Dự án đầu tư: Gói MC3

05/09/2017 10:26

Gói MC3:  Thi công xây dựng hệ thống Kè sông Ka Long

- Giá gói thầu: 190.085.607.000 VNĐ (Một trăm chín mươi tỷ không trăm tám mươi năm triệu sáu trăm lẻ bảy nghìn Việt Nam đồng)

- Nội dung chính của gói thầu:

+ Xây dựng kè bờ phía Đông sông Ka Long: Điểm đầu tại chân cầu Ka Long, điểm cuối tại bên cát Thọ Xuân, với chiều dài 1720m.

+ Xây dựng kè bờ phía Tây sông Ka Long: Điểm đầu tại giới hạn phía Nam khách sạn Lợi Lai, điểm cuối tại khu trước đền Thần Hoàng, với chiều dài 243m.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng

2.4 Một số gói thầu tư vấn khác như: Tư vấn nâng cao năng lực và đào tạo, tư vấn hỗ trợ quản lý dự án...

Loading...