Giảm 30% tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước, ngày 25/9/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Theo đó, Chi cục thuế TP Móng Cái thông báo về việc triển khai thực hiện việc giảm tiền thuê đất theo Quyết định trên.

 

Theo Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021

Cụ thể, đối tượng được giảm tiền thuê đất: Các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tièn thuê đất hàng năm (gọi là người thuê đất), áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất không thuộc đối tượng miễn, giảm tiền thuê đất và trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

Mức giảm tiền thuê đất: giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 đối với người thuê đất thuộc đối tượng áp dụng theo quy định, không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2021 và tiền chậm nộp (nếu có). Mức giảm tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 theo quy định của pháp luật. Trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định thì mức giảm 30% tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp sau khi đã được giảm theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ giảm tiền thuê đất gồm:

(1). Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2021 của người thuê đất theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này;

(2). Quyết định cho thuê đất hoặc Hợp đồng thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).

Trình tự, thủ tục giảm tiền thuê đất:

- Người thuê đất nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất (bằng phương thức điện tử hoặch phương thức khác) cho cơ quan thuế, Ban quản lý Khu kinh tế, Ban quản lý khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định của pháp luật.

Thời gian nộp hồ sơ đến hết ngày 31/12/2021.

- Căn cứ hồ sơ giảm tiền thuê đất do người thuê đất nộp theo quy định nêu trên, không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền xác định số tiền thuê đất được giảm và ban hành Quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định tại pháp luật về thu tiền thuê đất.

- Trường hợp người thuê đất đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định của Quyết định này nhưng sau đó cơ quan quản lý nhà nước phát hiện qua thanh tra, kiểm tra việc người thuê đất không thuộc trường hợp được giảm tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định này thì người thuê đất phải hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền thuê đất đã được giảm và tiền chậm nộp tính trên số tiền được giảm theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

- Trường hợp người thuê đất đã nộp tiền thuê đất của năm 2021 mà sau khi cơ quan có thẩm quyền xác định và quyết định giảm tiền thuê đất có phát sinh thừa tiền thuê đất thì được trừ số tiền đã nộp thừa vào tiền thuế đất của kỳ sau hoặc năm tiếp theo theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan; trường hợp không còn kỳ phải nộp tiền thuê đất tiếp theo thì thực hiện bù trừ hoặc hoàn trả số tiền nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan.

Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/09/2021.

Văn bản đính kèm : Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 

Hải Ninh
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...