HĐND TP Móng Cái

Giám sát việc thực hiện công tác xây dựng thôn đạt chuẩn nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu trên địa bàn thành phố giai đoạn 2019-2021

12/10/2021 16:25
Ngày 12/10/2021, UBND TP Móng Cái làm việc với Đoàn giám sát HĐND Thành phố về giám sát kết quả công tác xây dựng “Thôn đạt chuẩn nông thôn mới”, xây dựng “Khu dân cư kiểu mẫu” trên địa bàn thành phố. Đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND Thành phố chủ trì. Đồng chí Đỗ Văn Tuấn, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái làm việc với đoàn.

Từ đầu tháng 9/2021, Đoàn Giám sát HĐND Thành phố  Móng Cái đã triển khai giám sát trực tiếp đối với 12 cơ quan, đơn vị, xã, phường; triển khai giám sát gián tiếp đối với  05 đơn vị và 9 xã phường, giám sát thực địa 10 dự án và nghiên cứu các tài liệu có liên quan về công tác xây dựng thôn đạt chuẩn nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu trên địa bàn thành phố giai đoạn 2019-2021.

Quang cảnh Hội nghị 

Qua giám sát, Đoàn giám sát HĐND TP Móng Cái đánh giá: Trong những năm qua, việc thực hiện các quy định của luật và chủ trương chỉ đạo của Tỉnh Quảng Ninh về công tác xây dựng thôn đạt chuẩn nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu giai đoạn 2019-2021 luôn được Thành ủy - HĐND - UBND Thành phố chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện đảm bảo quy định. Trong đó, đã xây dựng kế hoạch, văn bản chỉ đạo xác định mục tiêu, chỉ tiêu, chủ trương, giải pháp cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, phân công phân nhiệm rõ người rõ việc, rõ tiến độ gắn với có định kỳ đánh giá, kiểm điểm tiến độ, kết quả thực hiện; Công tác tuyên truyền, phổ biến, lấy ý kiến nhân dân xây dựng “Thôn đạt chuẩn nông thôn mới”, Khu dân cư kiểu mẫu trên địa bàn xã đến các ngành, nhân dân trên địa bàn của xã, phường, các trình tự thủ tục trong xây dựng “Thôn đạt chuẩn nông thôn mới” “ Khu dân cư kiểu mẫu” được thực hiện đầy đủ. Đặc biệt, sự cố gắng, nỗ lực, quyết tâm chính trị cao cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc, tham gia tích cực các lực lượng trên địa bàn, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân nên công tác xây dựng Đô thị văn minh và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) nói chung, xây dựng Thôn NTM đạt chuẩn và khu dân cư kiểu mẫu nói riêng đạt nhiều kết quả nổi bật. Năm 2018 thành phố Móng Cái được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại II và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Đến nay, đã có 09/09 xã duy trì đạt chuẩn NTM, trong đó xã Vạn Ninh và xã Bắc Sơn được công nhận xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; 08/09 xã công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”. 03/08 phường được công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”. Từ năm 2019 đến nay mặc dù gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid, các dịch bệnh trên gia súc gia cầm, cây trồng, dự kiến 3 năm liên tục thành phố khó hoàn thành tổng thể chỉ  tiêu thu ngân sách, nhất là nguồn lực chi cho đầu tư, nhưng thành phố đã chỉ ưu tiên nguồn lực, bố trí kinh phí thực hiện tập trung  cho xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu: Tổng kinh phí: 212.486 triệu đồng, trong đó Ngân sách: 149.241 triệu đồng chiếm 70,245, xã hội hóa: 63.245 triệu đồng chiếm 29,76 % tổng vốn đầu tư.

Đại diện các Ban của HĐND TP Móng Cái phát biểu ý kiến 

Bên cạnh những kết quả tích cực, Đoàn giám sát cũng chỉ rõ những hạn chế cần quan tâm khắc phục, trong đó công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có lúc, có nơi còn chậm đổi mới; chất lượng một số tiêu chí, chỉ tiêu đạt chuẩn văn minh đô thị chưa cao, thiếu tính bền vững, nhất là đối với các xã mới được nâng cấp lên phường; chương trình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu ở một số xã gặp nhiều khó khăn, một số chỉ tiêu đạt ở mức thấp. Việc giải ngân vốn NTM chậm; Một số dự án đầu tư chất lượng còn chưa cao, còn 1 số bất cập; Việc phối hợp với các xã phường trong phát huy vai trò  giám sát cộng đồng của Ban giám sát đầu tư cộng đồng hiệu quả chưa cao, còn mang tính hình thức. Việc quản lý, sử dụng, đánh giá hiệu quả sau đầu tư của một số công trình của Thôn NTM, khu dân cư kiểu mẫu còn hạn chế. Vai trò chủ thể của nông dân ở một số nơi chưa thực sự được phát huy.

Đồng chí Đỗ Văn Tuấn, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái phát biểu 

Đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực

HĐND Thành phố chủ trì, kết luận cuộc làm việc 

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND Thành phố, Trưởng Đoàn giám sát cũng yêu cầu UBND Thành phố và các phường đánh giá kỹ, sâu các kết quả đạt được trong phong trào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, xem xét công nhận các khu phố đã đảm bảo đủ tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp và đảm bảo văn minh đô thị để ghi nhận, biểu dương sự đóng góp tích cực của hệ thống chính trị, nhất là sự vào cuộc tham gia tích cực của các khu dân cư, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân; tiếp tục có kế hoạch xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu đảm bảo các phường đạt đô thị văn minh đáp ứng tiêu chi đô thị loại 1 trước năm 2030 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXIV và Nghị quyết số 152/NQ- HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2021-2025.

Trên cơ sở kết quả đã đạt được, Đoàn giám sát đề nghị UBND TP Móng Cái tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác xây dựng thôn đạt chuẩn nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu gắn với phát triển đô thị hóa và đảm bảo đồng bộ cơ sở hạ tầng. Lan tỏa khát vọng đổi mới tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện các chương trình, xác định rõ xây dựng NTM có điểm đầu, nhưng không có điểm kết thúc, chuyển phong trào, chương trình từ “lượng” sang “chất” để có lộ trình chi tiết kế hoạch, quy trình tổ chức thực hiện, chú trọng đẩy mạnh phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập. Xây dựng hai đề án về Nông nghiệp: OCOP và NTM, chú trọng sản xuất nông nghiệp theo chuỗi có sự tham gia của người dân là quan trọng, sự hỗ trợ của nhà nước là cần thiết.     

UBND Thành phố tiếp thu ý kiến của Đoàn giám sát để triển khai thực hiện hiệu quả.

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...