Đ/c: Nguyễn Duy Đông

- Chức vụ:                     Đội phó

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Số điện thoại: 02033.772.025

Đ/c: Ngô Văn Đường

- Chức vụ:               Đội phó

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Cao  cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Số điện thoại: